Opnieuw geen inspraak

Image result for inspraak

Afgelopen donderdag werd in de raad besloten over een nieuw evenementenbeleid voor Soest. Daarin wordt meer ruimte gegeven voor evenementen binnen onze gemeentegrenzen. Meest opvallende verandering is de verruiming van de geluidsnormen en de grote toename van het aantal evenementen in de hoogste geluidscategorie.

Voor DSN zijn dit veranderingen waarbij omwonenden betrokken moeten worden gezien de grote impact die grote evenementen met veel geluid kunnen hebben op de leefomgeving. Met andere woorden: een perfect moment voor burgerparticipatie. Het college had het goede voorbeeld al gegeven bij het Kerkplein, waar omwonenden zich mochten uitspreken over de evenementen. Inspraak over de evenementen naast de voordeur, dat zou natuurlijk rondom alle evenementenlocaties moeten gebeuren!

Maar helaas… als burgerparticipatie te dichtbij komt, geven de meeste fracties geen gehoor. De motie van Democraten Soest Natuurlijk om een participatietraject te starten met omwonenden van evenementenlocaties van het hoogste geluidsniveau werd alleen door GroenLinks gesteund. Verder klonken enkel excuses en smoezen of bleef het domweg stil ~ ook bij de vele partijen die voor de verkiezingen nog zeiden dat ze burgerparticipatie zó enorm belangrijk vonden.

Initiatief plan evenementenbeleid

download (1)Prachtig initiatief dat naleving verdient!

Een dag voor de bespreking van het Beleidsplan Evenementen door de gemeenteraad bleek uit een mail van burgemeester Metz dat er een bijeenkomst was geweest met ruim 40 omwonenden van het Kerkplein. Doel van die avond was te horen wat zij vonden van het voorstel om het Kerkplein aan te wijzen als evenementenlocatie.

Een prachtig initiatief van het college, vooral ook omdat omwonenden duidelijk en direct konden aangeven wat zij wel of niet willen waar het gaat om evenementen én geluid. Nog mooier is, dat het college n.a.v. die avond bekend heeft gemaakt dat het Kerkplein niet zal worden aangewezen als evenementenlocatie categorie 3 (dus met heel veel geluid); het college zal – in lijn met wat omwonenden wél aanvaardbaar vinden – wel overwegen om kleinschalige evenementen categorie 1 (dat is zónder versterkte muziek) op het Kerkplein toe te staan.

Het voorbeeld van de Kerkplein-bijeenkomst verdient in onze ogen naleving: álle omwonenden van aangewezen en gewenste evenementenlocaties zouden op deze manier gehoord moeten worden over wat zij vinden van de plannen en de verschillende geluidscategorieën.
DSN zal daarom donderdagavond 4 oktober een motie hierover indienen en we rekenen op instemming van vrijwel alle andere partijen: vóór de verkiezingen zeiden ze immers bijna allemaal dat ze vóór participatie en luisteren naar de inwoners zijn? Nou .. dan kunnen ze dat met steun voor deze motie laten zien!

Duidelijkheid over Boerderij PvdBreemerweg

download
DSN wenst duidelijkheid over nieuwbouw boerderij PvdBreemerweg
Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de onduidelijkheid rondom

het al dan niet doorgaan van de nieuwbouw van een boerderij aan de Peter van den Breemerweg. Het nieuwe college heeft gezegd daar niet verder aan mee te willen werken, ondertussen rijdt de trein bij de Provincie gewoon door. Voor DSN is het de hoogste tijd dat er duidelijkheid komt.
DSN vraagt niet alleen naar de stand van zaken. We vragen ook om een onafhankelijk deskundigenadvies van de Stichting Abc. Daarmee kan onomstreden worden vastgesteld of hier sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf, zoals bedoeld in de criteria van het bestemmingsplan. Een dergelijk advies zou zinvol zijn voor omwonenden, gemeenteraad, André van Dorresteijn en familie alsmede andere betrokken partijen.

Materieelproblemen bij RMN

foto van Democraten Soest Natuurlijk - DSN.

RMN rijdt noodgedwongen kleinere wijken.

RMN heeft onlangs zeven nieuwe zijladers besteld, die rijden op biogas. Inmiddels zijn vier van de zeven wagens uitgeleverd . Naar nu is gebleken, zijn deze uitgevoerd met zwaardere gastanks dan was overeengekomen.
RMN kan hierdoor de wagens niet vol beladen omdat anders het totale laadvermogen wordt overschreden. Het gevolg is dat RMN nu noodgedwongen kleinere wijken moet rijden.

Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen hierover gesteld aan het college. We willen onder meer de garantie dat e.e.a. niet zal leiden tot tariefsverhogingen voor onze inwoners.

2018-06-05 RMN vuilniswagens

 

Evenementen met levende dieren

Afbeeldingsresultaat voor reptielenshow

Onze fractie heeft vandaag het college van B&W gevraagd om het beleid aan te scherpen en in de toekomst geen evenementen met levende dieren meer toe te staan in Soest. Aanleiding hiervoor is de grote reptielenshow, die zaterdag 2 juni a.s. plaatsvindt in theater Idea.

Wat DSN betreft is de situatie waarin de reptielen gedwongen worden ‘niet natuurlijk’; de dieren kunnen er evenmin ‘natuurlijk gedrag’ vertonen. Daarmee staat een reptielenshow dan ook haaks op dierenwelzijn, zo vinden wij.

brief reptielenshow

Wensenlijst DSN coalitie-akkoord

Afbeeldingsresultaat voor democraten soest natuurlijk

Op verzoek van de formateur heeft Democraten Soest Natuurlijk een wensenlijst ingestuurd voor het coalitie-akkoord.

Wensenlijstje DSN voor college-onderhandelaars

Afgelopen zaterdag 5 mei hebben wij onze lijst besproken met de formerende partijen.  Er is toegezegd dat geen boerderij gebouwd gaat worden in het landelijk gebied op de Peter van den Breemerweg; daar zijn wij blij mee. Verder zijn wij in afwachting van het uiteindelijke akkoord.

Bestemmingsplan Peter van den Breemerweg: waarom?

Afbeeldingsresultaat voor peter van de breemerweg

Wijziging bestemmingsplan Peter van den Breemerweg: waarom?

Dinsdag 3 april vond het een informatieavond plaats over de mogelijke bedrijfsverplaatsing van het agrarische bedrijf van de heer van Dorresteijn van de Insingerstraat naar de Peter van de Breemerweg. Desbetreffende boer wil graag een bestemmingswijziging van de kavel van 1 hectare, zodat hij daar een boerderij met potstal kan bouwen. De provincie stelt voor om een uitzondering te maken op haar beleid en voor dit ‘schrijnende’ geval nieuwbouw in de polder toe te staan.

De opkomst voor de avond is groot ondanks dat de direct betrokkenen, omwonenden met uitzicht op de kavel, geen uitnodiging voor deze avond hebben ontvangen.

In zijn inleiding zet gedeputeerde Van den Berg uiteen wat de beweegredenen zijn van de provincie om voor de heer Van Dorresteijn een uitzondering te maken. Alles lijkt te draaien om het ‘algemeen belang’. Volgens de provincie kan de heer van Dorresteijn zijn bedrijf op de huidige locatie niet voortzetten omdat hij ‘ingeklemd’ is komen te zitten tussen de bebouwing. Daarnaast veroorzaakt het verplaatsen per tractor door Soest overlast en gevaar voor fietsers. De verkoop van het bedrijf aan de Insingerstraat en de woningbouw die daar inmiddels op gepleegd is leverde financieel niet genoeg op om een bestaand bedrijf, er stonden recent twee boerderijen aan de Peter van den Breemerweg te koop, in de polder voor terug te kopen. De heer Van den Berg noemt ook het ‘algemeen belang’ van lokaal geproduceerd vlees en de mogelijkheid van een boerderijwinkel, horeca en toenemend toerisme.

Op de vele vragen van voor het merendeel ongeruste omwonenden komt helaas geen duidelijk antwoord. Niet duidelijk wordt wat er nou precies met ‘algemeen belang’ bedoeld wordt. Hoe de bebouwing op het perceel er uit gaat zien en wellicht de belangrijkste vraag waarom er voor dit individuele geval door de provincie zo veel moeite gedaan wordt. Wat wel duidelijk wordt is dat de heer van Dorresteijn een heel speciaal geval is, echter uitleg voor zijn bijzondere positie wordt niet verleend.

DSN ziet in bovenstaand geen enkele reden om haar standpunt, sinds 2013, ten aanzien van dit dossier te wijzigen. Wij zijn voor groen, voor de open polder en zullen ons verzetten tegen een eventuele wijziging van het bestemmingsplan.

Holger van Gorkum

Fractie-assistent Democraten Soest Natuurlijk