Soest heeft er een nieuwe lokale partij bij: Democraten Soest Natuurlijk, opgericht door Ingrid Koomen-Beerman, Yolande Gastelaars en Alte Venema.

 

Zij zullen met ingang van vandaag voor Democraten Soest Natuurlijk in de raad plaatsnemen.

Ingrid Koomen-Beerman wordt fractievoorzitter van Democraten Soest Natuurlijk en houdt o.a. Middelen, Economie en Infrastructuur in haar portefeuille.

Yolande Gastelaars blijft woordvoerder voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Natuurbeleid, Milieu en Verkeer.

Alte Venema, voorzitter van de nieuwe partij, heeft van 2004-2006 in de raad gezeten en is specialist Sport en Zorg & Welzijn. Hij is sindsdien fractie-assistent en gaat eveneens per direct mee.

 

Democraten Soest Natuurlijk is een lokale partij, zonder binding met een landelijke politieke partij of groepering, die

 • zich positief kritisch opstelt in de gemeenteraad;
 • inwoners zoveel mogelijk betrekt bij het beleid;
 • een gezond financieel beleid wil voeren en verantwoord wil omgaan met de financiële middelen van de gemeente;
 • hecht aan een duurzame ontwikkeling van Soest en Soesterberg, met oog voor de cultuurhistorische waarden van dorp en landschap;
 • zich opwerpt voor natuurontwikkeling en bescherming van het unieke groene karakter van Soest en Soesterberg;
 • zich inzet voor de sociale samenhang in wijken en waakt over de praktische uitvoering van alle zorg- en welzijnstaken die in 2015 naar de gemeente komen.

Wat kunnen de inwoners verwachten van Democraten Soest Natuurlijk?

Veel kiezers zullen Ingrid Koomen-Beerman en Yolande Gastelaars kennen uit de afgelopen jaren dat ze in de raad hebben gezeten. Duidelijk aanwezig en niet bang om een standpunt in te nemen.

Diezelfde houding kunnen de kiezers straks van Democraten Soest Natuurlijk verwachten. De partij zal gaan voor kwaliteit, niet voor kwantiteit.

Voor een gedegen financieel beleid, een robuust groen beleid en een betrouwbaar overheidsbeleid met oog voor onze inwoners.

Dat betekent niet alleen groen in de vorm van onder andere:

 • niet bouwen in het groen
 • behoud van buurtgroen
 • beschermen van Eng en de zichtlijnen in het landelijk gebied,

maar ook groen in de vorm van:

 • duurzame energie en duurzame ontwikkeling van onze gemeente.

Daarbij kiezen wij voor bezuinigen i.p.v. financiële tekorten afwentelen op en doorschuiven naar de toekomst.

Kortom: Democraten Soest Natuurlijk voor een gezonde groene toekomst van Soest en Soesterberg!

 

Waarom nu van start met DEMOCRATEN SOEST NATUURLIJK?

Algemeen

13 December 2013

In de afgelopen raadsperiode is steeds duidelijker geworden dat Ingrid Koomen-Beerman en Yolande Gastelaars een ander inzicht hadden dan de wethouder (en -via hem- het college): “In de raadsperiode 2006-2010 zaten we in de oppositie, steunden we inwoners die tégen besluiten van het toenmalige college ageerden en beloofden we dat wij het veel beter zouden doen als we in het college zouden komen”, aldus de twee opgestapte raadsleden. “Met die belofte zijn we de verkiezingen in gegaan. We hebben in de afgelopen jaren ons best gedaan ons aan onze beloften en uitspraken te houden. Maar de wethouder bleek, ondanks dat hij voor onze kiezers en namens ons in het college zat, de gedane beloften regelmatig anders te interpreteren. Dat leverde soms ongelooflijk ingewikkelde situaties op. Uiteindelijk moet je dan de keuze maken of je daar nog een periode aan wilt meedoen of dat je opstapt. We hebben voor het laatste gekozen en daar is Democraten Soest Natuurlijk uit ontstaan: de partij voor een gezonde groene toekomst van Soest en Soesterberg!”’

 

Waarom dan zo lang gewacht, terwijl het eigenlijk vanaf begin van deze raadsperiode al duidelijk was dat de opvattingen zo ver uiteen lagen?

“We hebben lang gehoopt en gedacht dat we in overleg met de wethouder onze beloftes alsnog konden nakomen. Daar hebben we ons al die tijd voor ingezet. Echter zonder resultaat en daarom gaan we nu met een eigen groene, lokale partij de toekomst tegemoet: Democraten Soest Natuurlijk. We zijn er trouwens ook niet op uit om het college te beschadigen of te laten vallen. Daarom geven we gedoogsteun, zodat ze de rit uit kunnen uitzitten en wij onafhankelijk kunnen bepalen waar we wel of niet voor of tegen zijn.’

 

Voorbeelden

Desgevraagd geven Koomen-Beerman en Gastelaars onder andere de volgende voorbeelden voor het hiervoor genoemde verschil van inzicht en opvatting:

 • het Van Oest-terrein, waarbij wij een amendement moesten indienen tegen de wethouder om de beloftes aan omwonenden na te komen.
 • het verschil van inzicht over de financiering nieuwbouw Spullenhulp en de door de gemeente voorgestelde huurprijs. Door de destijds door de wethouder gekozen financiële constructie zou het geheel voor Spullenhulp duurder uitvallen dan noodzakelijk, maar door ingrijpen van Koomen-Beerman is dat op het laatste moment voorkomen.
 • Het bestemmingsplan Landelijk Gebied en de aparte status Kernrandzone en het bouwen buiten de rode contour: we hadden campagne gevoerd op het niet bouwen buiten de rode contour … en dan komt dit uit de hoge hoed;
 • Het bestemmingsplan Soestdijk, waarvan wij al in 2011 hebben aangegeven dat de bedachte bouwvolumes (de ontwikkellocaties Van Weedestraat) niet realistisch en veel te groot waren. In 2013 toont Gastelaars aan dat onder andere de gevolgde procedures in deze niet juist zijn, maar ondanks meerdere felle discussies, krijgen we nul op rekest;
 • Het akkoord gaan met bouwen op een stuk weiland aan de Ferd. Huycklaan. Gastelaars voert aan dat die ontwikkeling deel zou moeten zijn van de herontwikkeling van het hele gebied daar (Van de Grift etc.);
 • Onlangs nog de notitie over de Groene Kernkwaliteiten van Soest, waarin het college voorstelt om het buurtgroen om te zetten in grasveldjes terwijl er meer duurzame en ecologisch betere oplossingen voorhanden zijn die op den duur ook nog eens goedkoper zijn.
 • Tenslotte als klap op de vuurpijl nog even de mededeling van het college dat we met een tekort van ruim 2 miljoen de nieuwe raadsperiode ingaan, maar dat ze daar niets aan doet omdat het college niet over haar graf wil regeren! Dit tekort werd van de zomer al voorzien en Koomen-Beerman heeft daar toen al tegen geageerd; ze heeft zelfs de kaderbrief met financiële ombuigingsvoorstellen ondertekend, maar dat is haar niet in dank afgenomen.