Geacht college,

 

In de eerste week van januari van dit jaar hebben de inwoners van Soest een onvolledig dan wel onjuist ingevulde afvalkalender 2014 van RMN ontvangen. Deze afvalkalenders, die huis aan huis zijn verspreid, kunnen rechtstreeks de prullenbak in, want de inzameldagen van GFT, plastic en papier zijn voor een groot deel weggevallen. We hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 

1)    Volgens een email-bericht dat de raad van wethouder Witte ontving, zou herdrukken en opnieuw verspreiden van de afvalkalender te kostbaar zijn. Reden waarom iedereen wordt aangeraden maar op de RMN-website te kijken.

Vraag:

 • wie was verantwoordelijk voor deze fout?
 • welke kosten zijn er met deze fout gemoeid en zijn deze te verhalen op de veroorzaker of worden ze straks verrekend in een hogere afvalstoffenheffing?

 

2)    Ondanks dat wij er als gemeente erg veel belang aan hechten dat onze inwoners hun afval scheiden (en wij zelfs voor de komende jaren nog een hoger scheidingspercentage nastreven), wordt er geen nieuwe afvalkalender verspreid.

Vraag:

 • hoe motiverend werkt het voor het gros van onze inwoners om zelf via de RMN-site op zoek te moeten gaan naar een inzamelschema voor hun afval (vooral nu de informatie op de website van RMN ook niet altijd volledig en juist is, zo lezen wij in de mail van wethouder Witte en zo horen wij van meerdere inwoners)?

 

 

3)    In plaats van een nieuwe afvalkalender ontvingen alle inwoners afgelopen week een schrijven van RMN. Daarin biedt het bedrijf zijn excuses aan voor de foutieve afvalkalender en verzoekt het de inwoners via internet het juiste inzamelschema te downloaden. Dit schrijven is evenals de foutieve afvalkalender via Postnl verspreid.

Vraag:

 • wat zijn de kosten van dit rondschrijven? Zijn deze te verhalen of worden ze straks verrekend in een hogere afvalstoffenheffing?
 • waarom is dit schrijven niet aangegrepen om in ieder geval toch iets over vaste ophaaldagen te communiceren?

 

4)    Vorig jaar heeft uw college besloten geen papieren gemeentegids meer uit te brengen, mede omdat 68% van het inwonerpanel zou hebben aangegeven geen waarde te hechten aan een gemeentegids.

Vraag:

 • hoeveel inwoners zitten er in dat inwonerpanel?
 • welke leeftijdscategorie?
 • hoe zijn zij verdeeld over Soest/Soesterberg?
 • zou het oordeel van het inwonerpanel, dat via digitale weg door de gemeente geraadpleegd wordt, te maken kunnen hebben met het feit dat zij al heel veel digitaal doen?

 

5)    Uit de adviesnota inzake het stoppen van de uitgave gemeentegids, wordt niet duidelijk welke financiële besparing daarmee is gemoeid. Het is zelfs de vraag of er wel sprake is van een besparing, omdat de cluster communicatie aangeeft de 100 uur, die besteed werd aan het verzamelen van de informatie voor deze gids, in te gaan zetten in ‘meer eigentijdse communicatiemiddelen, zoals social media’. De uitgever blijft wel een papieren gids uitbrengen, maar nu uitsluitend nog met informatie over verenigingen en (maatschappelijke) organisaties.

Vragen:

 • het uitgeven van een papieren gemeentegids is een service naar onze inwoners. Niet alleen naar de inwoners die geen computer hebben of niet over een internetverbinding beschikken, maar ook naar de inwoners die het prettig vinden om gemeentelijk informatie gebundeld bij de hand te hebben. Heeft u daarbij stilgestaan?
 • heeft u zich gerealiseerd dat ‘social media’ niet het middel is om inwoners te informeren over gemeentelijke regels en regelingen?
 • welke besparing levert het stoppen met de print uitgave van de gemeentegids op?
 • heeft u de mogelijkheid onderzocht om bijvoorbeeld de jaarlijkse hondenuitlaatkaart en de jaarlijkse afvalkalender op te nemen in de papieren gemeentegids, zodat daar geen aparte kosten voor gemaakt hoeven te worden? Zo ja, wat was de uitkomst daarvan? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Yolande Gastelaars

namens de fractie van Democraten Soest Natuurlijk