Geachte mevrouw Koomen-Beerman,

 

 

Op 4 januari 2014 heeft u namens de fractie Democraten Soest Natuurlijk vragen gesteld over de bestrating van de Heideweg, specifiek het deel tussen de Sparrenlaan en de Plasweg. Hierbij doen wij u onze beantwoording toekomen.

 

 

  1. Wat is de motivatie van het College geweest om het gedeelte tussen de Sparrenlaan en de Plasweg niet mee te nemen in het traject?

Antwoord: Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het project ‘Herinrichting Heideweg en omgeving’ (voorheen ‘haakse aansluitingen’). In deze herinrichting worden diverse kruispunten op de Heideweg, waarbij de wegen niet haaks op elkaar aansluiten opnieuw ingericht. Op een deel van het traject stonden ook rioleringswerkzaamheden op de planning. Om werk met werk te maken zijn de werkzaamheden samengevoegd tot een project waarbij de Heideweg tussen de Duinweg en de Sparrenlaan, een deel van de Braamweg en een deel van de Dennenweg opnieuw wordt ingericht. Niet de gehele Heideweg wordt opnieuw ingericht. Ondanks dat het zowel verkeerskundig als civieltechnisch wenselijk is om de Heideweg in zijn geheel opnieuw in te richten en de Heideweg daarmee een uniforme en veilige inrichting te geven is voor de uitvoering hiervan geen budget beschikbaar. Bij de voorbereiding van het project was het beperkte projectgebied bekend en gecommuniceerd met alle belanghebbenden.

Door een gunstige inkoop bleek het na de aanbesteding van de werkzaamheden mogelijk een aanvullend deel mee te nemen in de herinrichting. Omdat in het deel van de Heideweg tussen de Duinweg en Soesterbergsestraat op korte termijn het riool vervangen moet worden, hebben wij de voorkeur gegeven om dit deel mee te nemen en niet het deel tussen de Sparrenlaan en de Plasweg.

 

 

  1. Is het College op de hoogte van de slechte staat van het wegdek van dit gedeelte van de Heideweg, te weten beschadigd asfalt en noodbestrating. Dit daar een groot gedeelte van deze weg ook open is geweest voor diverse nieuwe leidingen/riool! En wat bent u van plan hieraan te doen?

Antwoord: De nutsbedrijven hebben aangegeven om in het projectgebied oude waterleidingen en gasleidingen te gaan vervangen. Wij moeten hier als gemeente onze medewerking aan verlenen. Ook in het gedeelte van de Heideweg tussen de Sparrenlaan en Plasweg hebben zij verouderde leidingen vervangen. Dit gedeelte ligt buiten ons projectgebied, in dit deel hebben wij geen riool vervangen. Voor tiet vervangen van de gas- en waterleiding moest in dit gedeelte een deel van het asfalt worden verwijderd. Na de werkzaamheden van de nutsbedrijven is de sleuf dichtgeblokt met klinkers. Dit is een doeltreffende manier om de rijweg voor een beperkte duur dicht te maken. Het is de bedoeling dat bij een herinrichting van dit deel van de Heideweg het asfalt en de dichtgeblokte sleuf vervangen gaan worden door klinkers of asfalt. Totdat deze herinrichting plaatsvindt zorgen wij dat de rijweg, bestaande uit asfalt en geblokte klinkers, veilig te gebruiken is. Wij begrijpen dat doordat de Heideweg niet in zijn geheel wordt vernieuwd dit deel qua uiterlijk en afmetingen afwijkt van de rest van de Heideweg. Door het ontbreken van budget is het echter niet mogelijk om ook dit deel van de Heideweg mee te nemen in de herinrichting.

 

 

  1. Wij hebben begrepen dat u wel de Schapendrift opnieuw gaat bestraten! Wat is uw motivatie om dit stuk wegdek aan te passen, terwijl er veel meer autoverkeer over de Heideweg gaat? En zou het niet een betere keuze zijn geweest om het gedeelte Sparrenlaan/Esdoornlaan aan te pakken? Antwoord: Het gedeelte van de Schapendrift tussen de kruispunten met de Heideweg en de Dennenweg ligt binnen de grenzen van het project. Aanvankelijk leek het niet nodig de bestrating tussen de kruispunten te vervangen. Tijdens de uitvoering bleek de kwaliteit van de bestrating toch minder goed en is ervoor gekozen om het relatief korte stuk tussen de kruispunten (80 meter) te herstraten. Het vervangen van de huidige gebakken stenen door betonstraatstenen bleek echter goedkoper dan het herstraten van de gebakken stenen. De kosten van de werkzaamheden op de Schapendrift zijn veel lager dan de kosten die gemoeid zijn om de Heideweg tussen de Sparrenlaan en de Plasweg opnieuw in te richten en niet met elkaar te vergelijken.

 

 

  1. Het mooie beeldbepalende rododendronbosje in de Sparrenlaan/Dennenweg is totaal vernield door de werkzaamheden. Dit staat haaks op uw beleid om zuinig om te gaan met het groen. Het halve bosje is verdwenen en is gebruikt voor opslag van bouwmaterialen. In hoeverre neemt u maatregelen om de volwassen aanblik van dit beeldbepalende bosje weer toonbaar te maken? Antwoord: Uitgangspunt van de herinrichting is om het bosrijke karakter van dit gebied te handhaven. De aanwezigheid van de vele rododendrons draagt daar aan bij. Daarom is zorgvuldig omgegaan met alle beplanting en specifiek de rododendrons. Het overgrote deel van de rododendrons in de driehoek Sparrenlaan even zijde. Sparrenlaan oneven zijde en Heideweg is gehandhaafd. Een aantal rododendrons zijn gesnoeid om de aanleg van smalle greppels mogelijk te maken. In deze greppels wordt het water van de rijweg opgevangen. De gesnoeide rododendrons herstellen zich binnen afzienbare tijd. Aan de zijde van de Sparrenlaan zijn in de buitenrand een klein aantal rododendrons verwijderd om bij het midden van de driehoek te kunnen komen. In het midden staan nagenoeg geen rododendrons en wordt een wadi aangelegd. De toekomstige plek van de wadi wordt tijdelijk gebruikt als gronddepot. Voor de opslag van bouwmaterialen zijn nadrukkelijk geen rododendrons verwijderd. Na de graafwerkzaamheden wordt de ontstane opening in de buitenrand waar mogelijk weer aangeplant met nieuwe rododendrons.

 

 

  1. Ook zou hier een wadi aangelegd moeten worden. Wat is de motivatie van het College geweest om deze beslissing te nemen? Dit daar er nog geen 100 meter afstand al een wadi ligt en op nog geen 100 meter een hele grote wadi, ons beter bekend als de Lange Duinen. Antwoord: De beslissing om in het bosje een wadi aan te leggen komt voort uit het beleid. Regenwater wordt niet afgevoerd naar de rioolwaterzuivering aan de Maatweg, maar wordt zo dicht mogelijk bij de plaats waar het valt in de bodem geïnfiltreerd. Hierdoor kunnen kleinere rioolbuizen toegepast worden en hoeft relatief “schoon” regenwater niet gezuiverd te worden, hetgeen een kostenbesparing betekent. Daarnaast vult het geïnfiltreerde regenwater het grondwater aan en gaat daardoor de verdroging tegen, Deze door de gemeenteraad gemaakte keuzes zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), het Waterplan en het Grondwaterplan.

 

 

In de praktijk kan het echter harder regenen dan de snelheid waarmee het regenwater de bodem inzakt. In dat geval vullen de wadi’s zich met regenwater (schatting 1 keer per 2 jaar). Als vervolgens de wadi’s vol zijn blijft het water op straat staan. Om dit zoveel mogelijk over de wijk te verspreiden is gekozen om in tegenstelling tot één hele grote wadi verspreid over de wijk meerdere kleine wadi’s aan te leggen. Door een groter aantal kleinere wadi’s blijft de werking van het regenwatersysteem dichter bij de bewoners en kunnen de bewoners zelf zien wat er bij hevige regenval gebeurd. De betrokkenheid van bewoners wordt hierdoor vergroot. Terecht merkt u op dat de Lange Duinen een geweldig gebied is om regenwater in de bodem te laten zakken. Helaas liggen de Lange Duinen hoger dan het straatniveau van Soest-Zuid waardoor de afvoer naar de Duinen niet mogelijk is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Soest,

 

de secretaris, de burgemeester