Gisteren vond de een na laatste raadsvergadering van deze raadsperiode plaats. Vandaag is de laatste raadsvergadering, tenzij er voor de verkiezingen nog dringende zaken spelen.  Yolande Gastelaars en Ingrid Koomen hadden zich goed voorbereid op deze vergadering. De volgende onderwerpen kwamen aan bod.

 

Uitwerking Sportvisie 2013-2016

 

Ingrid Koomen geeft aan dat Democraten Soest Natuurlijk blij is dat er overeenstemming is tussen de wethouder en de Sportverenigingen/Sportfederatie. DSN gaat er vanuit dat alle info die al eerder is verzameld meegenomen wordt in het komende proces.

DSN vindt het belangrijk dat sportbeoefening voor iedereen mogelijk en toegankelijk is. Voor de volksgezondheid is sport van een essentieel belang, dat niet in geld is uit te drukken. Daarnaast zijn sportverenigingen een belangrijke verbindende factor voor de bewoners van Soest en Soesterberg. De zelfwerkzaamheid van de verenigingen en de enorme inzet van vrijwilligers daarbij moet door de gemeente gewaardeerd en gefaciliteerd worden.

Onze fractie wenst de sportclubs/sportfederatie alle succes in de komende maanden. En kunnen dus akkoord gaan met het voorstel.

 

Verlagen van het volkshuisvestelijke normbedrag

 

Yolande Gastelaars geeft aan namens DSN akkoord te gaan met dit raadsvoorstel. Wel geeft zij aan dat het belangrijk is hoe we er dit maal voor gaan zorgen dat ‘goedkope’ woningen ook beschikbaar blijven voor de doelgroep en hoe we ervoor zorgen dat allerlei zaken niet als ‘extra’ op de rekening komen, waardoor een woning toch niet bereikbaar is voor de doelgroep.

 

Continuering duurzaamheidslening

Bij dit agendapunt heeft onze fractie nog twee vragen.

In het raadsvoorstel staat dat 2 bouwondernemingen hebben meegewerkt aan glossy niet duurzame folder. DSN wil graag weten waarom deze 2 bouwondernemingen hier in staan en wat de totale kosten zijn geweest?  De wethouder antwoordt dat alle bouwondernemingen in Soest zijn benaderd voor deze folder. Hij geeft aan dat de bouwondernemers deze folder niet hebben gesponsord en dat de folder 2500 euro heeft gekost.

Voor DSN is het in deze tijd niet te verkopen om nog steeds deze lening te verstrekken. Helemaal niet als er mee als er zo weinig tot geen gebruik van wordt gemaakt.

 

Bosnota 2013-2022

Ingrid Koomen: “In de bosnota staat dat er heel veel gekapt gaat worden omdat het bos oogstbaar is. De meeste bomen zijn meer dan 40 jaar oud en er kan hierdoor geen bosverjonging plaats vinden. Bomen krijgen in Soest niet de kans om dik en oud te worden, omdat 40 jaar schijnbaar oud genoeg is. En ze worden gekapt omdat ze niet uit Nederland komen. In de komende jaren zullen in verband met klimaatverandering nog wel meer uitheemse soorten zich naar Nederland verplaatsen. Voor onze fractie op dit moment geen reden om zo commercieel het bos te gaan exploiteren.”

Noot: In 2010/2011 heeft er al een kaalslag plaatsgevonden in de Lange Duinen. En nu moet er wederom gekapt gaan worden.

“Verder is een speelbos voor ons niet noodzakelijk, daar er genoeg ruimte in het bos is om te spelen.

Dat al deze plannen binnen het reguliere budget plaats kunnen vinden kan mede door de commerciële houtkap. Liever zouden wij zien dat er meer aansluiting gezocht wordt bij professionele organisaties die de bossen in Nederland onderhouden.

De zin in het raadsvoorstel dat de gemeenteraad van Soest verantwoordelijk is voor de omvorming van de bossen naar meer inlandse en dat dit duidelijke zichtbare consequenties zal hebben is al reden genoeg om niet met dit raadsvoorstel in te stemmen!!!! “

 

De wethouder geeft aan dat er geen sprake is van commerciële kap, maar kan hier geen argumentatie voor vinden.

 

Ingrid Koomen: “Bij de aanplant van de Lange en Korte Duinen in de 19 e eeuw zijn de grove den, Corsicaanse den, Oostenrijkse den en Amerikaanse eik aangeplant. Zou de cultuurhistorische kaart hier niet naast gehouden moeten worden? “ Hierop wordt door de wethouder gereageerd dat dit een technische vraag is en dat deze in de Ronde gesteld had moeten worden.

Ook onze vraag over het feit dat de inheemse eik gevoeliger is dan de Amerikaanse eik voor de eikenprocessierups wordt door de wethouder weggewuifd. Zij zal de vragen later schriftelijk beantwoorden. Zo doe je dat als wethouder als je het antwoord niet weet.

 

Op onze vraag wanneer de monumentale bomenkaart eindelijk (er is al sinds 2012 sprake van) gepresenteerd wordt, wordt wederom door de wethouder aangegeven binnenkort. Wanneer dat is, wordt niet duidelijk.

 

Afsprakenkader Hart van de Heuvelrug

Ingrid Koomen: “Er blijven altijd risico’s, maar deze lijken nu aanvaardbaar met dit amendement. De stekker uit de samenwerking met Provincie en Gemeente Zeist trekken is niet realistisch. Democraten Soest Natuurlijk vindt het jammer dat het foutje in de eerder gesloten overeenkomst niet gecorrigeerd kan worden dan dat betekent dat wij als gemeente Soest geen inspraak hebben bij de eerdere overeenkomst ingebrachte inverdienlocaties. DSN denkt daarbij met name aan bijvoorbeeld de door de Provincie benoemde bebouwing aan de Schapendrift. Wij zijn blij dat er zoveel mooie groene projecten zijn uitgevoerd, maar ook dat het tijd wordt geld te verdienen. De wethouder heeft in de regio afspraken gemaakt over welke gemeente wanneer iets mag bouwen. Hoe zit dit met de woningbouw voor Hart van de Heuvelrug?” Op deze vraag geeft de wethouder geen antwoord anders dan dat er op dit moment 0% rente wordt gehanteerd. En dat in de stuurgroep wordt bekeken wat er gebouwd gaat worden en welke plannen goed zijn om aan te pakken. De markt is volgens de wethouder nog steeds niet goed. En men kijkt met elkaar in de stuurgroep wat de markt aan kan.