Donderdag 13 februari jl. vond de laatste vergadering van de raadsperiode 2010-2014 plaats. Er stond een flink aantal stevige onderwerpen op de agenda.

 

Aanwijzing Provincie inzake Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Yolande Gastelaars gaf namens DSN aan geen reden te zien om mee te gaan met het beroep, dat andere partijen wensen in te stellen tegen het besluit van de Provincie. Gastelaars: ‘We wisten welk risico we namen met onze amendementen en als je dan een aanwijzing krijgt zoals nu dan heb je dat maar te accepteren. De Provinciale Ruimtelijke Verordening is pas een jaar oud. Het Bestemmingsplan Landelijk Gebied was daarvoor al in de maak. Misschien kun je nu dus concluderen dat we niet goed hebben opgelet bij de PRV. Want anders hadden we met deze amendementen toch niet geprobeerd om een aantal zaken uit de PRV naar onze hand te zetten?’

 

Tijdens een bijeenkomst met ambtenaren n.a.v. van de provinciale aanwijzing was de RO-woordvoerders al duidelijk gemaakt voor welke zaken eventueel in overleg met de Provincie, het indienen van zienswijzen en het maken van een postzegelplan een oplossing te vinden zou zijn. Bijvoorbeeld voor de Kleine Melm, voor boer Dorresteijn van Insingerstraat naar P. vd Breemerweg, voor Van Schie en het Gagelgat ….  ‘Die kans op overleg moeten we pakken en de ruimte die er zit, moeten we gebruiken. Maar als de overige zaken bij voorbaat al als vrijwel kansloos worden ingeschat, dan moeten we dat niet doen’, aldus Gastelaars, die vervolgde: ‘En al helemaal niet omdat er voorgesteld wordt een budget van € 20.000 euro beschikbaar te stellen voor externe ondersteuning. Geld dat gevonden moet komen uit de Algemene Middelen, hetgeen dus betekent dat alle inwoners van Soest gaan meebetalen aan een beroepszaak voor een handjevol inwoners! En met die 20.000 zijn we er nog niet, want de kosten van ambtelijke ondersteuning zijn hier niet eens genoemd. Als we niet uitkijken creëren we  hier eenzelfde bodemloze put als voor de opblaashal van de Toss, waar inmiddels al een ton belastinggeld aan is opgegaan! Kortom: Democraten Soest Natuurlijk stemt niet in met het voorstel.’

 

Bestemmingsplan Duynparc Birkstraat 132

Bij dit agendapunt vraagt Yolande Gastelaars hoe het toch mogelijk is, dat we in maart 2012 de Gebiedsvisie Landelijk Gebied vastgesteld hebben en dat daarin géén rekening is gehouden met het bestemmingsplan Duynparc (toen nog King’s Home). Een jaar geleden benadrukte de wethouder immers dat het de bedoeling was dat ‘de zichtlijnen in het landschap behouden blijven en dat dit ook vertaald zal worden in het bestemmingsplan’.

 

Dát is dus, zoals nu blijkt uit het bestemmingsplan, niet gebeurd te zijn, reden waarom Democraten Soest Natuurlijk zich afvraagt wat je nu met zo’n die harde toezegging van de wethouder aan moet. Gastelaars: ‘Want het is natuurlijk onbegrijpelijk dat wij hier nu verschillende stukken moeten gaan nakijken om te controleren of iets wat toegezegd is wel of niet wordt uitgevoerd. De open gebieden aan de Birkstraat met vergezichten op bos, weilanden en polder zijn zowel aantrekkelijk voor onze eigen inwoners als voor toeristen en recreanten. Reden waarom we er zorgvuldig mee om moeten gaan. Niet alleen als gemeente, maar ook de recreatieondernemers, want het is die natuur die de grote trekpleister voor een verblijf binnen onze gemeentegrenzen vormt. Uitbreiding van recreatievoorzieningen moet volgens ons dan ook zorgvuldig ingepast worden in het landschap en zoveel mogelijk ecologisch verantwoord beheerd. Wij noemen dat inpassen in de omgeving in plaats van aanpassen door de omgeving. Door hier nu zo nadrukkelijk die open zichtlijnen los te laten, raken we weer een stukje Soest kwijt en dat betreuren wij ten zeerste.

 

Proces Staringlaan na archeologische vondsten

Op verzoek van de PvdA was het agendapunt Staringlaan opgedeeld in twee delen: deel 1 besluitvorming over bouw na archeologische vondsten en deel 2 bespreking van de door collegepartij GGS verspreide brief bij omwonenden Staringlaan.

 

Deel 1) Na jaren gesproken te hebben over nieuwbouw aan de Staringlaan zag het er kort geleden naar uit dat de eerste schop het voormalige korfbalveld in kon gaan. Maar door de ‘uitzonderlijke’ en ‘behoudenswaardige’  archeologische vondsten, moet je je nu afvragen of je deze grond wel wilt verstoren. Het antwoord van Democraten Soest Natuurlijk op deze vraag is: ‘nee, wij willen dat niet! Laat de boel met rust en hou het groen.’

 

In 2013 was tijdens een besloten bijeenkomst ook over het bouwplan gesproken, maar toen ging het nog over de verwachte grondopbrengst. De wethouder had op dat moment de kans om het hele bouwplan af te blazen, maar heeft daar toen geen gebruik van willen maken. Gastelaars: ‘Dat is ontzettend jammer, want nu kiezen om niet te bouwen, kost ons heel wat meer. Desondanks kiezen wij toch niet voor verstening van deze locatie; er verdwijnt al genoeg groen uit de woonbuurten nu de gehele raad (behalve DSN) heeft ingestemd met het kappen van 10% bomen en 30% heesters in de wijken!’

 

Vervolgens wees de fractie op het feit, dat de raad nog geen 24 uur eerder (tijdens de raad van 12 februari) had ingestemd met het voorstel om het volkshuisvestelijke normbedrag voor koopwoningen te verlagen naar € 180.000 om zo koopwoningen meer bereikbaar te maken voor de doelgroep. ‘De starterswoningen van de heer Boerkoel liggen boven dit gisteren door ons vastgestelde normbedrag en als we nu akkoord gaan met zijn plan, dan wijken we wel allemachtig snel af van wat we zeggen te willen. Daarnaast hebben we in Soest vooral behoefte aan sociale huurwoningen, zoals gisteravond is vastgesteld en is de verwachting dat er in Soest, door de ontgroening, minder vraag naar starterswoningen. Wij hebben dan ook geen behoefte aan dit bouwplan, ook omdat we niet voor leegstand willen bouwen!’

 

Deel 2) Bij de Ronde van 6 februari over hoe verder na de archeologische vondsten Staringlaan, wilde de PvdA al de door collegepartij GGS verspreide brief bij omwonenden Staringlaan aan de orde stellen. De Ronde-voorzitter hield bespreking van die brief echter tegen, zodat het onderwerp werd uitgesteld naar de raadsvergadering van 13 februari.

 

Tijdens die vergaderavond van 6 februari bleek niet alleen de PvdA op de hoogte te zijn van de door GGS-wethouder Witte naar zeker 9 geadresseerden (waaronder Yolande Gastelaars van DSN) verzonden e-mails. Ook andere partijen gaven aan er weet van te hebben en op twitter werd al een week schande gesproken van de door GGS verspreide brief en het feit dat de wethouder zelf had geflyerd:  als wethouder dient hij het beleid te verdedigen en uit te voeren in plaats van tot actie tegen zichzelf en de gemeente op te roepen. Voor de PvdA lag de hele kwestie bovendien nog net even gevoeliger, omdat deze partij zo’n tien jaar geleden al wilde bouwen op de Staringlaan en het er nog altijd niet van gekomen was.

 

Tijdens de raadsvergadering van 13 februari jl. wilde de PvdA vooral antwoord van de wethouder op de vraag of hij inhoudelijk betrokken was bij de brieven die verspreid zijn in de omgeving Staringlaan. Toen de wethouder dat ontkende, stelde de PvdA-fractievoorzitter de e-mails aan de orde. Witte kreeg hier voor de tweede maal kans om antwoord te geven op de vraag naar zijn betrokkenheid. Zijn antwoord dat hij als wethouder niet betrokken was geweest, viel volstrekt verkeerd bij de meerderheid. Daarop volgde schorsing na schorsing met uiteindelijk het indienen van het ontslag door de wethouder. Zijn positie was onhoudbaar geworden, niet in de laatste plaats omdat ook de collegepartijen CDA, GroenLinks en D66 de klaarliggende motie van wantrouwen steunden.

 

Vanaf het moment dat de mails en flyeractie van Witte deze 13 e  februari 2014 ter sprake kwamen, is door GGS naar Ingrid Koomen-Beerman en Yolande Gastelaars van DSN gewezen. Sindsdien is er in diverse media ook volop gesuggereerd dat de mails van Witte via Gastelaars op straat zijn beland. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Democraten Soest Natuurlijk staat voor open en eerlijk politiek bedrijven en heeft het niet nodig om een wethouder, die z’n eigen kuil graaft, een zet te geven. Wij nemen dan ook nadrukkelijk afstand van het geschetste beeld.

 

Na middernacht …..

Na alle commotie door het aftreden, werd door fractievoorzitters en burgemeester gesproken over de rest van de agenda. Voorgesteld werd om resterende agendapunten als hamerstuk vast te stellen, behalve de agendapunten 16 (erfgoedverordening en monumentenverordening) en 17 (subsidieregeling groene daken). Behandeling van punt 16 is over de verkiezingen heen getild en over agendapunt 17 kon uitsluitend gestemd worden.

 

DSN heeft tegen deze subsidieregeling gestemd en wel om de volgende reden:

Het stimuleren van de groene daken is natuurlijk prachtig …. en Democraten Soest Natuurlijk juicht dat ook van harte toe. Maar dan wel in gebieden waar sprake is van veel steen. Groendaken zijn immers een prachtig middel om waterberging én biodiversiteit in dicht stedelijk gebied te verbeteren. Nu kun je bij ons in Soest gelukkig niet spreken van een dicht stedelijk gebied, maar we zouden het wel toejuichen als u met woningbouwcorporaties overeenkomt dat zij de daken van hun gestapelde bouwbezit bij renovatie omvormen tot groene velden. Of dat u groendaken verplicht stelt bij gestapelde nieuwbouw door corporaties, bij de bouw van bijvoorbeeld een groot nieuw winkelpand op het terrein van AH of de nieuwe Plus-supermarkt in Soesterberg of bij revitalisatie van bedrijventerreinen. Dat zijn echt grote oppervlaktes plat dak die een substantiële bijdrage kunnen leveren. En als stimulans heeft u dan waarschijnlijk veel meer aan het aanbieden van bijv. een korting op de rioollasten, zoals ze in de grote stad doen, dan op een aanlegsubsidie van 30 euro / m2.

 

De subsidieregeling groene daken waar u ons vanavond voor wilt porren, verbaast ons hooglijk. Ik zei het al: we kunnen bij ons in Soest niet spreken van een dicht stedelijk gebied dus dit op grote schaal aanbieden zien wij niet zitten. Bovendien …. eerst gaan we overal in Soest bomen en heesters ruimen omdat dat goedkoper zou zijn en dan gaan we hier een ton subsidie geven voor de aanleg van groene daken? Een beter voorbeeld van niet begrijpen waar je mee bezig bent, is er eigenlijk niet! Het is ook hét voorbeeld van in hokjes denken, immers het ruimen van de bomen en heesters zit in het groenbudget en de aanleg van groene daken zit in de post riolering. En kennelijk kunt u niet een ton van de ene post naar de andere verschuiven, maar moet u eerst natuurlijk groen gaan rooien en er stenen voor terugbrengen om vervolgens iedereen te gaan motiveren om het platte dak vol te leggen met sedum, want daarmee zorgen we ervoor dat hemelwater niet direct van dak naar riool loopt maar gedoseerd. Heeft niemand u verteld dat boomwortels ditzelfde effect hebben? Dus als we heggen en bomen zouden laten staan, dan hadden we geen ton voor groene daken hoeven uit te trekken! En dit roept ook meteen de vraag op wat er gebeurd is met de afspraak dat hemelwaterafvoeren losgekoppeld zouden worden van de riolering …. Want dan loopt het water gewoon via grindputten of zo weg en hoeven we dergelijke grootstedelijke zaken in een groene gemeente als Soest niet toe te passen. DSN zegt dus NEE tegen deze subsidieregeling!