Afgelopen donderdag is de concept-bomenkaart van Soest ter inzage gelegd. Deze ligt tot en met woensdag 30 april 2014 ter inzage. Wij roepen alle bomenliefhebbers op deze lijst te bekijken of daadwerkelijk alle monumentale en bijzondere bomen van Soest hierop staan vermeld. Op dit moment zijn er 39 waardevolle gemeentelijke bomen, 286 monumentale gemeentelijke bomen en 816 monumentale particuliere bomen op de lijst vermeld.

 

TERINZAGELEGGING CONCEPT- BOMENKAART VAN SOESTDe nota ‘bescherming en kap van bomen’ is in december 2012 door de gemeenteraad van Soest vastgesteld. Het beleid richt zich op het beschermen van bomenstructuren, bomen in bosrijke woongebieden en waardevolle bomen en monumentale bomen. De beschermwaardige bomen in de bomenstructuren, bomen in bosrijke woongebieden (parkwijken) en waardevolle gemeentelijke bomen en monumentale bomen (particuliere en gemeentelijke) worden vastgelegd op de bomenkaart van Soest. Deze concept-bomenkaart wordt nu ter inzage gelegd.

Inzien De concept-bomenkaart ligt ter inzage van donderdag 20 maart 2014 tot en met woensdag 30 april 2014. Het college heeft besloten om afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen. U kunt ingevolge deze wet gedurende bovengenoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen op de concept-bomenkaart.

De concept-bomenkaart is digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website, www.soest.nl. Daarnaast ligt de concept-bomenkaart ter inzage op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan: Gemeente Soest T.a.v. college van burgemeester en wethouders

Postbus 2000

3760 CA Soest

Voor vragen: mw. M. Smith 035 6093 421, postbus2000@soest.nl

 

http://www.soest.nl/smartsite.shtml?ch=DEF&id=35554

http://www.soest.nl/pdf/bouwen%20en%20wonen/concept%20Bomenkaart%20Soest2014.pdf