Democraten Soest Natuurlijk is de verkiezingen ingegaan met heldere beloftes en ideeën over politiek bedrijven in Soest: open, eerlijk en doen wat je belooft. Daarbij staan wij voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Voor een gedegen financieel beleid, een robuust groen beleid en een betrouwbaar overheidsbeleid met oog voor onze inwoners. Het moge duidelijk zijn dat wij deze punten het liefst allemaal zouden willen terugzien in het coalitieakkoord, dat momenteel onderwerp van bespreking is tussen D66, CDA, VVD en Soest2002.

 

In het eerste verkenningsgesprek met D66-vertegenwoordigers Yvonne Kemmerling en Rolf-Jan Sielcken en in het latere gesprek met informateur Ralph de Vries hebben wij de voor DSN  belangrijke zaken al duidelijk naar voren gebracht en toegelicht. Van deze gesprekken zijn duidelijke verslagen gemaakt (d.d. 22 maart en 3 april jl. ). Het verbaasde ons dan ook enigszins, dat we vorige week van Yvonne Kemmerling een schrijven kregen waarin gevraagd werd om ‘voor ons relevante thema’s en standpunten over die thema’s’ aan te brengen voor de collegebesprekingen. Wat zou er met onze eerdere inbreng gedaan zijn????

Om toch niet meteen dwars te liggen in het proces van samenwerking en coalitievorming, hebben we toch maar een korte opsomming van de voor ons belangrijke zaken ingediend:

 

* duurzame ontwikkeling van Soest en Soesterberg met bescherming van de cultuurhistorische waarden van dorp en landschap;

* natuurontwikkeling en bescherming van het unieke groene karakter van Soest en Soesterberg (o.a. zowel binnen als buiten de bebouwde kom – dit betekent dus ook géén kernrandzone en evenmin bouwen op open groene plekken);

* inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het beleid (o.a. bestuurlijke vernieuwing met respect voor de inbreng van de inwoners, gelijktijdig met EU-verkiezingen referendum over bouw sociaal-cultureel centrum Soesterberg);

* het voeren van een gezond financieel beleid en verantwoord omgaan met de financiële middelen van de gemeente (o.a. geen lastenverhoging, geen dure tunnel bij Soest-Zuid, zuinig zijn op en onderhouden van kapitaalgoederen);

* inzetten voor de sociale samenhang in wijken en waken over de praktische uitvoering van alle zorg- en welzijnstaken die in 2015 naar de gemeente komen (o.a. in samenwerking en samenspraak met deskundige partijen op dit gebied, regionaal samenwerken om aanbod te optimaliseren en kosten te besparen).

 

De vier potentiële collegepartijen moeten begrijpen dat achter deze vijf bullets een wereld van nuances en opvattingen ligt. Maar het ging ons echt te ver om alles voor een derde maal op te voeren en uitgebreid toe te lichten. We hebben het daarom omgedraaid en gezegd dat als zij de komende vier jaar onze steun en instemming wensen, dat wij dan graag onze ideeën terugzien in hun beleid, ideeën en voorstellen. We zullen het positief-kritisch volgen!