In de raadsvergadering van donderdagavond 8 mei jl. stond het coalitieakkoord van D66, CDA, Soest2002 en VVD ter bespreking op de agenda. Yolande Gastelaars heeft er namens DSN het volgende over gezegd:

Het voorliggende coalitieakkoord zet in op een evenwicht in economie, wonen, welzijn & zorg. En in de uitwerking wordt met voetnoten aangegeven welke items zijn overgenomen van de oppositiepartijen. Het geeft daarmee de indruk dat deze oppositiepartijen zich op die punten kunnen vinden in het akkoord, maar voor Democraten Soest Natuurlijk gaat deze vlieger niet op. Met het simpelweg overnemen van bijv. een punt als ‘het essentieel vinden van een sluitende gemeentelijke begroting’ verkrijgt u van ons nog geen instemming, net zo min als met een verwijzing naar DSN bij de zin ‘algemene lastenverzwaring is voor ons niet aan de orde’. Wat er namelijk niet bij staat is de context waarin deze punten in ons programma zijn genoemd, noch de oplossingen die wij in ons programma hebben aangedragen. En daarbij …. wat wilt u nu helemaal zeggen met ‘algemene’ lastenverzwaring? Dit klinkt alsof andere niet-algemene lastenverzwaring voor u wél aan de orde is. Voor DSN is dat absoluut niet het geval!

 

Waar is bestuurlijke vernieuwing?

In de pre-ambule  -of in gewoon Nederlands: in de inleiding op het coalitieakkoord- noemt u Bestuursstijl en Financiële Positie. Dit verbaast ons. Want waar is ‘bestuurlijke vernieuwing’ gebleven, het item dat door u allemaal zo omarmd werd in de aanloop naar de verkiezingen? Ik zie u hier nog zitten tijdens het lijststrekkersdebat…. Maar vorige week las ik in de Soester Courant dat bestuurlijke vernieuwing voor dit nieuwe college nog ‘onontgonnen gebied’ is – en dat blijkt ook wel uit het voorliggende stuk en de door u beschreven visie op de nieuwe regeerperiode. U zegt daar – vrij vertaald en kort door de bocht – zelfs dat wij als raadsleden expertise moeten opbouwen in raadswerkgroepen en dat u als college naar buiten treedt om in contacten met burgers en externe partners uw bestuurlijke rol waar te kunnen maken. Democraten Soest Natuurlijk is van mening dat het omgekeerd moet zijn: de raadsleden moeten als volksvertegenwoordigers op straat te vinden zijn, terwijl het college binnen de aangegeven kaders opereert en uitvoert zoals door ons aangegeven.

In het verlengde hiervan past ook onze allergische reactie op de zin ‘van buiten naar binnen denken’ in het kader van ‘excellente dienstverlening’. Hoezo van buiten naar binnen denken? We moeten van binnen naar buiten denken! Wat willen onze inwoners? Hoe kunnen we hen ten dienste zijn? Wij zijn er namelijk vóór en dankzij onze inwoners en niet omgekeerd! Dit Witte Huis zal z’n deuren en ramen moeten open gooien en toegankelijker moeten worden. Voor inwoners en pers. En ook voor raadsleden, die bij elke ambtenaar hier te rade moeten kunnen gaan en hun informatie moeten kunnen halen, zonder dat een wethouder daarover geïnformeerd  moet worden. Het ambtenarenapparaat is er namelijk ook voor ons ….

 

Tunnel Soest-Zuid

Ik kan nog een heleboel andere zaken uit het voorliggende coalitieakkoord benoemen waar DSN niet gelukkig mee is. De tunnel bij Soest-Zuid …. voor ons hoeft dat geen discussiepunt te zijn, die tunnel is gewoon overbodig. Bovendien is uw opmerking dat de gemeente Soest ‘in principe’ geen eigen middelen besteedt aan de oplossing voor Soest-Zuid dermate vaag, dat wij hier geen geloof aan hechten.

 

Cultuur, sport, welzijn, zorg, verkeer, digitale dienstverlening … ook hier kunnen we een ander geluid laten horen, maar omwille van de tijd doen we dat niet. Dat zal de komende vier jaar wel gebeuren.

 

Wonen en Natuur & Milieu

Maar twee zaken kunnen we niet onvermeld voorbij laten gaan: Wonen en Natuur & Milieu. Qua wonen is het overduidelijk dat voor u de rode contouren rekbaar zijn en dat de kernrandzone als een soort van wisselgeld ingezet kan worden. En dat voor woningbouw die we niet nodig hebben op plekken die daarvoor ongewenst zijn. U zult ons op dit gebied nog heel vaak tegenover u vinden.

En over wonen gesproken:  weet u eigenlijk wel waarom mensen in Soest komen of blijven wonen? Dat is door onze groene woonomgeving. Het is ook de reden waarom toeristen naar Soest komen en waar de sector toerisme en recreatie baat bij heeft. In de vorige collegeperiode is er al heel veel ingeleverd op het groen. Bomen, heesters en hagen verdwijnen omdat dat goedkoper zou zijn, maar uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat de door u gewenste grasveldjes duurder in onderhoud zijn dan de bomen en heesters die we hebben. En toch houdt u eraan vast. In onze bossen worden intussen heel veel bomen gekapt omdat dat zo geregeld is in de bos-nota. En de concept-bomennota, waar we vier jaar op gewacht hebben, maar die pas in de periode tussen verkiezingen en nu ter inzage is gelegd, heeft een heleboel groen op papier, maar komt niet overeen met de realiteit. Onze reactie op die concept-bomenlijst is inmiddels verworden tot een punt van discussie in dit huis, maar die realiteit  haalt het nog niet bij uw realiteit. Op pagina 10 van het coalitieakkoord zegt u in deze raadsperiode een structurele bezuiniging gerealiseerd te willen hebben op het groenonderhoudsplan en dat lezen wij als dat u nog meer wilt bezuinigen op het groen, terwijl groen juist een ongelooflijke economische waarde heeft – ook voor zorg en welzijn. Dit achten wij een gemiste kans, maar uw intenties met betrekking tot ons groen worden pas echt duidelijk als wij de portefeuilleverdeling bekijken: wethouder Kemmerling heeft milieu, wethouder Pijnenborg heeft Ruimtelijke Ontwikkeling en wethouder Van Berkel heeft Openbare Ruimte. Nergens, maar dan ook nergens is natuur geborgd. Het groen waarvoor iedereen naar Soest komt….. of komt niemand straks meer naar Soest? We gaan het meemaken ….