Vandaag hebben we onderstaande schriftelijke vragen ingediend:

 

Soest, 16 mei  2014

 

Geacht college,

 

Een coalitie met een breed gedragen beleid, gesteund door zoveel mogelijk partijen en het streven om de afgelopen raadsperiode vol wantrouwen en weinig transparantie zo snel mogelijk achter ons te laten ….. dit is vrij vertaald de boodschap die uw college-in-wording de afgelopen weken volgens Democraten Soest Natuurlijk heeft uitgedragen. Hebben we dat nu echt zo verkeerd begrepen?

 

In uw coalitieakkoord staat onder punt 8. Sport, recreatie, kunst en cultuur: ‘Wij verzoeken de Rekenkamercommissie een onderzoek uit te voeren naar het sociaal cultureel centrum Soesterberg voor de locaties Evenemententerrein en Marechausseekazerne’. Tijdens de bespreking van uw akkoord vorige week hebben wij hier niets over gezegd, omdat wij er nog even van uitgingen dat dit een soort van verschrijving was in de euforie van het bereiken van uw akkoord. Maar vandaag, na ontvangst van het schrijven over uw portefeuilleverdeling met sub-portefeuilles, denken we dat het helemaal geen verschrijving is geweest. Waarschijnlijk heeft u het voor de volle 100% zo bedoeld! Want hoe anders kunnen wij de volgende zin interpreteren: Wethouder Kemmerling zorgt in afstemming met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen voor opdrachtverlening aan de Rekenkamercommissie voor het door haar te verrichten onderzoek.

 

Het levert ons in ieder geval de volgende vragen op:

  • Bent u bekend met de Verordening Rekenkamercommissie Soest, zoals deze is vastgesteld in de raad van 13 december 2007?
  • Bent u dan ook bekend met het feit dat het aan de gemeenteraad is om een gemotiveerd verzoek tot het instellen van een onderzoek in te dienen bij de rekenkamercommissie?
  • Bent u dan ook bekend met het feit dat de rekenkamercommissie zélf de onderwerpen bepaalt die zij onderzoekt (hetgeen dus haaks staat op het door u geformuleerde)?
  • Hoe verhoudt zich het ‘in afstemming met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen formuleren van de opdracht aan de rekenkamercommissie’ tot uw streven naar een ‘transparant, breed gedragen beleid met zoveel mogelijk partijen’?
  • Is de vraag naar de locatiebepaling sociaal cultureel centrum Soesterberg (evenemententerrein of Marechausseekazerne) niet vooral een politieke kwestie i.p.v. een onderzoeksvraag in het kader van doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van (de uitvoering van) het beleid? Met andere woorden: is een onderzoek door de Rekenkamercommissie in feite niet het ontlopen van uw politieke verantwoordelijkheid?
  • Bent u bereid om a) de vraag óf de locatie van het sociaal cultureel centrum Soesterberg onderzocht moet worden door de Rekenkamercommissie en b) welke zaken de gemeenteraad van Soest dan in het gemotiveerd verzoek aan de Rekenkamercommissie wil meegeven te bespreken met de voltallige raad i.p.v. uitsluitend fractievoorzitters van de coalitiepartijen?