In de vorige raadsperiode hebben wij als raad meerdere malen in het openbaar gesproken over de garages van de woningen Bosstraat 74 en 76. Deze woningen staan in het plan De Koudhoorn, dat als eerste nieuwbouwproject volgens de in 2009 vastgestelde Boskamervisie aan de Bosstraat is gerealiseerd.  De garages van de twee woningen waren in het groen-wijkgroen opgetrokken en de plek van de bijgebouwen strookte niet met de boskamervisie. Met andere woorden: de bijgebouwen pasten niet  binnen de landschappelijke kaders die aan deze ontwikkeling waren gesteld.

De foute plaatsing van de twee garages heeft heel wat tot gevolg gehad: een bouwstop in 2012, een dwangsombesluit om de bouwwerken te verwijderen (maart 2013), behandeling door de Bezwaarschriftencommissie (juni 2013) en een besluit van deze commissie dat er op juiste gronden is overgegaan tot opleggen van een last onder dwangsom, een bezoek van raadsleden, een Ronde+  en een Raadsvergadering (september 2013), een behandeling bij de Rechtbank (die de gemeente in het gelijk stelde) én tenslotte een collegebesluit van oktober 2013 waarin wordt vastgehouden aan het geldende bestemmingsplan en besloten wordt niet tot legalisering van de bijgebouwen over te gaan.

 

Alle besluiten van het college (waarin 2 wethouders van het huidige college zitting hadden) en adviesnota’s waren openbaar. De raad heeft er meerdere malen in het openbaar over vergaderd. Maar nu zien we een collegebesluit over de hiervoor genoemde bijgebouwen in de niet-openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 3 juni jl. Dit roept natuurlijk vragen op en die hebben we op 12 juni schriftelijk ingediend:

  • Waarom is uw besluit niet openbaar, terwijl deze hele kwestie tot nu toe in het openbaar behandeld is?
  • Wat is het gevolg van uw besluit voor de in 2009 vastgestelde Boskamervisie?
  • Hoe geloofwaardig is deze overheid als zij na twee jaar vasthouden aan een besluit en gesteund door Bezwaarschriftencommissie en Rechtbank alsnog terugkomt op een eerder genomen standpunt? Gaat de uitspraak ‘Als je maar hard genoeg schreeuwt en lang genoeg zeurt!’ ook hier op?
  • In hoeverre werkt  uw besluit precedentwerking in de hand?
  • Staat deze niet-openbare besluitvorming voor uw college en uw bestuursstijl? Met andere woorden: kunnen we in de toekomst nog veel meer niet-openbare zaken van u verwachten? En zo ja, is dit dan uw invulling van ‘bestuurlijke vernieuwing’?