De fractie van DSN heeft vandaag vragen gesteld conform artikel 39. Deze vragen hebben betrekking op het inkoop- en aanbestedingsbeleid en komen aan de orde tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 december 2014.

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

 

Soest, 17 december 2014

 

Geacht college,

In 2010 is het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld voor het aanbesteden van werken, leveringen en diensten van de gemeente Soest. De looptijd van dit beleid is 2011 – 2014 en omvat de door de Raad vastgestelde spelregels voor inkopen en aanbesteden.

In dit kader hebben wij de volgende vragen:

  1. De houdbaarheidsdatum van het huidige Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (2014) is bijna voorbij. Desalniettemin heeft de Raad nog geen voorstellen voor een nieuwe nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2015-2018 gezien, terwijl dit wel als zodanig is vermeld in de programmabegroting 2015-2018 (pag 135).

Vraag:  nu vaststelling van een nieuwe nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid niet heeft plaatsgevonden in het najaar van 2014, wanneer kunnen we dan wél een voorstel daartoe van u verwachten?

  1. In het huidige Inkoop- en Aanbestedingsbeleid staat te lezen dat de gemeente Soest in 2015 klimaatneutraal is, dat dit onder meer bewerkstelligd wordt door duurzaam inkopen en dat de gemeente Soest streeft naar 100% duurzaam aanbesteden in 2015.

Vraag a: kunt u aangeven in hoeverre dit doel inmiddels bereikt is?

Vraag b: kunt u aangeven hoe wij de gunningscriteria in recente aanbestedingen moeten duiden, als prijs/planning/beeldkwaliteit en logistiek kennelijk zwaarder wegen dan bijv. de EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) en milieu- en sociale overwegingen zelfs geen enkele punt voor gunning lijken op te lever

  1. In de Kadernota 2015 staat ‘Ons gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is erop gericht dat het lokale bedrijfsleven adequaat kan inschrijven op inkoop- en aanbestedingstrajecten. Wij vinden het belangrijk om in dergelijke trajecten te sturen op de wenselijke mate van duurzaamheid en social return bij onze leveranciers en dienstverleners.

Vraag: kunt u aangeven in hoeverre het lokale bedrijfsleven inmiddels heeft geprofiteerd/ profiteert van deze stellingname?

 

Vriendelijke groet,

Yolande Gastelaars

Democraten Soest Natuurlijk