SCHALIEGASWINNING VOORLOPIG UITGESTELD

Het kabinet verwacht aan het eind van 2015 antwoord te hebben op de vraag of schaliegas een reële optie is in het Nederlandse energiebeleid. Mocht dat antwoord positief uitvallen, dan zullen eventuele onderzoeksboringen naar schaliegas in opdracht van de overheid plaatsvinden en niet van bedrijven.

 

Sinds 2013 zijn in opdracht van het ministerie van Economische Zaken verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de maatschappelijke effecten, de gevolgen voor het milieu en de mogelijke opbrengsten en kosten van schaliegaswinning in Nederland. Omdat er echter nog altijd heel veel onduidelijk is rondom schaliegas (o.a. hoeveel schaliegas aanwezig is, of winning rendabel is en wat de effecten zijn van boren naar schaliegas in de diepe ondergrond van ons land) kan er volgens Den Haag op dit moment geen politieke afweging plaatsvinden over de voor- en nadelen van schaliegas. Om deze reden heeft de ministerraad eerder deze maand besloten dat er de komende vijf jaar geen commerciële opsporing en winning van schaliegas plaatsvindt in Nederland en dat bestaande vergunningen voor de opsporing van schaliegas niet worden verlengd.

 

Gemeente Soest

Het lijkt ons dat de gemeente Soest nu de kans moet grijpen om een schaliegasvrij-verklaring te tekenen, zoals heel veel gemeenten om ons heen al gedaan hebben. Wij zullen na het zomerreces hiertoe actie ondernemen.

Proefboringen zijn immers niet onschuldig en beperkt. Er zijn grote risico’s aan verbonden, o.a. door de toepassing van hydraulisch openbreken van de grondlagen. En mocht er inderdaad voldoende schaliegas gevonden worden, dan moeten voor de winning vervolgens honderden boringen worden uitgevoerd met gemiddeld zo’n 4.000 vrachtwagenbewegingen per boorput. Daarnaast krijgen gemeenten te maken met afvoer en lozingen van chemisch verontreinigd afvalwater, stank en affakkelen van gas.

 

Groen en natuurgebieden houden schaliegaswinning niet tegen. Op deze kaart is te zien waar proeven met schaliegas zijn toegestaan (o.a. de Soester Eempolder!!!). In de rode gebieden mag niet geboord worden. De gele gebieden markeren locaties waar in principe geen proefboringen mogen plaatsvinden maar hiervan kan onder bepaalde voorwaarden worden afgeweken.

2015-29-7_soest_schaliegas_kaart6_onconventionele_winning_koolwaterstof-page