Deze motie wordt vanavond besproken in de opiniërende raadsvergadering.
Wij hebben voor de raadsvergadering van 1 oktober a.s. een motie inzake TTIP gemaakt. In deze motie vragen wij het college om Nederlandse regering en Europees Parlement te laten weten dat Soest tegen dit handelsverdrag is. Het zaagt immers aan de poten van de Europese regels voor voedsel en veiligheid. Bovendien kan het TTIP schadelijk zijn voor onze eigen lokale regels met betrekking tot gezondheid, economie, landbouw, milieu en concurrentie. Zo zou het straks kunnen gebeuren dat een buitenlandse producent van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen een gemeente aanklaagt dat zijn gif niet gebruikt mag worden, terwijl die gemeente zelf kiest voor onkruidbestrijding met warm water. Sterker nog: vanaf 15 november a.s. geldt in Nederland een verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijding op verhardingen en dat wordt in 2017 gevolgd door een verbod op gifgebruik in overig groen.
De motie wordt in de opiniërende raadsvergadering van vanavond behandeld en besproken, waarna volgende week besluitvorming kan plaatsvinden.
————————-
[volledige tekst motie TTIP]
De raad van Soest bijeen in de vergadering van donderdag 1 oktober 2015
overwegende dat:
a. de Europese Unie op dit moment overleg voert met de Verenigde Staten om te komen tot een handelsovereenkomst, genaamd Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP);
b. een van de mogelijke gevolgen van TTIP is dat Amerikaanse bedrijven niet hoeven te voldoen aan Europese, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving bij vestiging of handel in Europa;
c. een van de mogelijke onderdelen van TTIP geschilbeslechting is tussen een bedrijf en een overheid buiten de rechter om, met name wanneer een bedrijf de overheid aansprakelijk stelt bij wet- en regelgeving die het bedrijf hinderen bij de vestiging of handel in Europa;
van mening zijnde dat:
d. TTIP potentieel verontrustende gevolgen heeft, vooral ten aanzien van Europese, nationale, regionale en lokale normen op het gebied van concurrentie, economie, milieu, voedselveiligheid, gezondheid, sociale zekerheid, bescherming van werknemers, intellectueel eigendom en cultuur;
e. het onwenselijk is dat bedrijven overheden aansprakelijk kunnen stellen buiten de rechter om, tenzij het betreffende bedrijf en de betreffende overheid dit expliciet met elkaar hebben afgesproken;
spreekt uit dat:
• TTIP een bedreiging kan vormen voor de lokale democratie in Soest en schadelijk kan zijn voor lokale regels met betrekking tot gezondheid, economie, landbouw, milieu, intellectueel eigendom, concurrentie, sociale normen, cultuur;
• de gemeente Soest daarom tegen TTIP is;
en verzoekt het college:
• dit standpunt van de gemeente Soest actief uit te dragen richting de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement;
en gaat over tot de orde van de dag.
De fractie van Democraten Soest Natuurlijk