Tijdens de raad van vanavond wordt een besluit genomen over hoe verder te gaan met de opvang van asielzoekers in Soest. Dit naar aanleiding van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag, waar inwoners en raadsleden hun zegje over dit onderwerp hebben kunnen doen.
Bedoeling is dat het raadsbesluit van vanavond kaders geeft aan het college van burgemeester en wethouders om nieuwe voorstellen inzake vluchtelingenopvang uit te gaan werken.
Dit zijn de vier besluitpunten:
1. De vier genoemde locaties voor een mogelijk AZC (shelterterrein Soesterberg, IJsbaan Soest, Knotwilgengebied Soest en Jachthuislaan Soest) niet verder onderzoeken en uitwerken.
2. Het College van B&W verzoeken om in overleg met de partners gemeente Zeist en COA te komen tot een aanzienlijke beperking van de noodopvang bij het Militair Luchtvaartmuseum, zowel in aantal als in tijdsduur. Daarbij dient aandacht te zijn voor bepaalde randvoorwaarden op het gebied van onder andere veiligheid (zowel feitelijk als gevoelde veiligheid) en bijvoorbeeld het vervoer van- en naar de opvang. Van zeer groot belang is het dat de communicatie naar de inwoners van Soesterberg op korte termijn en op goed niveau plaatsvindt.
3. Het College van B&W verzoeken om in samenspraak met het COA te bezien of een kleinschaliger vorm van opvang van asielzoekers in de wijk, bij voorkeur in bestaande gebouwen, in samenhang met een grotere regionale vestiging realiseerbaar is.
4. Het College van B&W verzoeken om inzichtelijk te maken wat de gemeente Soest, ook in samenwerking met de regio, op het vlak van huisvesting voor vergunninghouders kan betekenen. Wat ons betreft zijn creatieve suggesties buiten het tot nu toe gebruikelijke, zeer welkom. Ook is het van belang dat daarbij aandacht is voor mogelijke verdringing van de overige woningzoekenden.
DSN stemt in grote lijnen met de bovenstaande vier punten in, maar wil daar ook nuancering in aanbrengen. Dat gebeurt door een aantekening bij besluitpunt 2 (hier moet wat ons betreft gelezen worden dat door de instemming van de gemeente Zeist voor de noodopvang van 750 personen een flink beroep wordt gedaan op de samenleving van Soesterberg. Reden waarom wij het College van B&W verzoeken in overleg met de gemeente Zeist en het COA te bezien of noodopvang in het Militair Luchtvaartmuseum in zowel aantal als tijdsduur beperkt kan worden) en door een aantekening bij besluitpunt 3 (wij zijn van mening dat een kleinschaliger opvang in de wijk alleen noodopvang kan zijn; een regulier asielzoekerscentrum moet wat ons betreft in regionaal verband opgepakt en gerealiseerd worden). Daarnaast zullen we bij de bespreking van dit stuk vanavond inbrengen dat huisvesting van vergunninghouders niet mag leiden tot verdringing van de Soester woningzoekenden; dit betekent dat er extra huisvestingsmogelijkheden gerealiseerd zullen moeten worden voor deze groep.