RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 2015

Een paar weken geleden liet wethouder Adriani ons trots per mail weten dat de gemeente Soest de ambities op het gebied van het verminderen van de CO2uitstoot had ondertekend. De komende jaren zal hard gewerkt gaan worden aan de beloften die met de Klimaatverklaring zijn gedaan.

 

Haaks hierop staat ons inziens het nu voorliggende verkeersplan. Er wordt al jaren over gepraat, er is al heel veel geld uitgegeven aan vooronderzoeken en straks moet er meer dan 10 miljoen euro worden uitgegeven aan ingrijpende oplossingen om het autoverkeer door Soest te faciliteren. En hier wrikt het voor de fractie van Democraten Soest Natuurlijk. Want hoe kun je nou enerzijds duurzaamheidsambities nastreven en anderzijds doorgaand autoverkeer faciliteren???? Want hoe je het ook wendt of keert, daar komt het wel op neer.

 

In een van de eerste presentaties van dit plan betoogde de verkeersdeskundige dat het met name in dit deel van Soest de komende jaren druk gaat worden met autoverkeer. Op onze vraag of dat werkelijk zo was of dat we nu met deze ingrepen juist doorgaand verkeer van Utrecht naar Amersfoort en v.v. gingen aanmoedigen, kwam als antwoord dat met name de Soesters hier voor de drukte gingen zorgen. Een week later lazen we in de Soester Courant de aannames op grond waarvan het plan tot stand was gekomen en dat was voor ons de bevestiging dat dit plan gebaseerd is op verwachtingen van verkeerspatronen en groei. En daar komt de aloude wijsheid om de hoek kijken dat je de uitkomst van elk onderzoek kunt beïnvloeden door de vraagstelling!

 

Er zijn géén kwantitatieve ambities opgenomen voor openbaar vervoer, fietsgebruik en verkeersveiligheid, terwijl juist dat altijd leidend is geweest. In ons GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) hebben we ook altijd de veiligheid van langzaam verkeersdeelnemers gesteld boven het autoverkeer. Daarvan zien wij niets terug in dit voorstel. Alles lijkt te zijn opgehangen aan aannames van de te verwachten autodrukte in 2020. De belangrijkste vraag is dan ook wat als de verwachte autodrukte uit allerlei berekeningen niet uitkomt.

 

Het antwoord van de wethouder dat we vandaag via de mail kregen, geeft wat dat betreft geen enkele zekerheid: er is geen antwoord te geven op de vraag met welk percentage het verkeer zal toenemen en evenmin wat het effect zal zijn op de doorstroming. Zodra daar meer duidelijkheid over is, komt het college bij ons terug … en op dat moment kan de raad zich nader beraden op de vraag of een eventueel afwijkende toename van het verkeer de ingrijpende oplossing op het kruispunt Soesterbergsestraat nog wel rechtvaardigt!

Wat een rookgordijn! Waarom niet gewoon zeggen ‘we hebben geen idee of we goed bezig zijn, maar zeg nu maar ja, want dan stellen we de centen uit Verder in ieder geval zeker!’ Bedenk in hemelsnaam wat anders ….. maar niet zoiets. Ik wens als raadslid serieus te worden genomen door uw college en ik weet zeker dat er vele inwoners zijn die dat ook wensen. Zij hebben immers al vele jaren meegedacht over oplossingen, ideeën aangedragen, hun ervaringen, tijd en creativiteit geïnvesteerd en voorzetten gegeven (bijv. het hoofdwegenkwartet uit 2003!).

 

Verkeersprognoses met behulp van computers worden in Nederland gemaakt sinds ongeveer 1965, al 50 jaar lang. De vervoerskeuze-gedrags-modellen zijn er in deze lange periode ongetwijfeld op vooruit gegaan. En zo lang economische groeitrends zich min of meer positief blijven voortzetten en het menselijk kuddegedrag daarbij blijft aansluiten, komen de voorspellingen verrassend vaak uit. Echter treden er min of meer dramatische trendbreuken op, zoals langdurige economische recessie of een fundamenteel andere houding van de jongere generatie tegenover de auto, dan blijken de prognoses waardeloos. Wat als de groei wegvalt en je dan het scenario weer doorrekent, is er dan nog wel een probleem?

 

Wat Democraten Soest Natuurlijk betreft zouden we eerst goed moeten kijken wat op termijn de gevolgen zijn van de verbreding van de A1 en de maatregelen die in Amersfoort plaatsvinden. We hebben het immers maar over een paar minuten vertraging hier in Soest! Dus waarom zoveel geld uitgeven, terwijl je met een paar kleine maatregelen de doorstroming al zou kunnen verbeteren en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers kunt zekerstellen.

 

Het zal duidelijk zijn dat we wat DSN betreft geen 10 miljoen euro gemeenschapsgeld moeten uitgeven aan maatregelen die een toename van het doorgaande verkeer zullen bevorderen. En om een paar minuten oponthoud tijdens de spits op te heffen, hoeft er voor ons ook niets ingrijpends te gebeuren. Dat is ook de reden waarom wij niet instemmen met dit voorstel.

 

Wij zullen ook niet instemmen met het amendement zoals dat voorligt. Dit amendement betekent namelijk gewoon akkoord gaan met het voorstel en de gekozen voorkeursvariant, maar dan wel onder het mom van ‘dat we de ideeën van de omwonenden zoveel als mogelijk zullen betrekken’. Dat is dus ja zeggen tegen een plan, waarvan je niet eens weet waar je mee instemt. En daarbij is het zand gooien in de ogen van de bewoners. Want hun ideeën worden zoveel als mogelijk meegenomen en als het plan is vastgesteld, mogen ze nog een keer meekijken! Is dat nu uw idee van burgerparticipatie????? En denkt u nu echt dat de ervaringsdeskundigen uit de wijk anders over het plan zullen denken op het moment dat u uw cijfers en tellingen voor elkaar hebt of wanneer de uitkomsten van de tellingen aansluiten bij de door u geformuleerde vraagstelling? ???? Nee toch!

 

En zeg nu eerlijk, mijnheer Stam: drie weken geleden stelde u de vraag of u wel moest instemmen met het voorliggende plan. U wilde immers de herijkte prognose en het nieuwe verkeersmodel afwachten alvorens een besluit te nemen? U zei toen o.i. terecht dat we nu uitgaan van verouderde prognoses en oude verkeerstellingen, die niet meer overeenkomen met onder meer het huidige autogebruik, het nieuwe werken en jongeren die bewust geen auto meer kopen.

 

Waarom nu dan wel instemmen met dit plan? Wat is u beloofd? U weet toch wel wat een amendement inhoudt? Daarmee stemt u nu in met het raadsvoorstel, terwijl u daar nog geen drie weken geleden zulke ernstige twijfels over had.

Dit hele plan is gebaseerd op drijfzand …. en daar gaan wij niet in mee. Ook niet met uw amendement!

Stationsontwikkeling Soest-Zuid en Soesterbergsestraat