Schriftelijke vragen conform art. 46 Reglement van Orde

inzake niet scheiden bedrijfsafval

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

 

Soest, 24 december 2015

Geacht college,

A. [bericht van de site van de gemeente Soest d.d. 27 november 2015 n.a.v. invoering PMD]

De gemeente Soest wil in 2020 75% afvalscheiding bereiken. Wethouder Adriani: “We zijn al op de goede weg in Soest. Onze inwoners behalen nu al een percentage van 65% afvalscheiding. Met de invoering van de PMD-inzameling willen we de afvalscheiding nog een stapje hoger brengen”.
Diverse maatregelen moeten ervoor zorgen dat uiteindelijk de 75% doelstelling wordt gehaald. In het afgelopen jaar zijn de volgende maatregelen al ingevoerd:

 • het gft-afval wordt in de zomer wekelijks ingezameld;
 • het grof tuinafval wordt in bepaalde perioden gratis aan huis opgehaald;
 • de papiercontainer is nogmaals aangeboden bij huishoudens die er nog niet een hadden.

 B.[bericht van de site van de gemeente Soest d.d. 11 december 2015 n.a.v. heropening de Schans]

De gemeente Soest streeft naar 75% afvalscheiding in 2020. De afvalscheiding op het vernieuwde recyclingstation levert daar een belangrijke bijdrage aan. Van al het materiaal dat naar De Schans wordt gebracht wordt 95% gescheiden. We kunnen met recht spreken van een recyclingstation. Wethouder Marcel Adriani: “Met de herinrichting van dit recyclingstation lopen we als Soest voorop in de omvorming van afval naar grondstoffen. Dit natuurlijk met grote dank aan de inwoners die hun afval veel beter scheiden dan op veel andere plekken in Nederland.”

 C.[uit de programmabegroting 2016-2019 van de gemeente Soest vastgesteld d.d. 5 november 2015]

De RMN-begroting 2016 laat in zijn totaliteit een lichte stijging zien ten opzichte van 2015. De kosten stijgen met € 76.000 op een totaal van bijna 4 miljoen. Niet alle kosten hebben echter betrekking op het product afvalinzameling. Circa 3 miljoen euro van de begroting RMN heeft betrekking op het product afvalinzameling binnen de gemeente Soest. Binnen het product afvalinzameling zijn er twee onderwerpen die tot een kostenstijging leiden:

 • invoering van de belasting op brandbaar afval per 1-1-2015. Het gaat hier om de verbrandingsbelasting op (grof) restafval. In totaal leidt dit tot een kostenstijging van circa € 160.000;
 • invoering van de zomerinzameling van gft-afval en gratis ophalen van grof tuinafval aan huis. De bovenstaande ontwikkelingen en het voorstel tot inzet van de egalisatiereserve hebben de volgende consequenties voor de tarieven 2016:
 • eenpersoonshuishoudens: wordt € 179 (was € 174)
 • meerpersoonshuishoudens: wordt € 200 (was € 195)

D.[uit het op 5 november 2015 vastgestelde raadsbesluit Kenmerk F&I/1290747 / Nummer RB 15-20]

 

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor het gebruik van één

restafvalcontainer, maximaal twee GFT-containers en één of meerdere papiercontainers:

 1. bij gebruik daarvan door één persoon € 186,00
 2. bij gebruik daarvan door meer dan één persoon

   doch minder dan tien personen                                                   € 206,00

 1. per elk vol aantal van tien personen € 404,00

 

Voor het in bezit/gebruik hebben van meer dan één restafvalcontainer,

voor elke container boven het aantal van één                                € 95,00

Voor het in bezit/gebruik hebben van meer dan twee

GFT-containers, voor elke container boven het aantal van twee   € 46,00

 E.[uit de Soester Courant d.d. 23 december 2015]

Bedrijfsafval: GFT niet gescheiden van restafval

Het GFT wordt niet langer gescheiden van restafval. Althans niet bij bedrijven die met ingang van 1 januari in zee gaan met Remondis. RMN stopt per die datum met de inzameling van bedrijfsafval, omdat het anders te duur zou worden (als gevolg van de vennootschapsbelastingplicht). Bedrijven kunnen zelf bepalen door wie ze hun afval voortaan laten afhalen. Remondis is in die markt gestapt en kan om bedrijfstechnische redenen niet het restafval en het GFT gescheiden inzamelen.

In een reactie zegt de gemeente dat ze hier buiten staat: ‘Het is een besluit van RMN om te stoppen ….(etc.) … daar staan wij buiten.’

 

Bovenstaande opsomming roept bij ons de volgende vragen op:

 1. Hoe is het mogelijk dat de gemeente Soest die 75% afvalscheiding nastreeft en daar volop op inzet (zie de genoemde punten A. en B.) van RMN accepteert dat deze per 1 januari 2016 stopt met de inzameling van bedrijfsafval, waardoor GFT en restafval van bedrijven niet langer gescheiden wordt?
 2. Wat heeft uw college, die toch zitting heeft in het RMN-bestuur, gedaan om dit besluit van RMN tegen te houden?
 3. Hoe lang was dit voornemen van RMN al bekend bij uw college en waarom heeft u de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd?
 4. Is het mogelijk om onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’ bedrijven, die per 1 januari hun afval niet meer scheiden, een hogere afvalstoffenheffing op te leggen? En zo ja, wanneer kunnen we hierover een voorstel van uw college verwachten?
 5. En nu we het toch over afvalstoffenheffing hebben: kunt u uitleggen hoe het komt dat in de op 5 november door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting 2016-2019 op pag. 171 voorgesteld wordt de afvalstoffenheffing met € 5 te verhogen naar respectievelijk € 179 en € 200 (zoals genoemd onder C.) en in de vastgestelde Verordening Afvalstoffenheffing 2016 (D.) hogere bedragen zijn vermeld?
 6. Welke tarieven worden nu gehanteerd voor de afvalstoffenheffing? Die uit de programmabegroting of uit de verordening?

Vriendelijke groet,

Yolande Gastelaars

namens Democraten Soest Natuurlijk

11794438_779959312115991_133710218909888139_o