De fractie van DSN is in 2015 in totaal 11 maal bij elkaar geweest om actuele ontwikkelingen, lopende zaken, vragen uit de samenleving alsmede raadsbijeenkomsten te bespreken.

Daarnaast vond tussentijds regelmatig overleg plaats tussen fractievoorzitter en fractieassistenten c.q. -leden. De website en Facebookpagina van DSN zijn bijgehouden door Ingrid Koomen-Beerman en Yolande Gastelaars.

 

Hieronder een kort overzicht activiteiten en ingenomen standpunten over het afgelopen jaar.

STEMVERKLARING DSN TEGEN OZB-VERHOGING

Voor de raadsvergadering van 22 januari 2015 stond het onderwerp ‘Vaststelling OZB-tarieven 2015’ geagendeerd als hamerstuk; dat laatste betekent dat zo’n onderwerp niet voor bespreking door de raad bedoeld is, maar voor snelle instemming. Omdat wij niet akkoord wilden gaan met deze trendmatige verhoging, hebben wij voorafgaand aan de raadsvergadering de voorzitter van de raad gemeld, dat DSN over dit punt een stemverklaring wilde afleggen. Uiteraard kregen we die gelegenheid, waarna wij, net als vorig jaar, hebben laten weten tégen deze trendmatige verhoging te zijn, omdat er ons inziens meerdere andere mogelijkheden in de begroting 2015 zijn om het benodigde bedrag van bijna 8 miljoen euro binnen te harken.

We waren de enige partij die tegen stemde … (Raad 22 januari 2015)

 

OPHEF OM STEMGEDRAG DSN BIJ JAARREKENING 2014

DSN heeft in de vergadering van 30 april 2015 als enige fractie niet ingestemd met de jaarstukken 2014 (de jaarrekening en het collegevoorstel over besteding positief saldo). We motiveerden dit standpunt met de mededeling dat de jaarrekening weliswaar financieel correct is en dat de cijfers kloppen, maar dat wij ons niet kunnen vinden in de uitgaven. Die uitgaven zijn immers het logisch gevolg van het gevoerde beleid van deze coalitie: wij steunen deze coalitie niet, we zijn het met heel veel uitgaven niet eens en dus kunnen we ook niet achter de financiële verantwoording staan.

 

Het afwijkende standpunt van DSN m.b.t. de jaarstukken en raadsvoorstel RV 15-16 leverde nogal wat gefronste wenkbrauwen en consternatie op in de raadszaal. Diverse collega’s van andere fracties probeerden ons ervan te overtuigen dat instemmen met de jaarrekening alleen maar een kwestie was van duidelijk maken dat de cijfers in orde zijn, terwijl de burgemeester zich hardop afvroeg of het staatsrechtelijk wel kon wat DSN deed. Met name dit laatste is opmerkelijk, want waarom zou een voorstel dan überhaupt in stemming gebracht worden wanneer je als fractie staatsrechtelijk niet tegen kunt stemmen? Dan hoeft zo’n jaarrekening toch niet eens behandeld te worden?

 

Het is overigens niet de eerste keer dat wij ons kritisch opstellen m.b.t. het gevoerde financieel beleid. In juni 2014 hebben we al onze zorg uitgesproken naar aanleiding van dubbeltellingen in de voorjaarsnota en in november vorig jaar hebben we niet ingestemd met de begroting van 2015 omdat deze teveel uitgaat van het afwentelen van kosten op de inwoners i.p.v. het als overheid zelf bezuinigen. (Raad 30 april 2015)

 

DSN TÉGEN BOUWEN OP EVENEMENTENTERREIN SOESTERBERG

Zoals van ons verwacht kon worden, hebben wij gisteravond tegen de bouwplannen op het evenemententerrein gestemd. We vinden namelijk dat Soesterberg een mooi groen hart verdient, zoals ook beschreven staat in het groenbeheerplan: “centraal groen ten behoeve van bijzondere evenementen, waar veel bewoners en recreanten samenkomen”. Daarnaast geloven we niet in nog meer bouwplannen in Soesterberg, omdat de projecten Appollo-Noord, Abrona en Open Ankh nog niet eens verkocht kunnen worden en Vliegbasis, Soesterberg-Noord en Oude-Tempel ook nog in ontwikkeling moeten komen. Wij vrezen dan ook dat het evenemententerrein, net zoals het Dorpsplein, uiteindelijk zal resulteren in een verliesgevend bouwproject. De door ons samen met Burgerbelangen Soest-Soesterberg ingediende motie om het voorstel terug te trekken en met de Soesterbergers op zoek te gaan naar een breed gedragen plan, werd alleen gesteund door GroenLinks.

Het in onze ogen enige voordeel van de gisteravond gemaakte keuze is dat het eerder geplande manifestatieterrein op het paardenweitje naast Landgoed Egghermonde van de baan is. Wethouder Janne Pijnenborg heeft ons gisteravond n.a.v. onze vragen verzekerd dat het terrein niet verhard zal worden, er geen hekwerk omheen komt, er geen structurele verlichting komt en er evenmin een bouwwerk komt te staan. Op deze wijze blijft er tenminste nog iets overeind van het beschermd dorpsgezicht landgoederenzone Banningstraat, dat onderdeel uitmaakt van de Wegh der Weegen.

(Raad 11 juni 2015)

 

MOTIE TEGEN VIERDE WETHOUDER

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op donderdag 18 juni hebben we onze grote zorg uitgesproken over de grote financiële tekorten waar dit college in grossiert. Het betreft een bedrag van ruim anderhalf miljoen, dat in de komende periode nog veel verder zal oplopen. De huidige collegepartijen maken zich daar niet druk om. In plaats van zelf de broekriem aantrekken, blijven zij geld uitgeven en denken ze erover het tekort te dekken uit de algemene reserve.

 

Als DSN gruwen we van deze laksheid. Een overheid moet toch juist omzichtig omgaan met gemeenschapsgeld? Om die reden hebben wij tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarin we college en raad opriepen de naar Amersfoort vertrokken D66-wethouder Kemmerling niet te vervangen. Het scheelt ca. € 150.000 op jaarbasis, er hoeft geen wachtgeld en pensioen te worden betaald en er zijn geen grote projecten meer die een vierde wethouder voor Soest rechtvaardigen.

 

Deze motie werd door geen van de andere partijen gesteund en dat betekent dat het geld verspillen gewoon door gaat. (Raad 18 juni 2015)

 

OVER OPVANG VLUCHTELINGEN IN SOEST

Met de beelden en berichten van de afgelopen maanden kon het niet uitblijven: ook in Soest krijgen we te maken met vluchtelingen. En iedereen is het erover eens dat we hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen. De vraag is alleen wel in welke vorm we dat doen. Wat Democraten Soest Natuurlijk betreft is dat kleinschalig en passend bij de maat van Soest: ‘Geen grote woorden, maar praktische oplossingen, die we kunnen realiseren en die we met elkaar ook aan kunnen’, was de boodschap van Gastelaars gisteravond in de overvolle raadzaal.

 

In de visie van DSN bestaat de hulp aan vluchtelingen niet alleen uit bouwlocaties in het groen. Het is volgens de partij veel beter om te kijken naar bestaande locaties in Soest waar op kleine schaal noodopvang dan wel huisvesting voor vergunninghouders gerealiseerd kan worden. Dat past veel meer bij de maat van Soest en kan ook helpen bij de integratie en acceptatie van de nieuwe Soesters.

 

De collegevoorstellen voor een grote AZC in Soest wijst DSN van de hand: ‘we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van een verborgen bouwagenda. Dat een aantal partijen onder het mom van die zielige vluchtelingen semipermanente bouw wil realiseren op locaties buiten de rode contour in de wetenschap dat die stenen dan niet meer zullen verdwijnen. Daar werken wij niet aan mee’, klonk het luid en duidelijk. Mocht het college toch vasthouden aan een asielzoekerscentrum, dan moet daarvoor samenwerking gezocht worden met buurgemeente Baarn of in nog groter regionaal verband. (Raad 29 september 2015)Als DSN gruwen we van deze laksheid. Een overheid moet toch juist omzichtig omgaan met gemeenschapsgeld? Om die reden hebben wij tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarin we college en raad opriepen de naar Amersfoort vertrokken D66-wethouder Kemmerling niet te vervangen. Het scheelt ca. € 150.000 op jaarbasis en er zijn geen grote projecten meer die een vierde wethouder voor Soest rechtvaardigen.

Deze motie werd door geen van de andere partijen gesteund en dat betekent dat het geld verspillen gewoon door gaat.

 

 

 

MOTIE TTIP

In de raadsvergadering van 1 oktober hebben we onderstaande motie ingediend en verdedigd. We kregen alleen steun van GroenLinks, PvdA en GGS:

 

De raad van Soest bijeen in de vergadering van donderdag 1 oktober 2015, overwegende dat:

 1. de Europese Unie op dit moment overleg voert met de Verenigde Staten om te komen tot een handelsovereenkomst, genaamd Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP);
  b. een van de mogelijke gevolgen van TTIP is dat Amerikaanse bedrijven niet hoeven te voldoen aan Europese, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving bij vestiging of handel in Europa;
  c. een van de mogelijke onderdelen van TTIP geschilbeslechting is tussen een bedrijf en een overheid buiten de rechter om, met name wanneer een bedrijf de overheid aansprakelijk stelt bij wet- en regelgeving die het bedrijf hinderen bij de vestiging of handel in Europa;

van mening zijnde dat:

 1. TTIP potentieel verontrustende gevolgen heeft, vooral ten aanzien van Europese, nationale, regionale en lokale normen op het gebied van concurrentie, economie, milieu, voedselveiligheid, gezondheid, sociale zekerheid, bescherming van werknemers, intellectueel eigendom en cultuur;
  e. het onwenselijk is dat bedrijven overheden aansprakelijk kunnen stellen buiten de rechter om, tenzij het betreffende bedrijf en de betreffende overheid dit expliciet met elkaar hebben afgesproken;

 

spreekt uit dat:

 • TTIP een bedreiging kan vormen voor de lokale democratie in Soest en schadelijk kan zijn voor lokale regels met betrekking tot gezondheid, economie, landbouw, milieu, intellectueel eigendom, concurrentie, sociale normen, cultuur;
  • de gemeente Soest daarom tegen TTIP is;

en verzoekt het college:

 • dit standpunt van de gemeente Soest actief uit te dragen richting de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Democraten Soest Natuurlijk

(Raad 1 oktober 2015)

 

TEGEN 3 TON BEZUINIGING OP GROENONDERHOUD

In de opiniërende raad van 15 oktober 2015 hebben wij aangegeven het onbegrijpelijk te vinden dat dit college vasthoudt aan het plan om 300.000 euro te bezuinigen op groenonderhoud. Daarmee gaat het college namelijk voorbij aan de vele wensen en ideeën (bijv. pluktuinen en groenadoptie) die de inwoners hebben ingediend tijdens de inspraakbijeenkomsten over de bezuinigingsvoorstellen.: ‘Soest gaat al jaren achteruit op het gebied van groenonderhoud. Onze inwoners klagen er regelmatig over en u doet niets. Waar is uw creativiteit? Waarom lezen we nergens iets over winkel- en bedrijfsverenigingen die het onderhoud in de eigen omgeving voor hun rekening kunnen nemen? Afvalbakken legen in de winkelcentra bijvoorbeeld en zorgen dat zwerfvuil wordt opgeruimd. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?’’

 

Het voorstel om 40.000 euro te bezuinigen op het ruimen van hondenpoep vinden wij helemaal onacceptabel. De gemeente haalt voor 265.000 euro hondenbelasting op en geeft daar slechts 105.000 euro van uit aan hondenzaken. De rest verdwijnt in de Algemene Middelen, terwijl de poep blijft liggen op de uitlaatvelden. Dat gaan stinken, zoals op de hoek van de Hartweg/Schaepmanstraat waar dit college nog steeds geen maatregelen wil treffen, én het wordt een onhygiënische bende waar hondenziektes worden overgedragen: ‘Waarom besteedt u het geld van de hondenbelasting niet aan zaken waaraan u verwacht wordt het te besteden? Namelijk aan hond-gerelateerde zaken!’

Het is een eeuwig terugkerende vraag van ons … met een eeuwig terugkerend antwoord van de wethouder: hondenbelasting is geen doel-belasting maar een algemene belasting, die niet persé aan hond-gerelateerde zaken moet worden uitgegeven. (Raad 15 oktober 2015)

 

NEE TEGEN VERKEERSPLAN SOEST-ZUID

Van een afstand lijkt het hele dossier verkeerssituatie Soest-Zuid opgehangen aan aannames omtrent te verwachten autodrukte in 2020. Belangrijkste vraag is dan ook wat als de verwachte autodrukte uit allerlei berekeningen niet uitkomt. Stel we krijgen weer een economische wereldcrisis, wat is dan de berekening? Voor wat betreft de spitsafsluiting en het openstellen van de Bartilottilaan kan de gemeente zich niet baseren op landelijke trends, maar doet het aan lokale inschattingen. Ook hier geldt dat die inschatting onjuist kan zijn. Auto’s worden in de toekomst bestuurt door navigatiesystemen en die kiezen over het algemeen de kortste weg, dus door alle wijken. Navigatiesystemen kijken niet naar drempels etc. De aanleg van de west-tangent Amersfoort (zo is ons altijd voorgehouden) is van cruciaal belang voor de verkeersdrukte in Soest. Door die westelijke ontsluitingsweg zou er immers veel minder verkeer door Soest naar Soesterberg rijden? Nu komt die ontsluitingsweg langs het Dierenpark er en dan moeten we toch voor veel geld nog van alles in Soest ‘oplossen’. Voor ons betekent deze redenatie, dat er, afhankelijk van de uitkomst die je wenst, altijd wel een onderzoeksvraag is te formuleren en een oplossing is te bedenken! En die schijn van geld uitgeven en ergens een stempel op willen drukken, wordt helemaal bevestigd door een zinnetje in de Soester Courant. Daar staat letterlijk: ‘Hoewel de gemeente van veel wijkbewoners te horen krijgt dat het allemaal wel meevalt met de verkeersdrukte op de hoofdroute in Soest, is er volgens wethouder Janne Pijnenborg wel degelijk sprake van vertraging en stilstaande auto’s met draaiende motoren.’…. Als je dit tot je door laat dringen, dan is het heel ernstig: er hoeft van de bewoners niets te gebeuren, maar Janne Pijnenborg vindt van wel. Om wie gaat het hier nu? De wethouder of de wijkbewoners? Het zal duidelijk zijn dat we wat DSN betreft geen 10 miljoen euro gemeenschapsgeld moeten uitgeven aan maatregelen die een toename van het doorgaande verkeer zullen bevorderen. En om een paar minuten oponthoud tijdens de spits op te heffen, hoeft er voor ons ook niets ingrijpends te gebeuren. Dat is ook de reden waarom wij niet instemmen met dit voorstel. (Raad 19 november en 17 december 2015)

BUITEN DE GEMEENTERAAD

 

DSN EN DE MASSAGESALON (niet) OP ZONDAG

De berichtgeving in de Soester Courant van 28 januari jl. over de verruiming van de openingstijden van de seksinrichting aan de Lange Brinkweg wekt de indruk dat DSN tegen de zondagssluiting van de massagesalon is. Dat is onjuist en dat lichten we graag toe.

 

Het amendement over de openingstijden van de massagesalon was gestoeld op naleving van de zondagsrust; dat zou volgens een aantal partijen reden moeten zijn om de seksinrichting aan de Lange Brinkweg op zondag gesloten te houden. Als DSN hebben wij in de vergadering aangegeven het hypocriet te vinden om vóór dat amendement te stemmen, omdat wij in principe niet tégen zondagsopenstelling in het algemeen zijn. We zijn echter wel – en zo hebben wij het ook in de raadsvergadering van 22 januari jl. verwoord – tégen de zondagsopenstelling van de massagesalon omdat daarover al in 2002 afspraken met de omwonenden zijn gemaakt. Die afspraken moeten wat ons betreft worden nagekomen. Om dezelfde reden zijn wij als DSN tegen een uitbreiding van de massagesalon; ook daarover zijn immers afspraken gemaakt met omwonenden en die moeten dus eveneens nagekomen worden.

 

Yolande Gastelaars / Democraten Soest Natuurlijk (DSN)

(ingezonden brief d.d. 8 februari 2015 in de Soester Courant. De aanleiding daarvoor lag in de berichtgeving over zondagsopenstelling van de massagesalon aan de Lange Brinkweg)

 

 

OVER DE HEYBERGH IN SOESTERBERG

Geacht College,
Uit uw woensdag jl. verstuurde brief aan de ‘Actiegroep De Heybergh blijft Open’ begrijpen wij dat u pas eind augustus samen met Zorgpalet, SBBS en de Drie Eiken een bijeenkomst wilt inplannen over de voorgenomen sluiting van het woon- & zorgcentrum in Soesterberg.

 

Gezien de grote zorg n.a.v. dit besluit, het feit dat Zorgpalet nu al gesprekken voert met de bewoners en familie over de voorgenomen sluiting en de mededeling dat Zorgpalet per 1 september begint met de ontmanteling van de zorg, zijn wij van mening dat eind augustus erg laat is. We verzoeken u dan ook deze bijeenkomst te vervroegen naar bijvoorbeeld volgende week om verdere toename van onrust en onzekerheid te voorkomen.

 

Met vriendelijke groet,

Yolande Gastelaars / Democraten Soest Natuurlijk (DSN)

(mail d.d. 24 juli 2015 aan Burgemeester &Wethouders, omdat we ons ernstig zorgen maakten over de reactie van het college op de onrust in Soesterberg n.a.v. de voorgenomen sluiting van De Heybergh. Enkele dagen later zaten alle partijen met elkaar om tafel!)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

In 2015 hebben we 8 keer schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders. De onderwerpen daarvoor kwamen meestal voort uit vragen uit de samenleving en hoewel de beantwoording van het college stelselmatig teleurstellend is, zullen wij dit middel wel blijven gebruiken.

 

Digitalisering woningaanbod woningcorporaties (twee maal)

Door de steeds verdergaande digitalisering dreigen groepen inwoners buitengesloten te worden van informatie, simpelweg omdat zij niet beschikken over de kennis, de mogelijkheden of de middelen. Het gevolg is dat zij verstoken blijven van informatie die ook hen aangaat. Uit onderzoek is onder andere gebleken, dat landelijk 600.000 ouderen geen computer hebben of er niet mee om kunnen gaan. En naarmate de digitalisering toeneemt, wordt hun contact met landelijke overheid, belastingdienst en gemeente bemoeilijkt. Maar ook zoiets relatief eenvoudigs als het zoeken naar en/of inschrijven op een nieuwe woning wordt een onneembare barrière, nu dit aanbod gedigitaliseerd is en uitsluitend nog maar via internet wordt aangeboden. DSN maakt zich hier grote zorgen over en wil weten welke maatregelen er genomen worden om uitsluiting van deze groepen inwoners te voorkomen. Er zijn twee brieven voor nodig; de beantwoording luidt samengevat als volgt:

 • Het college gaat ervan uit dat het probleem digitalisering voor senioren niet zo heel groot is: ‘afgaande op wat Portaal stelt, is de omvang van het probleem niet heel groot. Dat neemt niet weg dat het van groot belang is dat een ieder kan deelnemen aan het woonruimteverdeelsysteem. We vragen immers op alle vlakken om zelfredzaamheid bij mensen. We hebben het COSBO uitgenodigd voor een gesprek om enerzijds een beter beeld te krijgen van het probleem en anderzijds om mee te denken in oplossingsrichtingen voor deze doelgroep.’
 • Het college antwoordt op ons tweede schrijven dat het haar spijt dat wij vinden dat zij het probleem digitalisering bagatelliseert. Ze heeft immers met de ouderenbonden gezocht naar een oplossing en daarnaast doen de woningcorporaties hun best om de klantvraag aan de balie in kaart te brengen: ‘Het is echter nog te vroeg om al te spreken over brede oplossingen voor dit vraagstuk. Er is inmiddels meerdere malen gesproken met het COSBO en daaruit zijn ook werkzame afspraken gekomen. Er is in beeld gebracht hoe groot de betreffende doelgroep is en hoe deze groep eruit ziet. Het COSBO is bezig te bekijken op welke manier zij deze doelgroep kunnen ondersteunen in het proces. Het in werking zetten hiervan zal in de zomervan 2015 zijn.

 

De premie zorgverzekering via gemeente

Op de website van de gemeente Soest werd in december 2015 een collectieve zorgverzekering aangeboden waarbij een rekensom stond die volgens onze berekening een lagere uitkomst bood dan vermeld was. Voor DSN reden om opheldering te vragen aan het college.

 

Het college antwoordde daarop: ‘op onze website hebben we gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke tekst met enerzijds het eindbedrag van de basisverzekering en anderzijds het eindbedrag van de aanvullende verzekering. In de gesprekken met geïnteresseerden wordt de dekking en rekensom volledig doorgenomen ….’

 

Het niet scheiden van bedrijfsafval (RMN)

In de Soester Courant van 23 december 2015 stond een bericht dat bedrijven hun GFT niet langer hoeven te scheiden van het restafval. Dat komt omdat RMN per 1 januari 2016 stopt met de inzameling van bedrijfsafval – het zou te duur worden als gevolg van de vennootschapsbelasting-plicht. Het bedrijf Remondis stapt in het gat, maar zal het restafval en GFT niet gescheiden inzamelen. De gemeente meldt in dit krantenartikel dat ze hier buiten staat: ‘Het is een besluit van RMN om te stoppen ….(etc.).’ Voor DSN is het onbegrijpelijk dat de gemeente, die zegt 75% afvalscheiding na te streven, dit zomaar accepteert.

 

Het college heeft ons geantwoord dat zij als gemeente geen wettelijke bevoegdheid heeft op het gebied van inzamelen van bedrijfsafvalstoffen; het is een bedrijfsmatige activiteit van RMN. Door de veranderende regelgeving per 1 januari 2016 was het voor RMN bedrijfsmatig beter om een aantal activiteiten af te stoten (wespenbestrijding, inzamelen bedrijfsafval, onderhoud voertuigen en werk voor derden). Het gaat in Soest om in totaal 206 klanten die bedrijfsafval aanbieden. RMN handhaaft de dienstverlening voor 5 adressen van de gemeente en 28 van maatschappelijke instellingen, waardoor 173 bedrijven hun bedrijfsafval per 1 januari 2016 moeten laten inzamelen door een andere inzamelaar: ‘Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijven hun bedrijfsafval op verantwoorde wijze af te laten voeren. Wij zien als gemeente geen reden om het RMN-besluit tegen te houden. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalscheiding van het huishoudelijk afval en niet voor het bedrijfsafval.’

 

De problematiek rondom het hondenuitlaatveld Soestdijk/’t Hart

Midden in een woonwijk, in ’t hart van Soest, op de hoek Hartweg/Schaepmanstraat, ligt sinds een jaar of vijf een officiele hondenuitlaatstrook. Het hondenpoepveld is gesitueerd op een hoek, aan weerszijden ingeklemd door woonhuizen. Eemfors maakt het twee keer per week schoon, aanwonenden hebben dus vijf dagen per week een stinkend terrein in hun midden liggen. In de winter wat minder, in de zomer véél meer stank. Plus strontvliegen. Omwonenden hebben al meerdere malen bij het college aangedrongen op een oplossing, maar het lijkt erop dat burgemeester en wethouders de hulpvraag uit de buurt naast zich neerlegt. DSN trekt zich dit stinkende probleem aan en stelt vragen aan het college.

 

Het college heeft ons geantwoord dat er in de gemeente meerdere hondenuitlaat-terreinen zo relatief dicht op woningen/tuinen liggen. In die zin is er hier volgens het college dus eigenlijk niets aan de hand. Om de omwonenden hier toch tegemoet te komen, zou het hondenpoepveld volgens het college sinds oktober vorig jaar al 3 x per week schoongemaakt worden. Volgens de buurt is dat echter nog altijd slechts 2 x per week, waardoor de grote overlast dus gewoon blijft bestaan.

Tenslotte zou volgens het college een deel van de overlast voorkomen kunnen worden ‘door het plaatsen van betere afschermende beplanting langs de particuliere erfgrenzen’ (in de brief staat alleen niet of de gemeente die maatregelen gaat treffen of dat de omwonenden dat zelf moeten doen!).

 

Coming Out dag 11 oktober

Jaarlijks wordt op 11 oktober internationaal Coming Out Dag gevierd. Op deze dag wordt benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn en om die reden hangen meer dan 45 gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen jaarlijks de regenboogvlag uit. De regenboogvlag is het internationale symbool voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) en overheden willen hiermee uitdragen dat iedere inwoner zichzelf mag zijn en zich geaccepteerd en (sociaal) veilig moet kunnen voelen. Veel inwoners waarderen deze zichtbare ondersteuning van hun gemeentebestuur. Het valt DSN op dat Soest geen regenboogvlag hijst en daarom vragen wij of het college bereid is op 11 oktober 2016 wél de regenboogvlag uit te hangen om daarmee duidelijk te maken dat LHBT’s zich net als ieder ander in onze gemeente veilig en geaccepteerd moeten kunnen voelen.

 

Het college antwoordt dat de regenboogvlag op 11 oktober niet is gehesen, omdat daartoe tot nu toe geen verzoek is ontvangen: ‘Als de raad een dergelijk verzoek indient, geven wij daar uiteraard uitvoering aan. Het college tekent daarbij aan dat het van mening is dat het gemeentehuis in principe niet bedoeld is als drager van dit soort symbolen met een maatschappelijke boodschap. Vele verzoeken zouden dan in aanmerking kunnen komen. Indien de raad hier anders over denkt, horen wij dat graag.’

 

Vandalisme fietsenstalling Soest-Zuid

In april was het weer raak op station Soest-Zuid. Alle ruiten van de overkapping van de fietsenstalling langs de Koningsweg waren ingeslagen, de straat lag bezaaid met glas, volgens omwonenden gaf de politie niet of nauwelijks gehoor aan hun melding bij 112 en iedereen heeft zo langzamerhand z’n buik vol van het vandalisme en de vernielingen. DSN wil weten wat het college doet aan de overlast, wat de jongerenwerkers in Soest bereiken en hoeveel de kosten door vandalisme in Soest op jaarbasis bedragen.

 

Het college laat weten net als wij zéér verontwaardigd te zijn over de vernielingen die zijn aangebracht bij station Soest-Zuid. Er zal ook spoedig een gesprek met de buurt plaatsvinden om te vertellen wat gemeente en politie doen om deze vormen van criminaliteit een halt toe te roepen. Pro Rail is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de fietsenstalling en als zij niet gebeld worden om de schade te melden, dan kan het langer duren voordat Pro Rail de schade ontdekt en repareert: ‘De schade aan gemeente-eigendommen wordt niet afzonderlijk geregistreerd. Een schatting is dat er jaarlijks rond de jaarwisseling voor ca. € 10.000 wordt vernield en gedurende het jaar voor zo’n € 15.000 aan verkeersborden, straatmeubilair, graffiti, etc. Soest maakt géén gebruik van de vandalismemeter. We hanteren nu maatwerk waarbij wij op basis van onze ervaringen maatregelen treffen. Het doel hiervan is nieuw vandalisme te voorkomen. De gemeente Soest zal bij collega-gemeenten nagaan wat de vandalismemeter heeft opgeleverd en in hoeverre het daadwerkelijk een positief resultaat oplevert, afgewogen tegen de extra administratieve lasten.’

 

Levensgevaarlijke situatie fietstunneltje Dalweg

De gemeente Soest voerde een nieuw groenbeleid in, dat neerkomt op het verwijderen van 10% van de bomen en 30% van de hagen en heggen uit Soest&Soesterberg. DSN was hier van meet af aan faliekant op tegen, omdat het volgens ons (in tegenstelling tot de gemeente) niet goedkoper/beter/meer duurzaam verantwoord is! Bovendien levert die kaalslag ook geen voordeel op, zoals wel bleek uit de aanpak bij het fietstunneltje van de Dalweg. Het ‘groen’beleid van de gemeente resulteerde daar in een aan weerszijden haag- en hegvrije bovenovergang van het fietstunneltje, waardoor er binnen 24 uur een levensgevaarlijke situatie ontstond: de haag- en hegvrije bovenovergang werd namelijk een favoriete kinderspeelplaats.

 

Het college heeft zo ongeveer op de dag dat we de vragen gesteld hadden, maatregelen getroffen en een hek geplaatst aan de bovenzijde van de tunneldoorgang: ‘De betreffende locatie grenst niet aan een fiets- of voetpad en vormt ook geen logisch onderdeel van een route. Er was niet vanuit gegaan dat deze plek als speelruimte zou worden gebruikt en gevaar zou gaan opleveren. Op basis van uw signalering hebben wij de aannemer gevraagd op heel korte termijn over te gaan tot het plaatsen van een hek.’