Door de berichtgeving in de lokale kranten op en rondom 1 april jl. over de afschaffing van het ruiterbewijs en de invoering van de ruiterpenning, dachten we in eerste instantie aan een goede grap. Maar het tegendeel blijkt waar: doordat ruiters in groten getale het in Soest verplichte ruiterbewijs ad € 76 NIET aanschaffen, komt er per 1 mei een 50% (!) goedkopere ruiterpenning voor in de plaats. Het merendeel van de ruiters rijdt al jarenlang zonder verplicht ruiterbewijs omdat er, aldus de voorzitter van de Paardenfokvereniging Eemland, ‘toch niet gecontroleerd werd’.

Alle reden dus om vandaag een aantal schriftelijke vragen aan het college te stellen over dit besluit. Cruciale vraag daarbij is: loont ontduiken in Soest? En zo ja: wordt de hondenbelasting dan ook gehalveerd als de meeste hondenbezitters geen belasting meer betalen?

(foto: uitgesneden beeld van NH PEILT)

10422382_997430657018960_7517805305140747087_n

 

Schriftelijke vragen conform art. 46 Reglement van Orde

Afschaffing ruiterbewijs en invoering ruiterpenning

 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

 

 

Soest, 7 april 2016

 

 

 

Geacht college,

 

De berichtgeving in de lokale kranten op en rondom 1 april jl. over de afschaffing van het ruiterbewijs bracht ons in eerste instantie aan het twijfelen: het zou toch niet ……? Maar nee, het was géén instinker. Uit de deze week ontvangen Openbare Besluitenlijst van uw vergadering d.d. 29 maart 2016 blijkt dat u inderdaad heeft ingestemd met ‘het overdragen van verantwoordelijkheden ten aanzien van het ruiteren en mennen in de gemeente Soest’. En daarmee wordt de berichtgeving voer voor onderstaande schriftelijke vragen.

 

Is het juist dat het tot nu toe officieel verplichte ruiterbewijs ad € 76 nauwelijks wordt verkocht en dat dát reden is om deze maar af te schaffen en te vervangen door een 50% goedkopere ruiterpenning?

 

In het artikel in de Gooi- en Eemlander van 1 april 2016 zegt voorzitter Rijnja van de Warmbloed Paardenfokvereniging Eemland (WPE) dat er in Soest 250 tot 200 paarden zijn en dat het merendeel van de ruiters het tot nu toe verplichte ruiterbewijs nooit aanschafte omdat er ‘toch niet gecontroleerd werd’.

  • kan hieruit de conclusie getrokken worden dat ontduiken loont in Soest?
  • en – indien u ontkennend antwoord – zo nee, hoe moeten we deze beloning voor het niet-aanschaffen dan wél zien?

 

Uit hetzelfde artikel in de G&E begrijpen we dat de gemeente nu met de invoering van de ruiterpenning meer ruiters gaat controleren op het dragen van die penning.

  • waarom gaat u nu wel controleren, terwijl dat dus jarenlang kennelijk niet gedaan is?
  • wie gaat die controle uitvoeren? De boa’s?
  • wat zijn de kosten van die controle en ten laste van welk budget komen die kosten?

We begrijpen uit de berichtgeving dat de opbrengst uit verkoop van de ruiterpenning naar de WPE gaat. Deze vereniging zal op haar beurt met die inkomsten meer ruiteractiviteiten gaan organiseren; daarnaast zal ze twee maal per jaar mét de gebruikers klein onderhoud aan de ruiterpaden plegen. Groot onderhoud aan de bospaden blijft een gemeentetaak.

  • hoe verhouden meer ruiteractiviteiten zich tot de andere gebruikers (zoals recreanten, sporters en fietsers) van onze bossen en de overlast die zij daar mogelijk van ondervinden?

 

Eén van de doelen van de invoering van de ruiterpenning is -zo begrijpen wij uit de berichtgeving- het paardrijden in Soest populairder te maken. Veel inwoners ergeren zich nu al aan de hoeveelheid paardenpoep op straat en op fiets- en voetpaden. Toch kennen we in Soest geen opruimplicht voor paardenvijgen op de openbare weg; de gemeente is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte.

  • zijn er met de WPE afspraken gemaakt over haar betrokkenheid en inzet bij het schoonhouden van de openbare ruimte?
  • en zo nee, waarom niet?

 

Het onderwerp ‘ruiterbewijs & ruiterpenning’ leidt als vanzelf naar het onderwerp ‘hondenbelasting’.

  • gaat u de hondenbelasting ook halveren als de meeste hondenbezitters geen belasting meer betalen?
  • en zo nee, waarom niet?

 

Vriendelijke groet,

 

 

Yolande Gastelaars

namens Democraten Soest Natuurlijk