Schriftelijke vragen conform art. 46 Reglement van Orde

inzake Wob-verzoeken

ZAAKNUMMER 1390827

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Soest, 17 mei 2016

Geacht college,

Op 27 januari 2016 hebben wij schriftelijke vragen gesteld over onder andere het aantal door de gemeente ontvangen Wob-verzoeken, de onderwerpen en de besluiten daarover.

Naar aanleiding van die vragen wilde burgemeester Rob Metz vervolgens van mij weten 1) welk politiek doel de fractie van DSN met deze vragen wilde bereiken en 2) of daar de vragen voor nodig waren zoals we die gesteld hadden. Op mijn tegenvraag naar het waarom van zijn vraag (onze vragen waren m.i. namelijk duidelijk genoeg) antwoordde de heer Metz dat de gemeente Wob-verzoeken niet onder één knop verzamelt; een Wob-verzoek wordt afgehandeld door de afdeling waar het onderwerp thuishoort en zo zouden er ca. 300 niet-centraal geregistreerde Wob-verzoeken in het gemeentehuis rondzwerven. Indien wij antwoord wensten op álle door ons gestelde vragen, dan zou er een ambtenaar aan de beantwoording gezet worden en deze zou daar dan ongeveer 3 weken werk voor nodig hebben. Ik heb de heer Metz daarop gezegd dat ik zijn vraag zou voorleggen aan mijn fractie en hem zou informeren over de uitkomst. Een week later, op 13 februari 2016, ontving burgemeester Metz van mij een mail met de volgende inhoud: “Inmiddels van iedereen antwoord gekregen op de gestelde vraag en de algemene teneur is dat ‘een slechte interne organisatie geen reden mag zijn om ons te vragen onze vragen aan te passen’. Er is ook gesuggereerd dat dit dan een mooi moment is om een goed registratiesysteem van Wob-verzoeken in te richten en deze tip geef ik natuurlijk graag door.”

 

Op 11 maart 2016 rolde de schriftelijke beantwoording van onze vragen bij ons binnen. De inhoud kwam erop neer dat het gemeentelijk informatiesysteem geen mogelijk bood een (deugdelijk) overzicht te verstrekken van Wob-verzoeken, onderwerpen en besluiten.

We zijn uitermate teleurgesteld over deze beantwoording en wijze van behandeling, niet in de laatste plaats gezien de hierboven geschetste voorgeschiedenis.

 

Los daarvan echter vinden wij dat het onderwerp Wob-verzoeken meer aandacht verdient dan het nu op deze wijze van u krijgt. In de Wet openbaarheid van bestuur zijn openheid en openbaarheid van bestuur geregeld en het uitgangspunt van de wet is dat informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar is. Het is een democratisch recht en DSN is van mening dat de overheid niet alleen desgevraagd informatie openbaar moet maken, maar dit ook uit eigen beweging behoort te doen. Helaas bereiken ons echter met enige regelmaat berichten van inwoners waarvan Wob-verzoeken niet zijn gehonoreerd en dat creëert een ongewenst beeld. Of dat terecht is, kunnen wij echter pas beoordelen op het moment dat feiten en cijfers bekend zijn.

 

Het is reden om onze vragen opnieuw te stellen (met uitzondering van de vraag over aantal, die opvallend genoeg wél grotendeels beantwoord kon worden):

 

  • Door wie waren die Wob-verzoeken ingediend?
  • Welke onderwerpen c.q. besluiten betroffen die Wob-verzoeken?
  • Hoe heeft uw college op deze verzoeken besloten? Wij zouden dit graag uitgesplitst zien per Wob-verzoek en gemotiveerd waarom gehonoreerd dan wel afgewezen.
  • De Wob kent een doorzendplicht (als uw college niet beschikt over de in een Wob-verzoek gevraagde informatie, maar een ander bestuursorgaan wél en dat is bij u bekend, dan bent u verplicht het verzoek door te sturen naar dat andere bestuursorgaan). Hoe vaak is dit in de afgelopen 5 jaar voorgekomen?

 

Vriendelijke groet,

Yolande Gastelaars

namens Democraten Soest Natuurlijk

11794438_779959312115991_133710218909888139_o