OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Openbaarheid van bestuur … het is iets wat ons na aan het hart ligt. In mei 2016 hebben we als DSN al schriftelijke vragen gesteld over het aantal Wob-verzoeken in Soest en in februari 2017 hebben we met een zogeheten motie ‘Vreemd de orde van de dag’ geprobeerd om geheimhouding van stukken Dr. de Voslaan op te heffen. Die bespreking mondde uit in een hoog abstract juridisch gekakel met als slotconclusie dat de raad geheimhouding niet kon opheffen omdat ze de door het college opgelegde geheimhouding nooit had bekrachtigd. De stukken bleven dus geheim.

Het was allemaal niet echt hoopgevend, maar nu lijkt er toch iets veranderd te zijn. Als DSN denken we dat het misschien zelfs wel komt door ons voortdurende gepeuter over openbaarheid en transparantie. Want vanavond 23 maart staat in een keer op de raadsagenda het voorstel om als raad de door het college opgelegde geheimhouding van de grondexploitatie van Hart van de Heuvelrug te bekrachtigen. Dat is precies zoals het moet (en zoals het nog nooit gegaan is). Het is weer een stapje richting transparante overheid!

Over Wob en Gemeentewet

Het is een algemeen rechtsbeginsel dat bepaalt dat een burger recht heeft te weten over welke informatie de overheid beschikt. Het Rijk zegt het zo: ‘overheidsinformatie is altijd openbaar. Behalve als de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.’ Dit laatste betekent dat informatie bijvoorbeeld niet openbaar gemaakt hoeft te worden als dit de economische en financiële belangen van het bestuursorgaan schaadt, de privacy van personen aantast of als de informatie bedoeld is voor intern beraad. Al deze zaken staan beschreven in art. 10 en art. 11 van de Wob.

Wat in het kader van geheimhouding en openbaarheid eveneens een grote rol speelt, is art. 25 van de Gemeentewet. Daarin is de rol geregeld van gemeenteraad en college bij geheimhouding. Cruciaal hierin is dat de raad geheimhouding bekrachtigt, daardoor kan zij de geheimhouding ook weer opheffen.

Heeft u vragen over Wob of geheimhouding? Stuur ons een mail.

know the rules