Voor ons ligt de Kadernota 2018, het discussiekader voor de beleidsrichting en –doelen voor de programmabegroting 2018-2021. We hebben deze langs de participatieladder gelegd en dat heeft nogal wat vragen en opmerkingen opgeleverd.

Zoals bijvoorbeeld bij programma 2 Verkeer en vervoer. De parkeerproblemen in Soestdijk zouden zo groot zijn dat er 200 tot 250 extra parkeerplaatsen bij moeten komen. Daarvoor is onderzoek nodig en dat kost € 165.000. Alsof er nog niet genoeg onderzocht is!

En gaat het feitelijk niet alleen om een minimaal parkeerprobleempje op de donderdagochtend tijdens de markt en soms op zaterdag? Het lijkt ons bij uitstek een traject dat we samen met de inwoners moeten oppakken. Niet achteraf een inspraaknota, waarbij de mensen iets kunnen zeggen over locatiekeuzes die dan al voor hen gemaakt zijn. Want, lees het antwoord in pleio, het is niet eens de bedoeling dat ondernemers, bewoners en winkelend publiek gevraagd wordt óf ze extra parkeerplaatsen op de bedachte locaties willen of niet. Nee, ze mogen iets zeggen over hoe de parkeerplaatsen aangelegd worden opdat ze het best in de omgeving passen.

Dát .. u begrijpt het al … is niet onze opvatting van participatie.

En participatie … of eigenlijk beter gezegd: het ontbreken van participatie loopt voor ons als een rode draad door deze kadernota 2018.

In programma 4 Natuur- en milieu staat het Landschaps- en Natuurontwikkelings Plan genoemd. Ook hier is een participatieproces opgenomen, maar helaas uitsluitend met organisaties die op een hoger abstractieniveau kunnen en willen meedenken. Pas bij de uitwerking worden inwoners en ondernemers betrokken. In onze ogen is dat een gemiste kans, vooral ook omdat het hier wezenlijke keuzes betreft. Wil je een beetje groen of wil je een echt groen Soest? Het is voor DSN bij uitstek een onderwerp dat je met je inwoners moet bespreken.

In ditzelfde programma wordt de Japanse duizendknoop genoemd, de plaag van menig tuinier en gemeentelijke plantsoenendienst. Maar de Japanse duizendknoop is ook een bron van resveratrol en dat is een heel gezond goedje. Het heeft een positief effect op de stofwisseling en het wordt tevens genoemd bij het voorkomen van hartaandoeningen en kanker.

Het onkruid schijn je zelfs te kunnen eten en de smaak zou beter zijn dan van rabarber. Misschien helpt deze kennis wel bij het enthousiasmeren van de inwoners om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Goed ingestoken kan dit zelfs wel eens een heel positief participatieproces worden …..

We hopen trouwens dat Soest de Japanse duizendknoop trouwens niet – net als buurgemeente Amersfoort – te lijf gaat met glyfosaat (het bekende Roundup).

Duurzaamheid en energietransitie is ook voor DSN een heel belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Het college stelt voor dat een extern bureau gaat onderzoeken naar wat het landelijk beleid op het gebied van energietransitie voor de inwoners van Soest zal betekenen en welke rol de gemeente hierin heeft. Ook dit vinden wij bij uitstek een traject om met de inwoners op te pakken … en het antwoord op de vraag ‘welke rol Energie Actief Soest hierin kan vervullen’ is wat ons betreft dan ook ‘de hoofdrol’.

Programma 5 betreft Wonen en Ruimtelijke Ordening. Morgenavond zullen we uitgebreid terugkomen op de bouwsteen Wonen voor de Omgevingsvisie en op de Regionale Ruimtelijke Visie. Een voorzet kunnen we nu al wel geven: ook hier missen we de inbreng van de inwoners en een participatietraject dat recht doet aan onze inwoners.

Voor Wij zijn Soest zou incidenteel € 80.000 nodig zijn: € 50.000 voor de afdeling communicatie en € 30.000 voor het ondersteunen en aanjagen van activiteiten in het kader van Wij zijn Soest. Het is een fors bedrag voor iets wat volgens DSN nauwelijks leeft buiten het gemeentehuis. De vraag is dan ook of je wel op deze wijze hiermee verder moet gaan. Want zoals ik het nu lees, is deze € 80.000 bedoeld om de werkwijze van Wij zijn Soest te implementeren in de manier van werken van de gemeente Soest. Dus hier in huis! Hoezo Wij zijn Soest??? Geen wonder dat die kloof met onze inwoners nooit overbrugd wordt!

Programma 9 (bestuurlijke taken) omvat de thema’s Communicatie, participatie en gebiedsgericht werken.

Wat wij hier missen, is het kader om invulling te geven aan:

  • het vergroten van betrokkenheid en inzet van onze inwoners
  • het uitbouwen en effectueren van burgerparticipatie
  • ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving
  • bestuurlijke vernieuwing
  • eerder en meer in contact komen met individuele burgers en belangenorganisaties
  • verbinden en faciliteren van partijen om hen in staat te stellen zelf bij te dragen aan het leefklimaat in de gemeente Soest.

Diverse voorbeelden van de laatste tijd (de onvrede van de bewoners van Soest-Zuid over de verkeersplannen, het verzet van de inwoners van Overhees tegen de sporthal, het onbegrip van de mensen in Smitsveen over de nieuwbouw op het terrein van Sepp), het gevoel niet gehoord te worden, het pas laat (of niet) in een traject betrokken worden … ….. de ervaring van onze inwoners staat haaks op dat wat zo mooi staat beschreven in het Coalitieakkoord 2014-2018.

En in die zin is het ook weer niet verwonderlijk dat wij in deze hele Kadernota de ‘participatie’ missen.

Participatie vraagt om een open communicatie. Niet alleen tegen je inwoners praten, maar vooral mét ze praten. Vertrouwen hebben en investeren in je inwoners. Dan bereik je draagvlak en een betrokken samenleving. Wij kiezen daarvoor en we horen graag hoe de andere fracties hierover denken.

Yolande Gastelaars

Democraten Soest Natuurlijk

21 juni 2017

DSC07526