Communicatie en participatie … het zijn de twee woorden die als een rode draad door het voorstel verkeersplan Soest-Zuid lopen. Daarbij meent de gemeente dat ze bewoners actief heeft geïnformeerd met welgeteld 3 digitale nieuwsbrieven tussen december vorig jaar en nu. En dat er aan participatie is gedaan met de kans om in te spreken tijdens de avond samenleving van vorige week.

De bewoners daarentegen zijn van mening dat zij juist helemáál niet betrokken zijn geweest bij de uitwerking van de plannen voor de openstelling van de Foekenlaan en het opheffen van het afslagverbod naar de Bartolottilaan.

En volgens DSN hebben zij ook echt gelijk. Het staat zelfs in het voorliggende raadsvoorstel: op pag 3 onder het kopje Communicatie …. de bewoners hebben in 2015 kunnen inspreken op het voorstel om de spitsafsluiting en het linksafverbod op te heffen. Daaruit bleek toen dat er weinig tot geen draagvlak voor die plannen bestond en, zo is te lezen, aangezien dit onderzoek een uitwerking van het eerdere besluit betreft, hebben we niet opnieuw de inwoners actief betrokken.’ Schermafbeelding 2017-06-23 om 15.32.16

En dat actief betrekken was toch echt wél zwart op wit beloofd in de adviesnota van december vorig jaar: … ‘we maken een nieuw Plan van Aanpak waarin we beschrijven hoe we de samenleving betrekken en hoe we zoveel als mogelijk ideeën van omwonenden betrekken.’

Dat is dus niet gebeurd. Hoe zou het nu toch komen dat inwoners hun vertrouwen in de politiek verliezen en Soest-Zuid zich … ik zal het netjes zeggen … gepasseerd voelt!

We hebben het vorige week van de insprekers gehoord, we hebben het kunnen lezen in de brieven die we hebben ontvangen en we hebben het ook gehoord van onze contacten in Soest-Zuid.

Wat we ook hebben gehoord en gelezen, zijn de steekhoudende argumenten van de bewoners waarom opheffing van het afslagverbod en de spitsafsluiting wellicht toch niet tot de beste plannen behoren in deze fase van het totaalpakket aan verkeersmaatrelen in Soest-Zuid. De maatregelen zitten namelijk in hetzelfde mandje als de slimme verkeerslichten op de kruising Soesterbergsestraat en het aanpassen van de busroute Eikenlaan. Waarom kijken we dan niet eerst naar het effect van die maatregelen?

De nieuwe slimme verkeerslichten gaan volgens het voorliggende besluit een forse verbetering van de doorstroming op de route Birkstraat-Vondellaan-Soesterbergsestraat opleveren. Verkeerskundige en inwoner van de wijk, dus ook nog eens ervaringsdeskundige Klaus Boersma, mailde ons hier vanochtend ook nog over. Want als het optimaliseren van de verkeerlichtinstallaties inderdaad 32.000 voertuiguren tijdwinst op dit traject oplevert, wat is dan de extra tijdwinst die nog behaald moet worden uit het opheffen van de spitsafsluiting en het afslagverbod? Toch zeker niet de 23.000 voertuiguren die nu in het raadsvoorstel worden genoemd.

En dat leidt tot de vraag of het met dit voorstel eigenlijk nog wel gaat om het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Soest-Zuid. Wij krijgen zo langzamerhand de indruk dat het eigenlijk gewoon gaat om het coute-que-coute willen opheffen van die spitsafsluiting en het afslagverbod. Laten we dat dan ook gewoon zo benoemen. Dat maakt het praten een stuk makkelijker en het is ook eerlijker naar de bewoners van Soest-Zuid.

Schermafbeelding 2017-06-23 om 15.38.52

DSN vindt in ieder geval dat het opheffen van spitsafsluiting en afslagverbod moet wachten tot we weten wat het effect van de slimme verkeerslichten en het aanpassen van de busroute is. En dan zou je een plan moeten ontwikkelen waarbij je zeker weet dat naar Amersfoort fietsende schoolkinderen ’s ochtends niet ondersteboven worden gereden door afslaand autoverkeer (dat dus die slimme verkeerslichten wil omzeilen, om op de Van Beuningenlaan bij de kruising met de Soesterbergsestraat te gaan wachten om over te kunnen steken). En dan zou er ook een plan moeten komen waarbij de hele wijk Soest-Zuid duurzaam veilig wordt ingericht. Immers door maatregelen te treffen op Bartolottilaan, Van Beuningenlaan, Foekenlaan, Den Blieklaan, Hildebrandlaan, Gentiaanlaan en omgeving zijn we er nog niet. Verkeer zoekt net als water de makkelijkste weg .. en dat betekent dat we het probleem gewoon verleggen als we de Schoutenkampweg, Braamweg en Plasweg niet ook duurzaam veilig inrichten. Die bewoners ervaren nu al extra verkeersdruk en het kan toch niet de bedoeling zijn dat we dat nog erger gaan maken. Niet als we zoveel geld gaan uitgeven, ook al komt het dan van Verder. Voor DSN gaat verkeersveiligheid hoe dan ook boven een paar seconden tijdwinst.

Rondweg Soest Zuid