Oude politiek voert hoogtij, dat bleek gisteravond bij de behandeling van 5 belangrijke onderwerpen voor de inwoners van Soest.

Soest-Zuid Verkeerplan

De bewoners van Soest-Zuid worden geofferd door deze coalitie van Soest2002/VVD/D66/CDA. De procedure voor het opheffen van de afsluitingen gaat door, zonder de hele wijk duurzaam veilig in te richten.

DSN is van meet af aan tegen de uitvoering van deze maatregelen geweest.

Verkeer is immers net als water en het zal altijd de makkelijkste weg zoeken. In dit geval zal dat betekenen dat na het treffen van maatregelen op de Bartolottilaan, Van Beuningenlaan, Foekenlaan en Den Blieklaan het verkeer via Schoutenkampweg, Braamweg en Plasweg z’n weg gaat zoeken. Die bewoners ervaren nu al extra verkeersdruk en het kan niet zo zijn dat we het nog erger gaan maken zonder verkeerskundige maatregelen te treffen.

Bouwsteen Wonen

We hebben kennisgenomen van de bouwsteen Wonen, maar kunnen niet instemmen met het voorstel om deze bouwsteen mee te nemen als input voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Wij vinden dat we eerst met onze inwoners in gesprek moeten over de gemeente die we met z’n allen wensen en voor ogen hebben, voordat we nu besluiten over 1100 woningen in de kern Soest. Het is volgens ons volstrekt onjuist om nu als raad voor te sorteren en hierover al te besluiten.

En we staan zeker niet alleen in deze opvatting, getuige een VNG-deskundige die in de Raadsledennieuwsbrief van juni het volgende zei: ‘Wat voor gemeente wil je zijn? Er is geen gesprek over de Omgevingswet, waar deze wezensvraag niet centraal staat. Het is de basis voor het maken van een Omgevingsvisie…..’

 Regionale Ruimtelijke Visie

Het omarmen van dit voorstel doet volgens DSN geen recht aan onze inwoners, die hierover dus kennelijk niets te zeggen hebben en er ook niets van hoeven te vinden. En hoe je het ook wendt of keert: de Regionale Ruimtelijke Visie legt ons vast, want het wordt de leidraad voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Amersfoort en het gaat ook dienen als input voor het provinciale ruimtelijke beleid.

Bij ons wordt het weer zo’n bouwsteen voor de omgevingsvisie en dat is ook reden om niet in te stemmen met het amendement van de collegepartijen. Wij vinden dat de RRV eerst met onze inwoners besproken moet worden. Wat willen zij, hoe zien zij Soest en wat voor gemeente willen zij zijn?

Gelukkig is het een conceptvisie, waar wij niet mee akkoord gaan. Wij stemmen in met vertraging van het definitieve voorstel. Graag uitstellen tot na de verkiezingen 2018, wanneer de inwoners van Soest hopelijk weer mee mogen praten.

LOP

Groen verdient volgens ons veel meer dan het advies van stakeholders, die op een hoog abstractieniveau kunnen en willen meedenken. Groen hoort bij Soest en heel veel inwoners kiezen voor Soest, voor het groen.

Dus ‘ja’ tegen de verkenning, maar ‘nee’ tegen het uitsluitend advies vragen aan de in de startnotitie vermelde stakeholders. De vraag over een beetje groen of een Echt Groen Soest moet aan alle inwoners voorgelegd worden en niet pas naderhand als ze mogen meepraten over de uitwerking.

Moties Sporthal Overhees

Met de motie van de collegepartijen is de sporthal Overhees niet van tafel. Besluitvorming wordt gewoon even vooruitgeschoven. Dat is volgens ons volstrekt zinloos. Die sporthal hoort niet in Overhees, dus besluitvorming uitstellen heeft ook geen zin. Dit is verkiezingsgedrag.

DSN is vanaf het begin van het proces voor de locatie Beukendal.

Raadsvergadering 29 juni