Wijziging bestemmingsplan Peter van den Breemerweg: waarom?

Dinsdag 3 april vond het een informatieavond plaats over de mogelijke bedrijfsverplaatsing van het agrarische bedrijf van de heer van Dorresteijn van de Insingerstraat naar de Peter van de Breemerweg. Desbetreffende boer wil graag een bestemmingswijziging van de kavel van 1 hectare, zodat hij daar een boerderij met potstal kan bouwen. De provincie stelt voor om een uitzondering te maken op haar beleid en voor dit ‘schrijnende’ geval nieuwbouw in de polder toe te staan.

De opkomst voor de avond is groot ondanks dat de direct betrokkenen, omwonenden met uitzicht op de kavel, geen uitnodiging voor deze avond hebben ontvangen.

In zijn inleiding zet gedeputeerde Van den Berg uiteen wat de beweegredenen zijn van de provincie om voor de heer Van Dorresteijn een uitzondering te maken. Alles lijkt te draaien om het ‘algemeen belang’. Volgens de provincie kan de heer van Dorresteijn zijn bedrijf op de huidige locatie niet voortzetten omdat hij ‘ingeklemd’ is komen te zitten tussen de bebouwing. Daarnaast veroorzaakt het verplaatsen per tractor door Soest overlast en gevaar voor fietsers. De verkoop van het bedrijf aan de Insingerstraat en de woningbouw die daar inmiddels op gepleegd is leverde financieel niet genoeg op om een bestaand bedrijf, er stonden recent twee boerderijen aan de Peter van den Breemerweg te koop, in de polder voor terug te kopen. De heer Van den Berg noemt ook het ‘algemeen belang’ van lokaal geproduceerd vlees en de mogelijkheid van een boerderijwinkel, horeca en toenemend toerisme.

Op de vele vragen van voor het merendeel ongeruste omwonenden komt helaas geen duidelijk antwoord. Niet duidelijk wordt wat er nou precies met ‘algemeen belang’ bedoeld wordt. Hoe de bebouwing op het perceel er uit gaat zien en wellicht de belangrijkste vraag waarom er voor dit individuele geval door de provincie zo veel moeite gedaan wordt. Wat wel duidelijk wordt is dat de heer van Dorresteijn een heel speciaal geval is, echter uitleg voor zijn bijzondere positie wordt niet verleend.

DSN ziet in bovenstaand geen enkele reden om haar standpunt, sinds 2013, ten aanzien van dit dossier te wijzigen. Wij zijn voor groen, voor de open polder en zullen ons verzetten tegen een eventuele wijziging van het bestemmingsplan.

Holger van Gorkum

Fractie-assistent Democraten Soest Natuurlijk