Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de uitrol van 5G. Heel veel mensen maken zich zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor mens, dier en milieu als gevolg van de hogere straling veroorzaakt door 5G. Toch lijkt het erop dat gemeenten straks verplicht zijn om plaatsing van de 5G-antennes overal in de openbare ruimte toe te laten. Willen we dat ook?

Daarnaast zal de hele openbare ruimte op de schop moeten om alle signaalversterkers (zogenoemde ‘small cells’) van de noodzakelijke bekabeling te voorzien. En wie gaat dat betalen?

Geacht college,

In januari van dit jaar hebben wij in het presidium een vraag gesteld over de gezondheidsrisico’s van straling veroorzaakt door het gebruik van 5G. Wethouder Van Aalst heeft daar schriftelijk op geantwoord. Het kwam er in het kort op neer: ‘gaat u maar rustig slapen, er is niets om u zorgen over te maken.’

Omdat wij ons niet zo makkelijk in slaap laten sussen, hebben we vervolgens in maart in het presidium voorgesteld een avond Samenleving over 5G te organiseren. De reden daarvoor was o.a. dat steeds meer artsen en wetenschappers gingen waarschuwen voor de gevaren van straling en wezen op de verouderde blootstellingslimieten die door veel landen (ook Nederland) worden gebruikt. De World Health Organisation WHO, de Raad voor Europa, onderzoeksjournalisten en onafhankelijke wetenschappers en artsen hielden daarom een vurig pleidooi voor meer onderzoek alvorens 5G uit te rollen. De landelijke politiek daarentegen had inmiddels uitgesproken dat Nederland voorop moet blijven lopen in digitalisering en connectiviteit.

Al deze informatie bij elkaar plus het feit dat wij als gemeente straks met de nieuwe Omgevingswet de ruimte krijgen om gezondheidseffecten mee te wegen in het omgevingsbeleid, maakte dat wij graag een avond Samenleving wilden organiseren om inwoners en raad goed te informeren over dit onderwerp. Het Presidium heeft daar toen niet voor gekozen.

De 5G-trein denderde echter gewoon door en midden in de zomer heeft de overheid het Wetsvoorstel implementatie Telecomcode gepubliceerd, waarin letterlijk staat dat overheidsinstanties ‘redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden’ dienen in te willigen. Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) moeten daarbij toegang verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokjes en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells.

Dit betekent dus dat telecomaanbieders straks zónder tussenkomst van de gemeente zogeheten small cell-antennes mogen aanbrengen in de openbare ruimte ~ en dat terwijl er nog altijd onvoldoende zekerheid is over de impact van het 5G-netwerk op mens, milieu en dier.

Dit is aanleiding voor de volgende vragen:

Aan het bovengenoemde conceptwetsvoorstel ligt het Handvest 5G ten grondslag, dat mede is ondertekend door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

  1. Bent u op de hoogte van dit Handvest 5G en de gevolgen daarvan voor onze openbare ruimte?
  2. Heeft de VNG haar leden geconsulteerd alvorens het Handvest 5G te ondertekenen? Met andere woorden: heeft u als college ingestemd met het overrulen van uw zeggenschap over de openbare ruimte? En zo ja, waarom?
  3. Heeft u bij de VNG bezwaar gemaakt tegen het feit dat zij bepalen dat u straks niets heeft in te brengen op het plaatsen van small cells in de ‘publieke infrastructuur’? En zo nee, waarom niet?
  4. Hoe verhoudt zich dit tot andere digitale (organisatorische) ontwikkelingen in de publieke ruimte en ambtelijke organisatie?
  5. Is bekend welke impact de plaatsing van small cell-antennes hebben op privacy en informatiebeveiliging? En zo nee, wat gaat u daaraan doen? En zo ja, hoe beschermt u dan de privacy en informatieveiligheid?
  6. Is de huidige digitale c.q. technische infrastructuur voldoende uitgerust om de uitrol van 5G mogelijk te maken? Of moeten er nog allerlei aanpassingen plaatsvinden in de openbare ruimte en wat zijn daar de financiële consequenties van?