Elk jaar maken we ons zorgen over de toenemende zorgkosten, de tekorten die er zijn en het gebrek aan zorgpersoneel. En als er onderzoeksplatformen Pointer en Follow the Money dan constateren dat thuiszorgorganisatie King Arthur Groep (via de constructie Huis van de Ronde Tafel B.V. en de Stichting KAG Zorg) bovenmatig winst maakt, dan is het reden voor ons daar schriftelijke vragen over te stellen.

Dit zijn de vragen die we maandag 30 september 2019 hebben ingediend:

Geacht college,

Ieder jaar weer maken we ons zorgen over de toenemende kosten voor Wmo en jeugdzorg en ieder jaar vragen we ons af of we het allemaal wel financieel kunnen bolwerken. En dan blijkt plotseling uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer en de onderzoekers van website Follow the Money dat zogenoemde zorgcowboys achteloos grote winsten opstrijken. Sommigen tot wel 60%!

Bestudering van de onderzoekscijfers laat zien dat wij in Soest ook een zorgcowboy kennen: de thuiszorgorganisatie King Arthur Groep. Deze wordt gevormd door Huis van de Ronde Tafel B.V. en Stichting KAG Zorg. Stichting KAG Zorg besteedt de zorg uit aan het Huis van de Ronde Tafel B.V., die de zorg uitvoert in de vorm van dagactiviteiten, individuele begeleiding en persoonlijke verzorging – zie afbeelding op volgende pagina. De Stichting die géén winst mag maken, laat het werk dus uitvoeren door een BV die wél winst mag maken. En het is deze BV die vóórkomt in de lijst van 85 grote zorginstellingen, die in de afgelopen twee jaar een structureel hoge winst hebben behaald.

Huis van de Ronde Tafel B.V. noteerde (volgens https://pointer.kro-ncrv.nl/datasets/zorgbedrijven-met-structureel-hoge-winst-2017-2018 ) in 2017 een winstpercentage van 22,7% en in 2018 een winstpercentage van 14,4%. Normaal gesproken liggen de winstmarges van bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of thuiszorg rond de 3% en met deze cijfers kwalificeert de King Arthur Groep zich via het Huis van de Ronde Tafel B.V. dus als zorgcowboy.

Het is reden voor volgende vragen:

  1. Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over de zorgcowboys door Follow the Money en partners? Zo ja, welke stappen heeft u inmiddels ondernomen richting de King Arthur Groep? Zo nee, bent u met ons van mening dat het onacceptabel is om zorgaanbieders te contracteren die winsten behalen van meer dan 3% (het percentage dat gebruikelijk is in gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of thuiszorg?
  2. Welke bedragen heeft de King Arthur Groep in 2017 en 2018 bij de gemeente Soest in rekening gebracht voor geleverde zorg? En berekent de KAG marktconforme tarieven?
  3. Op welke wijze heeft u de facturen voor geleverde zorg van de King Arthur Groep gecontroleerd?
  4. Voor zover bij ons bekend verhuurt de gemeente Soest diverse locaties aan de King Arthur Groep. Berekent u hiervoor een marktconforme huur? En zo nee, bent u bereid de huurprijs aan te passen nu de King Arthur Groep kennelijk een winstpercentage van boven de 10% behaalt?
  5. Kunt u aangeven hoe het financieel toezicht op zorgaanbieders binnen de gemeente Soest in het algemeen is geregeld?
  6. Controleert u de facturen en jaarrekeningen van zorgaanbieders in het algemeen? En zo nee, waarom niet?
  7. Wat gaat u in de toekomst doen om misstanden, zoals door Follow the Money geconstateerd, te voorkomen?
  8. De King Arthur Groep is in veel meer gemeenten dan alleen Soest actief. Heeft u inmiddels met die gemeenten contact gehad over de ontoelaatbaar hoge winstmarges van de KAG? En zo ja, wat is daarvan de uitkomst? En zo nee, bent u van plan om dat alsnog te doen?
  9. Bent u bekend met de Governancecode Zorg? Dit is een richtinggevend document voor de sector zelf. Deze code biedt de sector een instrument om het bestuur en toezicht (de ‘governance’) zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. Bent u bereid de verantwoordelijk toezichthouders van zowel de Stichting KAG Zorg als het Huis van de Ronde Tafel B.V. uit te nodigen voor een gesprek met de verantwoordelijk wethouder en hen a.) te wijzen op deze code en te melden dat u verwacht dat zij zich daaraan houden en b.) dat zij daarvoor ook aansprakelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  • https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/minstens-85-grote-zorgbedrijven-maken-twee-jaar-op-rij-uitzonderlijk-hoge-winst