Gisteravond zijn in de raad de Algemene Beschouwingen uitgesproken op de Begroting 2020. In onze bijdrage hebben we onze ‘verwondering’ uitgesproken over de wijze waarop dit college het huishoudboekje kloppend wil maken. Namelijk door enerzijds vast te houden aan grote geldverslindende projecten en anderzijds door te snijden, te bezuinigen, te verhogen en te halveren – ten koste van cultuur, natuur, welzijn, sport en inwoners! Wij gaan hier niet mee akkoord!

Opvallend is dat collegepartijen VVD en GGS de verkiezingen zijn ingegaan met de beloftes dat lokale lasten en de OZB niet zouden stijgen; hetzelfde staat in coalitieakkoord voor deze regeerperiode. Dat dat nu binnen een jaar alweer wordt losgelaten, zegt heel veel over de betrouwbaarheid van deze partijen en de houdbaarheidstermijn van hetgeen zij hun kiezers hebben voorgehouden (of kunnen we beter zeggen: voorgelogen?)!

HIERONDER DE ALGEMENE BESCHOUWING,
ZOALS UITGESPROKEN DOOR
FRACTIEVOORZITTER YOLANDE GASTELAARS

De voorliggende begroting is de tweede begroting van dit college … enne .. we worden er zelfs niet een klein beetje blij van! Ondanks dat er gewerkt is aan de leesbaarheid van de begroting – minder programma’s en meer gestroomlijnd – en ook ondanks de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die er dit jaar voor de eerste keer in staan. Deze Global Goals moeten voor 2030 gerealiseerd zijn. Niet alleen wereldwijd, maar ook nationaal én lokaal, waarbij de samenwerkende partijen de verantwoordelijkheid hebben om die Duurzame Ontwikkelingsdoelen vorm te geven. Denk daarbij aan het terugdringen van ongelijkheid, aan gendergelijkheid, aan een leefbare en veilige leefomgeving, aan duurzame productie en consumptie als ook aan kwalitatief en participatief bestuur. Allemaal belangrijke zaken, waar we als DSN grote waarde aan hechten, maar dan moet er wel inhoud aan worden gegeven. Op dit moment heeft het opnemen van de Global Goals in deze begroting vooral iets van ‘window dressing’ ~ niet in de laatste plaats omdat ze vrijwel onleesbaar zijn en er ook nog in het Engels in staan. Spreek je moerstaal …!

Waar we ook helemaal niet blij van worden, is de wijze waarop u het huishoudboekje kloppend wil maken. Namelijk door enerzijds vast te houden aan grote geldverslindende projecten en anderzijds door te snijden, te bezuinigen, te verhogen en te halveren.

Te snijden in cultuurbudget en kleine subsidies, terwijl het cultuurbudget per inwoner toch al zo laag ligt en een sterk cultureel aanbod belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van Soest.

Te bezuinigen op SWOS en Balans, terwijl beide organisaties niet kunnen bezuinigen zónder de activiteiten aan te passen.

Door de sporttarieven te verhogen en daarmee het voortbestaan van een aantal verenigingen in gevaar te brengen!

Door de nieuwe gymzaal in Overhees los te laten en te gaan investeren in het opknappen van de Willaertzaal … en ondertussen praten we over het verplaatsen van allerlei maatschappelijke en cultuurorganisaties naar het Huis van de Samenleving.

Door de subsidie voor natuur- en milieueducatie te halveren, terwijl we toch allemaal weten dat natuur en milieu van levensbelang zijn. Juist kinderen kunnen dit niet vroeg genoeg meekrijgen! Als DSN staan wij hier niet alleen in ~ kijk naar de vele reacties over dit voornemen die we in de afgelopen weken ontvangen hebben. De lessen over duurzaamheid, klimaat, voeding en natuur die Balans al vele jaren verzorgt, zijn te belangrijk om zomaar uit te hollen!

En ja, we zijn voorstander van het wijzigen van de snoeicyclus van 5 naar 3 jaar. Wij vinden het ook belangrijk dat de levensduur van bomen verlengd wordt en dat zij behouden kunnen worden. Bomen en openbaar groen dragen bij aan de ruimtelijke en groene kwaliteit van de fysieke leefomgeving. We waren ook blij dat u in uw coalitieakkoord schreef de noodzaak van biodiversiteit te onderschrijven en dat u deze ook binnen en buiten de bebouwde kom wilde versterken. En dan begrijpen we dus niet dat u er nu voor kiest om de ontwikkeling van de biodiversiteit in het stedelijk gebied te schrappen.

Groen in een versteende omgeving is juist zo belangrijk. Niet alleen in het kader van klimaatadaptatie (opvang van water) en hittestress, maar ook met het oog op het afkoppelen van regenwater van het riool. Daarnaast tonen tal van onderzoeken aan dat mensen met meer groen in hun woonomgeving minder vaak bij de huisarts komen met klachten als depressies, angststoornissen en diabetes. Contact met de natuur kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van stress, beter slapen, geluksgevoel en een vermindering van agressie en ADHD-symptomen. Tot slot draagt een groene leefomgeving ook bij aan de sociale cohesie in een wijk of buurt. Mensen ontmoeten elkaar en dat helpt weer tegen eenzaamheid.

Maar ja, in uw coalitieakkoord zei u ook dat u terughoudend zou zijn in het verhogen van de lokale lasten en dat de onroerendezaakbelasting in deze periode niet méér zou stijgen dan met het inflatiepercentage. De twee grootste collegepartijen VVD en GGS hebben dat ook heel hard geroepen in verkiezingstijd. Die claim heeft u dus net een jaar volgehouden … is dat echt de houdbaarheidstermijn van uw politieke beloften? Dat belooft nog wat voor de komende jaren! Maar wat ons betreft worden de lokale lasten dus niet verhoogd. Soest heeft voldoende financiële reserve om een tijdelijke tegenslag op te vangen. Vooral omdat het Gemeentefonds vanaf 2021 weer fors zal gaan uitkeren.

Oh ja … en dan tot slot nog de hondenbelasting: DSN is al jaren voorvechter van de afschaffing van deze oneigenlijke inkomstenbron. Maar ook dit jaar is de hond uw melkkoe en daarover is het laatste woord nog niet gesproken!

Dank u wel.