In de raadsvergadering van 2 juli jl. stonden drie belangrijke financiële stukken op de agenda:

  • de jaarstukken 2019 (waarmee het college verantwoording aflegt over het afgelopen jaar);
  • de voorjaarsnota 2020 (waarmee het college aangeeft wat zij in de eerste maanden van dit jaar gedaan heeft en spreekt ze verwachtingen uit voor de rest van het jaar);
  • de Kaderbrief 2021 (waarmee het college een tussenbalans opstelt en voorstellen doet voor de resterende bestuursperiode tot 2022).

Het is gebruikelijk dat de raadsfracties bij de behandeling van die stukken in een algemene beschouwing aangeven hoe zij over e.e.a. denken. En hieronder dus de bijdrage die wij hebben uitgesproken:

DSN staat niet alleen voor een groen beleid … wij staan ook voor een betrouwbaar overheidsbeleid én voor een verantwoord financieel beleid. En wat dit laatste betreft hebben wij grote zorgen. Niet in de laatste plaats omdat de collegevoorstellen ons ver onder de afgesproken 6 miljoen Algemene Reserve zakken.

Uitzonderlijke tijden vragen juist om extra voorzichtigheid. Door de coronacrisis staan ons financieel onzekere tijden te wachten en wij maken dan ook liever pas op de plaats dan dat wij nu kiezen voor nieuwe kosten en uitgaven. Met andere woorden: laten we eerst de dingen maar eens beter gaan doen voordat we nieuwe risico’s aangaan. Zo vragen wij ons af of we wel door moeten gaan met die transformatie van beheergemeente naar ontwikkelgemeente, terwijl we daar de capaciteit niet voor in huis hebben. Met als gevolg in onze ogen onnodige incidentele kostenposten, zoals bijvoorbeeld bij het Orlandogebouw (waar even niet nagedacht is over de financiële gevolgen van de huuropzeggingen), bij de geluidswal langs de A28 (waar bij de aanleg geen rekening is gehouden met onderhoud en vervanging), bij de aanschaf van elektrische dienstauto’s (waarvoor een tweede laadpaal nodig is, waar geen rekening mee was gehouden) en bij de aanschaf van een nieuw e-hrm systeem (waarvoor plotseling nog een aantal procesoptimalisaties ad € 75.000 nodig blijken te zijn om het applicatie goed te laten werken!). En dan nog zo’n “leuke”: doordat de verhouding tussen taken en beschikbare capaciteit volgens u uit balans raakt, is er geen tijd om te investeren in ontwikkeling. En toch stelt u voor € 75.000 euro beschikbaar te stellen om teams en individuele medewerkers daarin te faciliteren …. Maar wat lost geld op als er geen tijd is om te ontwikkelen?

En dan die € 145.000 voor de kantplanken bij de kunstgrasvoetbalvelden. Noodzakelijk na uitspraak van de strafrechter, maar zonde van het geld. Zeker omdat er steeds meer zorgen komen over de veiligheid van kunstgrasvelden. Zo is vorige week bekend gemaakt dat kunstgrasvelden bij hoge buitentemperaturen zo heet kunnen worden dat het voor kinderen zelfs gevaarlijk is om op te spelen.

Om de balans te herstellen tussen taken en organisatie te herstellen, stelt u voor een aantal zeken on hold te zetten en door te schuiven naar 2021. Wij willen wel iets verder gaan en vragen ons zelfs af of álle geprioriteerde onderwerpen dit predicaat wel moeten behouden. Misschien moeten we wel afzien van een aantal zaken, maar daarover kunnen we als raad pas besluiten als we beeld hebben van alle onderwerpen. Wellicht komen we dan wel tot geheel andere keuzes dan nu aan ons voorgelegd. Wij vinden in ieder geval dat operatie Steenbreek (pag 5 en 13) doorgang moet vinden, omdat we nu bezig gaan met watermanagement en klimaatadaptatie. Vergroening is daar onlosmakelijk aan verbonden.  Het stimuleren van fietsgebruik moet wat ons betreft ook gewoon doorgaan, terwijl die visie-ontwikkeling voor het Huis van de Samenleving en andere zaken misschien nog wel jaren vooruitgeschoven kunnen worden. 

We mogen wat ons betreft niet verder beknibbelen op de zorgverlening aan onze inwoners, maar de almaar stijgende kosten van het Sociaal Domein baren ons wel grote zorgen. We raden u aan veel sterker bij het Rijk aan te dringen op financiële ondersteuning want we kunnen niet blijven putten uit Algemene Middelen of anderszins.

Wat DSN betreft moet in ieder geval voorkomen worden dat de rekening bij onze inwoners wordt neergelegd. Laten wij met elkaar maar een nieuwe invulling geven aan ‘Duurzaam en daadkrachtig’ en zelf de juiste besluiten nemen zonder financiële consequenties voor de inwoners van Soest en Soesterberg.