Donderdag 29 oktober 2020 stond de gemeentebegroting voor 2021 op de raadsagenda. Dit keer vanwege corona géén algemene beschouwingen en debat in de raadszaal, maar een virtueel treffen via ZOOM. Hieronder de integrale tekst zoals die door onze fractievoorzitter Yolande Gastelaars is uitgesproken:

Zoet, zuur, zout, bitter en umami …. wie wel eens naar een kookprogramma heeft gekeken of naar Wie is de chef of gewoon van lekker eten houdt, weet dat een goed gerecht al deze smaken in zich heeft en ook nog in de juiste verhouding. Maar als de balans zoek is, staat elke hap je tegen – en in die tv-programma’s kan de kok dan alleen nog maar hopen dat hij of zij de volgende ronde haalt.

Ik moest hieraan denken bij het doornemen van de voorliggende begroting voor 2021:

  • De voorgestelde stijging van de afvalstoffenheffing = bitter
  • Het verder verhogen van de OZB = zuur
  • Het vasthouden aan het tekort op NME = dat is zout in de wonde wrijven
  • De inzet op het een duurzame groene leefomgeving met oog voor de klimaatverandering en dierenwelzijn = lijkt zoet
  • En het besluit om aan te sluiten bij Gemeenten4GlobalGoals om de SDG’s leidend te maken voor uw handelen = zien wij als de umami, die samenhang in uw beleid moet brengen.

Maar is het daarmee nu ook een smakelijk en goed verteerbaar geheel geworden? Nee, absoluut niet. DSN mist de balans in wat u ons heeft voorgeschoteld en wij zouden u dan ook niet door laten gaan naar de volgende ronde!

In deze begroting ligt het accent op de uitvoering van uw coalitieakkoord en de daarbij behorende grote geldverslindende projecten. Heel begrijpelijk vanuit uw optiek. Maar wat wij minder begrijpen, is de vraag die u in uw bestuurlijke inleiding stelt over het instandhouden van de gemeentelijke voorzieningen. Gezien alle voorzieningen op maximaal een kwartier afstand in Amersfoort en Hilversum, mag die vraag zeker gesteld worden. Alleen … hoort ‘ie hier wel op deze plek? Hoort die niet centraal te staan in de Omgevingsvisie voor Soest en Soesterberg, in het gesprek met de inwoners over wat voor Soest en Soesterberg zij voor ogen hebben? En past die vraag eigenlijk wel nu u zo inzet op de ontwikkeling van het Huis van de Samenleving en de transformatie van het Dalweggebied, om maar iets te noemen.

Dan onze groene woonomgeving met oog voor de klimaatverandering en dierenwelzijn. De corona-uitbraak heeft veel mensen bewust gemaakt van onze eigen kwetsbaarheid en die van onze omgeving. Mensen trokken massaal de natuur in. Maar die natuur is ook kwetsbaar en we moeten daar zuiniger mee omgaan.

Ons provinciebestuur heeft zich dat terdege gerealiseerd en heeft besloten in te zetten op strategisch bosbeleid: het verhogen van de biodiversiteit, de bescherming van bestaande bosgebieden en op meer bomen in stedelijk en landelijk gebied. Dat levert niet alleen een gezondere leefomgeving op, het is ook een effectieve klimaatregel omdat bomen de capaciteit hebben om CO₂ op te nemen, wateroverlast voorkomen en verkoeling brengen!

Wij zouden graag zien dat u dit goede voorbeeld van de Provincie volgt en dat u meer inzet op het behoud en het versterken van het groen in onze woonomgeving. We kunnen niet beoordelen in hoeverre het Groenrenovatieplan daarvoor geschikt is, omdat het plan nog niet langs is geweest in de raad (maar vanochtend wel aan de pers gepresenteerd … en dan moet ik toch even denken aan de zeer terechte vragen die POS gisteren heeft gesteld over de communicatie vanuit het college…)

Maar terug naar het Groenrenovatieplan: investeren in de kwaliteit van het openbaar groen klinkt hartstikke goed, maar om zomaar een zak met geld te geven aan een plan waar wij inhoudelijk nog niet van op de hoogte zijn, gaat ons nu nog even te ver!

We wachten trouwens ook nog steeds op de geactualiseerde monumentale bomenkaart van Soest. Maar als er gekapt blijft worden in het huidige tempo, hoeft die kaart straks niet eens meer aan ons voorgelegd te worden.

En voor het geval u het nog niet wist: inzetten op groen en dierenwelzijn en het behoud van biodiversiteit en ecologische kwaliteit betekent voor DSN onder andere niet bouwen op Landgoed de Oude Tempel in Soesterberg, het actief beschermen van het Soesterveen en de kernrandzones, het niet bebouwen van de vrije groene plekken in Soest en Soesterberg, het verbieden van het afschieten van verwilderde katten in ons buitengebied en met de Soester Stichting Zwerfdieren Welzijn samenwerken aan de duurzame oplossing van vangen, steriliseren en herplaatsen van zwerfkatten, als ook het verhogen van de bijdrage aan dierentehuis ’t Hart/Dierenzorg Eemland.

En vanaf hier is het natuurlijk een simpel stapje naar de voorgestelde korting op Natuur- en Milieu Educatie. De basisscholen maken volop gebruik van de lessen van Balans, ze bezoeken activiteiten op de kinderboerderij, hebben leerzame wandelingen in de Soesterduinen, volgen grondboringen op de Eng, hebben slootjesexcursies en krijgen les op school. Al deze activiteiten dragen bij aan een groter milieubewustzijn bij kinderen en de scholen geven het NME-aanbod een heel hoog cijfer. En toch wilt u vasthouden aan de bezuiniging op natuur- en milieueducatie. Is dit uw groen en duurzaam beleid anno 2020???

Dan de afronding van het omgekeerd inzamelen en de voorgestelde stijging van de afvalstoffenheffing.

In 2017 jubelde toenmalig wethouder Adriani bij de invoering van het omgekeerd inzamelen over alle voordelen van het systeem … en ook dat de tarieven daardoor naar beneden konden. Dat is 1 x gebeurd en sinds 2018 zijn de tarieven afvalstoffenheffing gewoon weer gestegen! En als we uw voorstel volgen, gaan onze inwoners volgend jaar ruim 19% meer betalen!

Inmiddels zijn een heleboel gemeenten teruggekomen van het idee van omgekeerd inzamelen en een groeiend aantal gemeenten stopt zelfs met gescheiden afvalinzameling. Plastic, blik en drinkverpakkingen ’gewoon’ in de vuilnisbak gooien, blijkt onderaan de streep soms veel efficiënter dan los inzamelen. Bovendien, zo leert de ervaring, verbetert de kwaliteit van het ingeleverde afval niet door het omgekeerd inzamelen.

Dus waarom nu toch zo eigenwijs door op de ingezette weg i.p.v. bijvoorbeeld inzetten op het verminderen van afval. Meer lokaal en duurzaam produceren levert minder afval op. En als we die duurzame productie dan ook nog gaan belonen en bedrijven verantwoordelijk maken voor het afval dat ze produceren, dán gaan we echte stappen maken.

Nog zo’n dingetje: de voorgestelde verhoging van de OZB. Nadat partijen die altijd geroepen hadden tégen een verhoging van de OZB te zijn, vorig jaar hun kiezersbelofte braken, lijkt het hek van de dam te zijn. Eerst die ongekende OZB-verhoging van vorig jaar en nu weer 2% bovenop de trendmatige tariefstijging. Wij vinden het onterecht om een deel van de inwoners op te laten draaien voor het begrotingstekort – en we staan dan ook voor 100% achter de petitie die Vereniging Eigen Huis gestart is tegen de onevenredige stijging van de OZB.   

En nu we het toch over lokale heffingen hebben, kan de hondenbelasting natuurlijk niet ontbreken! Natuurlijk stelt u weer voor die tarieven verder te verhogen, want ja, het zou toch zonde zijn om die € 160.000 extra voor de algemene middelen te laten liggen. Ik raad u aan om ondanks uw tegenzin toch even serieus stil te staan bij deze oneerlijke inkomstenbron. In december zal de Tweede Kamer namelijk debatteren over de afschaffing van artikel 226 van de Gemeentewet ~ en als dát besluit genomen wordt, dan moet u de hondenbelasting wel afschaffen en op zoek gaan naar een andere melkkoe. Maar omdat het nog niet zover is, kunt u van ons volgende week in ieder geval weer een amendement verwachten over de hondenbelasting.

En tot slot de SDG’s …. de umami, die samenhang in uw beleid moet brengen. Wij vinden het een gemiste kans dat u in deze begroting niet net als vorig jaar aangeeft aan welke van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen uw beleid al raakt of waar u al invulling aan geeft. Hopelijk maakt u dat volgend jaar meer dan goed, want aan de slag gaan met de Global Goals is niet vrijblijvend. In ieder geval betekent dit voor volgend jaar nog een vlag erbij. Niet alleen de Regenboogvlag op Coming Out Day 11 oktober, maar ook de Global Goals vlag op nationale Global Goals vlaggendag 25 september. We krijgen het er maar druk mee.

Tot zover!