Op de agenda van de eerste raadsvergadering van dit jaar stonden een paar heikele punten: de verhoging van de OZB, de bouw van 5 villa’s op het 1e Heezerlaantje naast nr. 7 en goedkeuring van een ton voor een projectplan voor het gebied Meent/Koninginnelaan/ Regentesselaan.

  • VERHOGING OZB 

De verhoging van de OZB bestond uit de jaarlijkse trendmatige aanpassing van 1,8 % plus een extra verhoging van 2% (en vorig jaar al een extra verhoging van 10%!). Wij hebben principieel tegen deze verhoging gestemd, omdat wij het niet eens zijn met het feit dat de rekening van een falende overheid wordt neergelegd bij de inwoners met een eigen huis. De enige manier om een begrotingsprobleem op te lossen is het matigen van de uitgaven i.p.v. het afwentelen van de lasten.

  • BOUWPLAN 1E HEEZERLAANTJE

College wil de bouw van 5 woningen mogelijk maken aan de rand van Soest. In een agrarisch gebied dat de overgang vormt tussen bebouwing en bos en heide. De geplande nieuwbouw is aanmerkelijk hoger dan de bestaande woningen op deze plek (en vallen hier daardoor echt uit de toon), de woning op nr. 13 wordt met dit bouwplan weggestopt achter de nieuwbouw (terwijl het gemeentebeleid wonen áchter wonen niet toestaat) en de omwonenden begrijpen niets van de gemeentelijke besluitvorming. Bovendien voelen ze zich niet gehoord door gemeente en projectontwikkelaar en zijn ze erg teleurgesteld in de participatie.

DSN steunde de omwonenden in hun bezwaren tegen de bouwplannen: ‘te hoog, te veel en niet passend in de landelijke omgeving. Hier had de gemeente al in het voortraject moeten ingrijpen’, aldus fractievoorzitter Yolande Gastelaars. ‘Bovendien is dit de zoveelste keer dat de participatie niet volgens de regels is ingevuld. Omwonenden hebben hier wat ons betreft volledig gelijk.’

Uiteindelijk is deze vergadering geen besluit over dit bestemmingsplan genomen, omdat er te veel onduidelijkheid was over de gevolgde participatie, over de aansluiting van de nieuwbouw bij de bestaande bebouwing en over gehanteerde normen (zoals wonen achter wonen en parkeerplaatsen). Het onderwerp is dan ook opnieuw geagendeerd voor de raad van 18 februari en 4 maart a.s.

  • GEBIEDSONTWIKKELING MEENT/REGENTESSELAAN

Dit college wil woningbouw realiseren in het nu nog agrarische gebied tussen Meent, Koninginnelaan/Regentesselaan. Een kwetsbaar ecologisch gebied van 44 hectare, dat tot op de dag van vandaag in bezit is van de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet. Maar daar laat dit college zich niet door weerhouden; ze heeft een Voorkeursrecht gevestigd op het terrein (= 1e recht van koop) en de raad gevraagd een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor gebiedsontwikkeling.

Dat betekent dus een ton voor planontwikkeling in een gebied, waarvan de uitkomst nog uiterst onzeker is.  DSN vindt dit volstrekt onverantwoord financieel beleid en dat is ook de reden waarom wij als énige fractie tégen dit budget hebben gestemd. Immers, als de huidige eigenaren de grond niet willen verkopen, dan wordt hier dus een heleboel gemeenschapsgeld over de balk gesmeten!

Daarnaast zijn wij het als énige partij niet eens met de bouwplannen voor dit landelijke stukje Soest. De weilanden vormen de natuurlijke overgang tussen bebouwing en buitengebied, het gebied grenst aan de ecologische verbindingszone van Praamgracht naar Pijnenburg en de directe omgeving kan onmogelijk het extra autoverkeer van 150 woningen verwerken. Bovendien vinden wij het totaal verkeerd om in het groen te willen bouwen, terwijl er in Soest voldoende locaties zijn waar gebouwd kan worden volgens het stenen voor stenen principe. Dus géén groen opofferen, maar een al versteende omgeving vernieuwen. Dat past ook bij de onlangs gepresenteerde uitkomst van de participatie in het kader van de omgevingsvisie: de inwoners van Soest willen het groen in de kern behouden!