Van het Actiecomité Landgoed Oude Tempel hebben we begrepen dat mevrouw Sonne Copijn (bij- en boomdeskundige) samen met haar vader, de bekende boomspecialist Jørn Copijn, zeer recent een nieuw rapport heeft geschreven over de bomen in het Oude Tempelbos. Hun boomtechnische studie zou (wederom) aantonen dat het Landgoed Oude Tempel uit een zeer vitaal en heel bijzonder bos bestaat, dat uniek is in Nederland en eigenlijk aangemerkt zou moeten worden als ‘erfgoed’. Het rapport zou bovendien overduidelijk maken dat de aanwezige bomen door de bodemopbouw van het landgoed gedwongen dusdanig hoog wortelen dat zelfs wandelen over het hoogliggende wortelstelsel de bomen al kan beschadigen. Daaruit zou dus de conclusie getrokken kunnen worden dat deze bomen de aanleg van wegen en bouw van woningen niet zullen overleven.

Kortom, alle reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W:

  1. Is het juist dat u een nieuwe ‘Boomtechnische studie’ heeft laten opstellen door genoemde bomendeskundigen Copijn?
  2. Is het juist dat deze studie (wederom) aantoont dat het Landgoed Oude Tempel uit een zeer vitaal en heel bijzonder bos bestaat, dat uniek is in Nederland en eigenlijk aangemerkt zou moeten worden als ‘erfgoed’? En zo ja, bent u bereid de noodzakelijke stappen hiertoe te ondernemen? En zo nee, waarom niet?
  3. Heeft u ook gehoord dat de Korndorfferlaan (sortie 12) de enige overgebleven onverharde Sortie van ons land is en om die reden eveneens aangemerkt zou moeten worden als ‘erfgoed’? En zo ja, bent u bereid de noodzakelijke stappen hiertoe te ondernemen? En zo nee, waarom niet?
  4. Is het juist dat dit rapport overduidelijk maakt dat door de bodemopbouw van het landgoed de aanwezige bomen gedwongen dusdanig hoog wortelen dat zelfs wandelen over het hoogliggende wortelstelsel de bomen al kan beschadigen? En dat hieruit de conclusie getrokken kan worden dat deze bomen de aanleg van wegen en bouw van woningen niet zullen overleven?
  5. Bent u bereid dit rapport ter beschikking te stellen aan de raad ter voorbereiding op de (besloten) raadsinformatieavond van 22 maart a.s.?
  6. Bent u bereid de informatie van dit rapport na de informatiebijeenkomst van 22 maart a.s. openbaar te maken en eveneens ter beschikking te stellen aan de leden van het Actiecomité Landgoed Oude Tempel?

===== ===== UPDATE ===== =====

N.a.v. onze schriftelijke vragen, kwam de Gooi- en Eemlander twee dagen later met een mooi groot artikel in de krant: