Net voor het zomerreces, heeft de raad van Soest over een aantal zaken gesproken en besloten. Zo stonden de Jaarstukken 2020 en de Voorjaarsnota/Kaderbrief op de raadsagenda van 7 juli jl.

Met de JAARSTUKKEN 2020 legt het college verantwoording af over de uitgaven en behaalde doelen van dat jaar. Er bleek 1,8 miljoen euro over 2020 over te zijn! GroenLinks had daarop een voorstel gemaakt om de bezuinigingen op natuur- en milieueducatie, welzijnswerk en mantelzorgondersteuning voor 2021 ongedaan te maken en de kosten te dekken uit het overschot van 2020. Wij steunden dit voorstel van harte (net als de andere oppositiepartijen), maar hiervoor kregen we geen meerderheid.

Om reden van de doorgevoerde bezuinigingen en de in onze overbodige verhoging van de OZB zijn we uiteindelijk niet akkoord gegaan met vaststelling van de Jaarstukken en hebben tegengestemd.

De VOORJAARSNOTA/KADERBRIEF gaat over de begroting voor dit jaar en die voor 2022 en verder. Centraal in de Kaderbrief stond de doorstart na corona en de maatschappelijke opgave ‘wonen’. Wij hadden de volgende opmerkingen n.a.v. deze stukken:

1) het accent ligt erg veel op bouwen in de groene gebieden, terwijl we volgens ons juist moeten focussen op reconstructie en vernieuwbouw van leegstaande kantoor- en winkelpanden en het omkatten van bestaande woningen;

2) we willen niet blindelings 800.000 euro beschikbaar stellen voor een Taskforce Wonen, die grote woningbouwprojecten (ook in het groen, zoals Jachthuislaangebied en Oude Tempel!) vlot moet trekken;

3) we zijn niet akkoord met het opnieuw verhogen van de OZB met 2%;

4) we hebben geen behoefte aan een visie op bedrijventerreinen voor 20.000 euro, terwijl dit college naar onze mening geen of onvoldoende uitvoering geeft aan de motie van april jl. voor woningbouw op het TBS-terrein.

Voor de punten 3 en 4 lagen mede door ons ingediende moties op tafel (géén OZB-verhoging en 20.000 euro gebruiken voor uitvoering van de motie TBS-terrein), maar beide strandden op het NEE van de collegepartijen. Wij hebben aan het eind van de avond dan ook aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de Voorjaarsnota/ Kaderbrief en hebben tégen gestemd.

[foto: Steve Buissinne / bron: Pixabay]