In de raad van donderdag 8 juli jl. stond de Ontwerp Omgevingsvisie op de agenda. We hadden er in de Soester Courant van 9 juni al het nodige over gezegd en dat hebben we in de raadsvergadering van 8 juli aangevuld en uitgebreid.

Onderstaand de inbreng van onze fractievoorzitter, Yolande Gastelaars:

Ideeën ophalen, visie vormen en uitwerken. Het klinkt zo mooi, maar eigenlijk vinden wij het heel lastig te beoordelen of dit is wat onze inwoners ook willen. De eerste zin geeft wat ons betreft de teneur van dit stuk aan: Dit is de omgevingsvisie voor de gemeente Soest. Hierin geven wij, de gemeenteraad van Soest, aan hoe wij de gewenste situatie van onze gemeente over 20 jaar, in 2040, zien.

Ach, en verder laat de tekst op die eerste pagina ook niets aan twijfel over: wij geven aan wat de gewenste situatie is, wij geven ook aan hoe we van de bestaande situatie naar de gewenste situatie willen komen en wij stellen deze visie vast.

Dat er ooit nog inwoners input voor hebben geleverd, is dan al heel ver weg gezakt. Omdat die inbreng inmiddels door allerlei filters is gegaan, terwijl er aan de andere kant allerlei vastgestelde beleidsnota’s (zoals de Woonvisie) liggen.

Bij een eerdere presentatie over de opbrengst van de participatie kwam duidelijk de behoefte aan groen naar voren: wonen in het groen en behoud van het groen. Het dorpse en kleinschalige, het open landschap, de cultuur en het erfgoed. De bereikbaarheid en de bedrijvigheid. Alles bij elkaar op zo’n 47 vierkante kilometer.

Maar wat lezen we vervolgens in de Ontwerp Omgevingsvisie?

  • onze hoofdgroenstructuur is in 2040 intact en zal in beginsel niet in de afweging voor woningbouw worden meegenomen.
  • een deel van onze onbebouwde ruimte is in 2040 in gebruik voor woningbouw.
  • er zijn meer woningen, waarvoor ook deels open ruimte is gebruikt
  • in de randen van Soest moet afwegingsruimte blijven voor uitbreiding van de kern voor woningbouw … m.a.w. bouwen buiten de rode contouren!
  • de polder blijft open en groen en wordt omgevormd tot landschapspark voor recreanten
  • er zijn jaarlijks 50 particuliere woningen gesloopt en weer herbouwd, vaak wat groter dan ze eerst waren …
  • zonnevelden en windturbines, waarvoor allerlei grondstoffen nodig zijn, waarvan de winning niet onomstreden is. Daarnaast is er sprake van dwangarbeid in China en kinderarbeid in de Congo. Het bereiken van onze klimaatdoelen gaat dus ten koste van mens en milieu in Afrika, Azië en Zuid-Amerika
  • geen woord over waterstof noch over de opslag van de opgewekte duurzame energie, bijv. in wijkaccu’s of thuisbatterijen. Wat betekent dat voor de directe woonomgeving?
  • bij technologie en het verzamelen van data geen woord over alle energie die dat vreet. Een uurtje Netflix kijken kost net zoveel energie als 10 km autorijden (als je alle energie van de datacentra, de internetverbinding en de verdeelcentra meerekent). Moet je kijken wat onze digitale samenleving kost … En wat zal dat datawarehouse, dat ingericht gaat worden, wel niet kosten aan opslag en dus energie?

En dan de opdrachten voor de omgevingsprogramma’s:

Selectie woningbouwlocaties … betreft bouwen in het groen, in de open ruimte! Waarom niet zoals de echte deskundigen, zoals de Rijksbouwmeester Floris Alkemade, kiezen voor vernieuwbouw in bebouwd gebied? Omvormen van kantoren en leegstaande winkels en het transformeren van bedrijfsterreinen en binnenstedelijke gebieden tot aantrekkelijke woongebieden voor starters, alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en senioren. Daarvoor zijn volop mogelijkheden in onze gemeente. Daarentegen gaat het in de opdrachten genoemde versnellen van vervanging wat ons betreft niet ver genoeg. En voor alle duidelijkheid: we gaan niet akkoord met het op pag. 16 in het Landschapspark Eemvallei genoemde zonneveld in de spoordriehoek, maar dat had u allemaal vast al begrepen…

In het Financieel Dagblad van 3 juni stond een interessant artikel over zonnepanelen. Deze veroorzaken straling, die het door hulpdiensten gebruikte communicatiesysteem C2000 kunnen verstoren: ‘Als we niets doen, wordt het risico steeds groter’, waarschuwt het Agentschap Telecom. Zou de straling alleen effect hebben op het communicatiesysteem of zou bijvoorbeeld ook het spoorwisselsysteem in de war gebracht worden? Want dan hebben we echt een probleem in de spoordriehoek.

En ter aanvulling van het voorliggende document hebben we een amendement voorbereid voor vanavond: namelijk om het ecologisch herstelplan Soesterveen (zoals vastgesteld door de Raad op 19 december 2013) op te nemen op pag. 76, onder paragraaf 6.2 bos- en natuurgebieden. Dit Herstelplan Soesterveen stond wél genoemd in het document Kwaliteiten voor de Toekomst, dat onlangs is vastgesteld, en we missen het hier nu. Daarom voorzitter breng ik dat nu mede namens GroenLinks in.

Naschrift: Ons amendement haalde het niet, omdat de alle collegepartijen tégen stemden. Wethouder Aukje Treep (GGS) vond het namelijk een overbodig amendement, omdat in de Ontwerp Omgevingsvisie op pag. 76 al gezegd wordt dat de focus hier op natuur ligt. Ze kon echter niet aangeven waarom het Ecologisch Herstelplan dan niet met name genoemd kon worden, terwijl tal van andere onderliggende documenten juist wél benoemd werden. Vaag en onduidelijk dus!

Uiteindelijk hebben we als DSN tégen de Ontwerp Omgevingsvisie gestemd omdat het volgens ons te veel bouwen ademt en te weinig inbreng van de inwoners laat zien.

=======================================================

DE ONTWERP OMGEVINGSVISIE ONLINE

De vastgestelde Ontwerpvisie is hier te vinden. Vanaf 14 juli staat een digitale publiekssamenvatting online. De formele inspraaktermijn gaat na de zomervakantie van start (per 3 september); inwoners hebben dan tot 13 oktober 2021 de tijd om te reageren op de visie. De reacties worden meegenomen in de besluitvorming rond de Omgevingsvisie, die geagendeerd staat voor december van dit jaar.

Informatie over de omgevingsvisie is ook te vinden via deze link:  https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/.