Eind september maakte de gemeente bekend dat ze een aanvraag had ontvangen voor het kappen van 25 bomen op locatie Dalweg 181, 3762AW Soest. Navraag leerde dat het zou gaan om 25 zomereiken, die moesten wijken i.v.m. de nieuwbouw van de sporthal.

Omdat de zomereik een van de meest belangrijke inheemse boomsoorten voor insecten is, hebben we onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Welke maatregelen neemt u om dit verlies aan biodiversiteit ter plaatse te compenseren?

  • In 2019 is onze gemeente door Nederland Zoemt benoemd tot ‘bijvriendelijke gemeente’. Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk beheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu; deze organisaties zetten zich in om het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel te vergroten omdat het niet goed gaat met de wilde bij (de helft van de 358 soorten wordt bedreigd).

– Is het u bekend dat de locatie Dalweg 181 (= het terrein van de sporthal) het domein is van de grijze zandbij en de pluimvoetbij en dat hier zelfs de grootste populatie in de bebouwde kom van Soest is geteld?

– ‘noblesse oblige’: op welke wijze wordt voorkomen dat onze ‘bijvriendelijke gemeente’ het voedselaanbod en nestgelegenheid van de wilde bij verloren laat gaan door 25 zomereiken te kappen en de grondnesten te vernietigen?