Skip to main content

KADERNOTA: OP WEG NAAR 2017

Gisteravond heeft de raad de Kadernota 2017 besproken. Daarin verwoordt het college haar wensen en doelen voor volgend jaar. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de financiële situatie van de gemeente evenals de financiële consequenties van dat ‘wensenlijstje 2017’. Zo’n bijeenkomst van gisteravond is eigenlijk gelijk aan een ‘rituele dans’: het is ieder jaar hetzelfde. Wat […]

LOONT ONTDUIKEN IN SOEST?

Door de berichtgeving in de lokale kranten op en rondom 1 april jl. over de afschaffing van het ruiterbewijs en de invoering van de ruiterpenning, dachten we in eerste instantie aan een goede grap. Maar het tegendeel blijkt waar: doordat ruiters in groten getale het in Soest verplichte ruiterbewijs ad € 76 NIET aanschaffen, komt […]

HET POLITIEKE JAAR VAN DSN

De fractie van DSN is in 2015 in totaal 11 maal bij elkaar geweest om actuele ontwikkelingen, lopende zaken, vragen uit de samenleving alsmede raadsbijeenkomsten te bespreken. Daarnaast vond tussentijds regelmatig overleg plaats tussen fractievoorzitter en fractieassistenten c.q. -leden. De website en Facebookpagina van DSN zijn bijgehouden door Ingrid Koomen-Beerman en Yolande Gastelaars.   Hieronder […]

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR – Wob. Seri

Eind januari hebben we schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de Wet Openbaarheid van Bestuur. We wilden weten hoeveel Wob-verzoeken er in de afgelopen 5 jaar zijn ingediend, welke onderwerpen/besluiten die Wob-verzoeken betreffen en hoe daarop besloten is door het college (afgewezen dan wel gehonoreerd en waarom).   Onze vragen waren aanleiding […]