Het jaar 2014 is het eerste jaar na de oprichting dat Democraten Soest Natuurlijk volledig ‘in bedrijf’ is geweest. Hieronder een beknopte terugblik op een turbulent jaar.

Verkiezingen 2014

Dankzij de tomeloze inzet van een flink aantal DSN-aanhangers heeft de eerste verkiezingsdeelname van DSN in totaal 907 stemmen opgeleverd. Dit aantal was ruim voldoende voor 1 zetel in de gemeenteraad van Soest. Deze plek is ingenomen door de nummer 1 van de lijst, Yolande Gastelaars. Zij werd in de raadsvergadering van 27 maart 2014 geïnstalleerd. In dezelfde vergadering werden ook de twee fractie-assistenten van DSN benoemd: Ingrid Koomen-Beerman en Martin Stolk.

Twee dagen eerder, op 25 maart, was in de raadzaal afscheid genomen van de aftredende raadsleden en fractie-assistenten, waaronder Ingrid Koomen-Beerman en Alte Venema.

Omdat Ingrid een raadsperiode van 12 jaar afsloot, werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester spelde haar de bijbehorende versierselen op.

Bestuur

Bij de oprichting werd het bestuur van DSN gevormd door Alte Venema (voorzitter), Ingrid Koomen-Beerman (penningmeester) en Yolande Gastelaars (secretaris). Omdat de partij dubbelfuncties als bestuurslid/raadslid ongewenst acht, stond vanaf het moment van oprichting vast dat er bij zetelwinst een wijziging in het bestuur moest plaatsvinden. Om deze reden was de functie van secretaris per 27 maart 2014 officieel vacant. Omdat er niet direct invulling werd gevonden, bleef Yolande Gastelaars in functie als waarnemend secretaris. Aan deze waarneming is een einde gekomen door de benoeming van Geert van de Waterbeemd tot secretaris tijdens de ledenvergadering van 10 november 2014.

Ledenvergaderingen

In 2014 zijn drie ledenvergaderingen gehouden:

  1. 20 januari 2014 in Museum Oud Soest
  2. 31 maart 2014 in het Gemeentehuis Soest
  3. 10 november 2014 in het Gemeentehuis Soest

Ad 1: DSN telde in 2014 in totaal 25 betalende leden; 13 van hen stonden op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.  Deze kieslijst is gepresenteerd op de 1e ledenvergadering d.d. 20 januari 2014 en verkreeg de instemming van alle aanwezigen. In deze vergadering werd tevens het verkiezingsprogramma vastgesteld en werd het Financieel Jaarverslag 2013 goedgekeurd door de aanwezigen, waarna de penningmeester decharge is verleend.

José Muis en Geert van de Waterbeemd werden benoemd in de kascommissie.

Ad 2: In de 2e ledenvergadering d.d. 31 maart 2014 is allereerst teruggekeken op de gemeenteraadsverkiezing en is benoemd wat vooral vastgehouden moet worden voor de volgende keer. Daarnaast zijn de aandachtsgebieden van raadslid Gastelaars (natuur, ruimtelijke ordening en milieu) en fractie-assistenten Koomen-Beerman (financiën en verkeer) en Stolk (jeugd, cultuur, zorg en sport) besproken en zijn de verschillende denktanks/ werkgroepen van DSN langsgekomen.

Er is afgesproken een huishoudelijk reglement voor de partij op te stellen, dat na vaststelling ook ter inzage zal zijn op de website van DSN.

Ad 3: in de 3e ledenvergadering d.d. 10 november 2014 hebben Geert van de Waterbeemd en Nelleke Nieuwboer zich kandidaat  gesteld voor de positie van respectievelijk bestuurssecretaris en fractie-assistent (laatstgenoemde positie was vacant gekomen, nadat  Martin Stolk na het zomerreces had aangegeven de functie niet te kunnen combineren met toegenomen werkzaamheden). Zowel Nelleke als Geert zijn tijdens de vergadering benoemd.

Alte Venema, voorzitter, presenteerde het concept huishoudelijk reglement. Dit werd tijdens de vergadering besproken, gewijzigd en aangevuld; afgesproken werd dit reglement bij de eerstvolgende ledenvergadering ter vaststelling in te brengen.

Jasper Grendel en Martin Stolk zegden toe op de eerstvolgende ledenvergadering een voorstel DSN Nieuwsbrief te presenteren.

Het politieke jaar 2014

Er is veel over tafel gekomen in 2014; hieronder volgt een overzicht van de meest opmerkelijke zaken. Eerst kort een aantal punten die in de raad gespeeld hebben, vervolgens kort een greep uit de verschillende schriftelijke vragen die we als DSN ingediend hebben.

Terugkijkend op het jaar 2014 kan vastgesteld worden dat DSN de enige partij in de Soester gemeenteraad is die telkens aandacht vraagt voor natuur en (leef)milieu. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om het belang van ‘groen’ onder de aandacht te brengen van collega-raadsleden, college, ambtenaren, etc. Groen is waardevol, ‘t heeft een positieve invloed op de woningwaarde, ‘t bevordert de toeristische aantrekkingskracht én meer groen betekent minder kosten voor zorg vanwege het bewezen gunstige effect op de volksgezondheid. Maar daar willen de meesten (nog altijd) niets van horen.

Flora en fauna komen ook veelvuldig terug op de voor iedereen openbare Facebook-pagina van DSN: https://www.facebook.com/democratensoestnatuurlijk.nl . Op Facebook en de website van DSN wordt onder meer verslag gedaan van de raadsvergaderingen en DSN-standpunten, activiteiten en gestelde vragen. De inhoud van Facebook en website wordt verzorgd door Ingrid Koomen-Beerman en Yolande Gastelaars.

In de raad

De groene kernkwaliteiten van Soest

In januari 2014 heeft een overgrote raadsmeerderheid het collegevoorstel aangenomen om 10% van de bomen en 30% van de heggen en heesters in de woonwijken te vernietigen en te vervangen door grasveldjes. DSN heeft als enige partij tegen de plannen gestemd. Maar niet nadat wij daarvoor al van alles gedaan hadden om duidelijk te maken dat ‘t een volstrekt onverstandig & geld verspillend voorstel was. Immers: groen in de buurt is van grote waarde voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Bovendien beïnvloedt het de woningwaarde positief. Ons pleidooi in dit kader voor ecologisch groenbeheer (waarmee al het groen versterkt wordt en de natuur voor ons werkt) werd vervolgens ook niet gehoord en de motie om de forse bezuiniging op buurtgroen terug te draaien en met een voorstel terug te komen voor ecologisch groenbeheer kreeg geen enkele steun.

Bosnota

In februari 2014 werd de bosnota door de raad omarmd. Alleen DSN stemde tegen, omdat wij geen enkele reden zien om het Soester bos commercieel te gaan exploiteren en wij evenmin de noodzaak zien van het rigoureus uitroeien van uitheemse boomsoorten. Bij de aanplant van de Lange en Korte Duinen in de 19e eeuw zijn grove den, Corsicaanse den, Oostenrijkse den en Amerikaanse eik aangeplant. Anno 2014 moeten deze plaats maken onder het mom van omvorming naar inlandse soorten, waarbij voorbijgegaan wordt aan de oorspronkelijke bosvorming en de cultuurhistorische waarde. Daarnaast is de noodzaak van de kap niet aangetoond (bovendien heeft er in 2010/2011 al een kaalslag plaatsgevonden in de Lange Duinen). In dezelfde vergadering geven wij aan geen budget beschikbaar te willen stellen voor de aanleg van een speelbos, omdat er in het bos zelf al meer dan voldoende ruimte is om te spelen. In deze vergadering vragen wij wederom naar de monumentale bomenkaart, die al sinds 2012 aan de raad voorgelegd zou worden. Wethouder Van Berkel blijft er opnieuw  het antwoord op schuldig.

Coalitieakkoord

DSN is direct na de verkiezingen natuurlijk ingegaan op de uitnodiging om de voor ons belangrijke zaken in te brengen voor de coalitievorming. Omdat in het coalitieakkoord uiteindelijk niets was terug te vinden van onze inbreng (kwaliteit i.p.v. kwantiteit, een gedegen financieel beleid, een robuust groen beleid en een betrouwbaar overheidsbeleid met oog voor onze inwoners) hebben we er niet mee ingestemd.

Trendmatige OZB-verhoging

Omdat de begroting 2014 volgens DSN meerdere bezuinigingsmogelijkheden biedt, zijn wij niet akkoord gegaan met de trendmatige verhoging van de onroerende zaakbelasting. Die trendmatige verhoging levert slechts € 67.000 op, terwijl bijvoorbeeld de aanstelling van extra boa’s ruim € 218.000 kost.

Wegh der Weegen en andere monumenten Soesterberg

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2014 hebben we gevraagd of er bij alle plannen voor de ontwikkeling rondom Banninghal en evenemententerrein rekening kon worden gehouden met de verschillende beschermwaardige monumenten daar (gemeentelijk monument Huis ‘Heiderijck’, het beeldbepalende ‘Timmermanshuis’, het rijksmonument Landgoed Egghermonde en de monumentale Wegh der Weegen uit 1647). Wethouder Janne Pijnenborg zegde dit in de vergadering toe.

DSN ziet niets in nieuwbouw op het evenemententerrein; wij hebben van meet af aan gekozen voor een sociaal culturele voorziening met Dorpshuis en evt. Grand Café in de voormalige Marechausseekazerne.

Archeologische opgravingen Staringlaan

In september heeft de meerderheid van de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van ruim € 650.000, zodat de bijzonder waardevolle archeologische vondsten op ’t terrein Staringlaan opgegraven kunnen worden. En het doel daarvan? Dat is dat de projectontwikkelaar daar 23 starterswoningen kan gaan bouwen. DSN heeft tegen gestemd om meerdere redenen: 1) hier gooien we met tonnen geld en aan de andere kant schrappen we de centen weg bij culturele instellingen en muziekonderwijs; 2) er is geen enkele garantie dat de op deze wijze over-gesubsidieerde woningen beschikbaar blijven voor de doelgroep; 3) de beschermwaardige archeologische vondsten zijn volgens experts beter af in de grond waar ze zitten dan er uit.

Reconstructie Wieksloterweg

Omdat het asfalt van de Wieksloterweg in slechte staat is, heeft de meerderheid van de raad een budget van 1 miljoen euro voor herstel beschikbaar gesteld. DSN heeft hier niet mee ingestemd, omdat wij van mening zijn dat er een veel soberder en goedkopere oplossing mogelijk is.

Bij de behandeling van dit punt hebben we ook de zorg van de Paddenwerkgroep Soest ingebracht, die ons geattendeerd had op ’t feit dat zij grote problemen voorziet met het inpassen van faunapassages in de ‘nieuwe’ Wieksloterweg. Wethouder Van Berkel zegde ons toe in overleg te gaan met de Paddenwerkgroep zodat er goede oplossingen gerealiseerd kunnen worden voor de vele overstekende kikkers, padden, salamanders, slangen etc.

Schriftelijke vragen

Die ballon gaat niet meer op!

In reactie op door DSN gestelde schriftelijke vragen over heliumballonnen en de gruwelijke gevolgen voor vissen, vogels en natuur, heeft het college in juni 2014 besloten dat de gemeente Soest bij activiteiten, door of namens haar georganiseerd, geen ballonnen meer zal oplaten. Daarnaast zal zij evenementenorganisatoren wijzen op de schadelijke gevolgen voor natuur en milieu  en zal zij een actief ontmoedigingsbeleid voeren m.b.t. (het oplaten van) ballonnen.

Het instellen van een algemeen verbod voor het oplaten van ballonnen, zoals wij ook hadden gevraagd, is volgens het college niet haalbaar.

Rekenkameronderzoek naar sociaal culturele voorziening Soesterberg

De nieuwe coalitie van D66, VVD, CDA en Soest2002 was zo bang haar vingers te branden aan de bouw van ’t Sociaal Cultureel Centrum in Soesterberg, dat ze in de onderhandelingen besloot de Rekenkamercommissie een onderzoek te laten uitvoeren naar de beste locatie: Evenemententerrein óf Marechaussekazerne. Een opmerkelijke truc, die vroeg om schriftelijke vragen (een college noch een gemeenteraad kan opdracht geven aan de Rekenkamercommissie; alleen de gemeenteraad kan een gemotiveerd verzoek tot onderzoek doen).

We kregen als antwoord dat onze vragen niet aan het college gesteld moesten worden, maar aan wethouder Kemmerling als vertegenwoordigster van de onderhandelaars van de coalitiepartijen. Zij maakte zich er vervolgens ook vanaf, waarna de coalitie uiteindelijk in een raadsvergadering een motie aannam waarin de Rekenkamer gevraagd werd zo’n onderzoek in te stellen.

De garages van Bosstraat 74 en 76

Nadat de raad in voorgaande jaren meerdere malen in het openbaar gesproken heeft over de fout geplaatste garages van de nieuwgebouwde woningen aan de Bosstraat 74 en 76, blijkt het  nieuwe college in een keer helemaal niet van openbaarheid te houden: zij neemt in juni een niet-openbaar besluit over legaliseren van die bijgebouwen. Voor DSN is dat natuurlijk reden tot het stellen van schriftelijke vragen over het waarom van die ‘achterkamertjespolitiek’.

Het antwoord hield in dat er sprake was van een ‘administratieve fout’, dat het besluit gewoon openbaar was en dat deze besluitvorming niet tot precedentwerking zal leiden.

Lokale economie

Deze nieuwe coalitie gaat prat op haar steun voor de Soester bedrijven en het college grijpt elke gelegenheid aan om de economische vitaliteit van onze gemeente te roemen als basis ván en vliegwiel vóór de plaatselijke werkgelegenheid. Er is zelfs jaarlijks € 10.000 beschikbaar voor het organiseren van een Soester Ondernemerscongres. DSN was dan ook hogelijk verbaasd toen er in september plotseling een Baarnse fotograaf werd ingeschakeld  voor zowel de traditionele groepsfoto van de gemeenteraad als voor de groepsfoto van de raadsreünie in het nieuwe Militair Museum Soesterberg. Het was reden hier schriftelijke vragen over te stellen en het antwoord was tenenkrommend: de fotograaf, woonachtig in Soest, was verhinderd op de dag en het tijdstip dat de foto gemaakt moest worden ….. Onze vragen trokken volop de aandacht: er is veel over getwitterd en Yolande Gastelaars werd geïnterviewd voor het wekelijkse radioprogramma Nog Steeds Wakker (NPO1).

Artikel 39 vragen over Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Omdat het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Soest geldt voor de periode 2011-2014 en de raad in december nog steeds geen voorstel voor nieuw beleid had gezien, hebben we als DSN hierover art. 39 vragen gesteld (vragen, die rechtsreeks in de raad beantwoord moeten worden). Belangrijke punten daarin waren dat Soest ernaar zegt te streven dat er in 2015 voor 100% duurzaam wordt aanbesteed en dat het lokale bedrijfsleven adequaat moet kunnen inschrijven op inkoop- en aanbestedingstrajecten.

De beantwoording van wethouder Kemmerling staande de vergadering was meer dan bedroevend (zie hiervoor de Facebook-pagina van DSN 20 december 2014).