531860e3004544.04952253

De fractie van DSN is in 2016 in totaal 11 maal bij elkaar geweest om actuele ontwikkelingen, lopende zaken, vragen uit de samenleving alsmede raadsbijeenkomsten te bespreken.

Daarnaast vond tussentijds regelmatig overleg plaats tussen fractievoorzitter en fractieassistenten c.q. -leden. De website en Facebookpagina van DSN zijn bijgehouden door Ingrid Koomen-Beerman en Yolande Gastelaars.

Dit jaarverslag geeft een kort overzicht van de fractie-activiteiten en ingenomen standpunten in 2016.

IN DE GEMEENTERAAD

STEMVERKLARING DSN TEGEN OZB-VERHOGING

Voor de raadsvergadering van 4 februari stond het onderwerp ‘Vaststelling OZB-tarieven 2016’ geagendeerd als hamerstuk; dat laatste betekent dat zo’n onderwerp niet voor bespreking door de raad bedoeld is, maar voor snelle instemming. Omdat wij niet akkoord wilden gaan met deze trendmatige verhoging, hebben wij voorafgaand aan de raadsvergadering de voorzitter van de raad gemeld, dat DSN over dit punt een stemverklaring wilde afleggen. Uiteraard kregen we die gelegenheid, waarna wij, net als vorig jaar, hebben laten weten tégen deze trendmatige verhoging te zijn, omdat er ons inziens meerdere andere mogelijkheden in de begroting 2016 zijn om het benodigde bedrag van bijna 8 miljoen euro binnen te harken.

We waren de enige partij die tegen stemde …

TOCH BOUWEN OP DR. DE VOSLAAN

Nadat de gemeenteraad in de afgelopen jaren eerst twee maal tegen heeft gestemd, heeft een meerderheid in de vergadering van 21 april toch ingestemd met de bouw van één woning op een veldje aan de Dr. de Voslaan. De reden daarvoor is dat de gemeente een aantal jaar geleden nieuw beleid heeft ingevoerd, waardoor er volgens de huidige collegepartijen geen mogelijkheid meer zou zijn om die bouw tegen te houden. Met andere woorden: het college heeft tijdens het spel de regels veranderd en daarmee is 2 x NEE plotseling JA geworden.

DSN heeft zich altijd verzet tegen de bouw van een woning op dit terrein. Niet alleen omdat bouwen hier ten koste gaat van de ‘groene long’ in deze woonwijk, maar ook omdat een woning op deze plek achter bestaande woningen niet past in de wijkstructuur. Daarnaast zijn wij van mening dat het niet past om op basis van veranderd beleid nu toch het bestemmingsplan te wijzigen. Hoezo betrouwbare overheid?

Alleen DSN stemt tegen collegevoorstel:

NIJVERHEIDSWEG BLIJFT BEDRIJFSWONING

In de raad van 21 april stond ook het bestemmingsplan Soestdijkse Grachten v.w.b. Nijverheidsweg 4 en 6 op de agenda. Voor DSN was het duidelijk: wij stemmen niet in met het collegevoorstel, zolang de gemeente niet kan motiveren waarom er elders op het bedrijventerrein wél gewoond kan worden en de woning van de familie Bongers niet meer kan zijn dan een ‘bedrijfswoning’.

De familie heeft in 2004 een woning op de Nijverheidsweg gekocht. In 2011 begon de gemeente met een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein en vanaf dat moment kwam de familie in een rollercoaster terecht: haar woning bleef aangemerkt als bedrijfswoning (terwijl er jarenlang belasting is betaald voor een burgerwoning!) en het pand zou ook nooit meer als woning verkocht mogen worden.

In deze kwestie zijn sinds 2011 al vier bestemmingsplannen voorbij gekomen. In de laatste raadsvergadering werd gestemd over de vijfde versie; dat was nodig, omdat de familie Bongers al meerdere malen door de Raad van State op punten in het gelijk is gesteld. Wordt vervolgd!

NIEUWBOUW ORLANDO OF NIET?

Dinsdag 31 mei werd in de raad gesproken over het voorstel om op de plek van het huidige Orlandogebouw een nieuwe binnensportaccommodatie te realiseren. Dit plan is ontwikkeld in overleg met schoolbesturen en sportfederatie … en dáár zat wat DSN dan ook precies de pijn van dit voorstel! Omwonenden van de nieuw te bouwen multifunctionele sporthal zijn namelijk tot nu toe niet gehoord over het idee, net zo min als de niet-georganiseerde huurders van ruimten in het huidige Orlandogebouw.

Wij hebben daarom in de vergadering laten weten dat we wellicht wel ‘ja’ zouden kunnen zeggen tegen het voorstel Orlando, maar dan moet er wel eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Die voorwaarden zijn o.a. dat er direct overleg met omwonenden wordt opgestart over het plan, dat er gedegen oplossingen komen voor de toenemende verkeersdrukte in de wijk en de door de buurt gevreesde parkeeroverlast, dat er strikte regels gaan gelden voor de horecavoorziening in de nieuwe sporthal om overlast voor omwonenden te voorkomen en dat er overlegd gaat worden met de niet-georganiseerde huurders van het Orlandogebouw (omdat die op straat zullen komen te staan). En indien gedurende dát traject blijkt dat het voordeel van nieuwbouw Orlando niet opweegt tegen de nadelen voor de omwonenden, dan zullen wij alsnog niet instemmen met de plannen.

[opiniërende raad 31 mei en besluitvormende raad 9 juni]]

WIJ ZIJN SOEST … MAAR EEN REGENBOOGVLAG GAAT TE VER!

In het najaar van 2015 heeft DSN het college gevraagd waarom er op internationale Coming Out dag 11 oktober géén regenboogvlag aan het gemeentehuis van Soest hangt. Deze vlag symboliseert dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en sociaal veilig kan voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook.

Op die vraag kregen we toen het formele antwoord dat de raad daartoe geen officieel verzoek had ingediend. Daarom hebben we als DSN in juni een initiatiefvoorstel opgesteld met als doel jaarlijks op 11 oktober een regenboogvlag bij het gemeentehuis te laten wapperen. Immers …. wij zijn Soest: ook lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender, jong en oud.

Zoals te doen gebruikelijk hadden we dit voorstel rondgestuurd naar de andere politieke partijen uit de gemeenteraad met de vraag of zij dit voorstel wellicht mee willen indienen. De enige partij die hier positief op reageerde, was Groen Links.

D66, VVD, PvdA, CU-SGP en lokalo’s Burgerbelangen en Soest2002 lieten weten niet in te stemmen met het voorstel om de regenboogvlag te hijsen op 11 oktober. Heel opmerkelijk, omdat D66, VVD en PvdA daarmee lijnrecht ingaan tegen het beleid van hun landelijke partij.

Ondanks de negatieve reacties, besloten we het initiatiefvoorstel te handhaven en in te brengen voor bespreking in de opiniërende raad van 22 juni en de besluitvormende raad van 30 juni.

 Opiniërende raad 22 juni:

Terwijl burgemeester en wethouders (VVD, D66, CDA en Soest2002) een witte anjer droegen in het kader van Veteranendag, maakten de raadsfracties in de opiniërende raadsvergadering overduidelijk de Regenboogvlag op internationale Coming Out dag niet te willen hijsen. Het zou symboolpolitiek zijn.

Er werd tevens gezegd dat wanneer je voor LHBT’ers een vlag uithangt, je dat dan ook moet doen voor bijv. de dag van de Duurzaamheid, Wereldkankerdag, Dierendag en zelfs voor Lepradag. Het maakt meer dan duidelijk dat solidariteit en steun voor LHBT’ers door de meeste alleen op papier beleden wordt.

Besluitvormende raad 30 juni:

Een week na de teleurstellende opiniërende raad over de Regenboogvlag, brachten we als DSN een nieuw initiatiefvoorstel in. Nu sámen met GroenLinks, D66 en Burgerbelangen en hierin werd voorgesteld een verkenning uit te voeren naar de noodzaak van gemeentelijk LHBT-beleid. Alleen VVD en CU-SGP stemden ditmaal tegen.

De uitvoering van die verkenning werd in handen gelegd van een tijdelijke raadswerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van DSN, GL, D66 en BBS. Deze werkgroep is onder voorzitterschap van Yolande Gastelaars (DSN) na het zomerreces voortvarend aan de slag gegaan met de voorbereiding van een avond Samenleving, waar LHBT-emancipatie, veiligheid, respect en beleid centraal stonden.

 • [het initiatief van DSN heeft geleid tot twee succesvolle avonden in 2017: 16 februari en 28 maart. Aan de hand van die bevindingen heeft de raadswerkgroep een voorstel opgesteld, dat door de meeste raadsfracties (ook door D66!) werd afgewezen omdat Soest o.a. plotseling niet aan doelgroepenbeleid doet….] Het onderwerp staat wederom geagendeerd voor na het zomerreces van 2017.

KADERNOTA: OP WEG NAAR 2017

23 juni stond de Kadernota 2017 centraal. Daarin wordt inzicht gegeven in de financiële situatie van de gemeente en maakt het college haar wensen en doelen voor het nieuwe jaar kenbaar evenals de financiële consequenties van dat ‘wensenlijstje’.

Wij hebben tijdens de behandeling aangegeven dat de richting van college en coalitie niet altijd onze richting is. Dat is gebleken in het verleden en dat zal ook het komende jaar zo zijn. DSN legt nu eenmaal andere accenten. Wij staan voor groen, voor een betrouwbaar sociaal beleid en voor een gedegen financieel beleid. ‘En’, aldus fractieleider Yolande Gastelaars, ‘dat betekent dat wij in ieder geval niet akkoord zullen gaan met een lastenverhoging voor onze inwoners.’

Daarnaast hebben we duidelijk gemaakt dat wij, in tegenstelling tot het college, niet méér geld voor wegonderhoud wilden vrijmaken; wij investeren liever in het verbeteren en het onderhouden van fietsverbindingen en voetpaden. Gastelaars: ‘We zijn ook nog altijd ongelukkig met de bezuiniging van 300.000 euro op groenonderhoud. Wat ons betreft is ’t daarom echt de omgekeerde wereld dat er nu vanuit het Sociaal Domein geld beschikbaar gesteld wordt om de mensen van Eemfors aan het werk te houden, terwijl ’t groenonderhoud wordt teruggedraaid.’

DSN BLIJFT TEGEN FLATS AAN RAND VLIEGBASIS

Omdat de meerderheid van de raad in de vergadering van 28 oktober instemde met het bestemmingsplan Soesterberg-Noord, krijgt het dorp precies aan de rand van de vliegbasis drie zogenoemde ‘landmarks’: 2 flats van 23 meter hoog (7 bouwlagen plus half verdiept parkeren) plus 1 flat van 12 meter hoog (4 bouwlagen).

DSN heeft tegen dit bestemmingsplan gestemd. Niet omdat we tegen de transformatie van werken naar wonen in dit gebied zijn. Wél omdat we tegen die hoogbouw zijn op de grens met de vliegbasis, die haar weerslag zal hebben op de natuur, het landschap, de cultuurhistorie en het weidse karakter van de basis.

Daarnaast vinden wij het volstrekt onacceptabel dat omwonenden van deze toekomstige flats hier pas heel kortgeleden over hebben gehoord, terwijl de gemeente al bijna 2 jaar onderhandeld heeft met projectontwikkelaars! En als raad krijgen wij dan te horen dat de flats niet verlaagd kunnen worden omdat dit grote financiële tekorten oplevert. Daarmee stelt het college de kosten dus boven de inwoners en ook dat is voor ons niet acceptabel!

BLOTEVOETENPAD SOEST

Tijdens de begrotingsbehandeling van november hebben we een motie ingediend om in Soest een blotevoetenpad te realiseren. Blotevoetenpaden zijn hip en hot, kinderen vinden het geweldig en het is bovendien hartstikke gezond. De mooiste paden liggen midden in natuurgebieden en op bijzondere locaties, zoals bijv. de Schoorlse Duinen, de Hoge Kempen en het zeebodempad in Flevoland. Maar niet in Soest! De meerderheid van de raad kon ons idee echter niet op waarde schatten en onze motie werd verworpen.

[opiniërende raad 3 en besluitvormende raad 10 november]

GROEN IS EEN VIES WOORD IN BEGROTING 2017

Donderdag 10 november heeft DSN als enige partij tegen de begroting voor 2017 gestemd. We hebben dit gedaan omdat de accenten in deze begroting naar onze mening erg eenzijdig zijn gelegd. Zo wordt er de komende jaren wél 3,2 miljoen uitgegeven aan wegen, sport en automatisering, maar blijft een forse bezuiniging op groen en groenonderhoud gewoon in stand. Een amendement van DSN om dat terug te draaien, haalde het niet.

Een andere reden is dat de ieder jaar terugkerende stijging van de lokale heffingen ons mateloos stoort. De OZB gaat omhoog, terwijl er over 2016 een ton (100.000!) euro voordeel is. Ook de hondenbelasting gaat weer omhoog en dat terwijl er al jaar en dag veel meer binnenkomt dan er wordt uitgegeven (dit jaar: € 264.000 inkomsten, € 125.000 uitgaven aan hondenzaken; het restant van € 140.000 gaat rechtstreeks naar de Algemene Middelen en daarmee blijft de hond melkkoe van de gemeente).

VERKEERSPLAN SOEST-ZUID

In de raad van 1 december hebben we tegen het voorstel gestemd om nog eens € 150.000 uit te geven aan nieuwe onderzoeken in het kader van het verkeersplan Soest-Zuid. Alle voorgaande onderzoeken hebben bij elkaar al bijna een miljoen euro gekost en inmiddels moet toch wel duidelijk zijn dat het hele plan grote onzin is. We kunnen ons beter richten op een aantal kleine maatregelen, die al heel veel verbetering zullen brengen:

 • de bussen uit de Eikenlaan of in ieder geval nog maar één rijrichting voor de bussen;;
 • slimme verkeerslichten voor het hele traject Koningsweg/Nieuweweg-Birkstraat;
 • aanpassingen bij de woonstraten door “duurzaam veilig” ontwerp conform het GVVP

De meerderheid van de raad dacht hier duidelijk anders over en besloot wederom veel geld uit het VERDER-budget uit te geven.

DE LAATSTE RAAD VAN 2016

Donderdag 22 december boog de raad zich over het retailbeleid voor de komende jaren, het parkeerbeleid in de winkelgebieden en de aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

Met het Retailbeleid wil het college de bestaande winkelgebieden Soestdijk, Soest-Zuid en Rademakerstraat versterken. Daarvoor wil ze de buurtsupers Boni en Hoogvliet naar de winkelgebieden verplaatsen en staat ze positief tegenover samenvoeging van Smitshof en Overhees tot één winkelcentrum. DSN heeft tegen dit voorstel gestemd. Wij vinden kleinschalige winkelcentra en buurtsupermarkten namelijk wél belangrijk; enerzijds door de sociale functie in de wijk, anderzijds omdat senioren steeds langer thuis moeten wonen en dus ook in de directe woonomgeving hun dagelijkse boodschappen moeten kunnen doen.

Het voorstel Verkenning Parkeerbeleid Winkelgebieden was opgedeeld in twee budgetten: een eerste budget van € 39.500 voor o.m. onderzoek naar uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen en voor het inzetten van parkeerstewards voor een betere benutting van de bestaande parkeerplaatsen in de winkelgebieden. Daarnaast wilde het college een soort van intentieverklaring van de raad om bij de Kadernota 2018-2022 een budget van € 165.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek naar uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij winkelpromenade Soestdijk (200 tot 250!).

Voor DSN was cruciaal dat de intentieverklaring met het tweede budget uit het voorstel werd gehaald, omdat het vermeende parkeerprobleem in winkelgebied Soestdijk zich alleen voordoet op donderdag tijdens de markt en op zaterdag. Daarvoor hoeft o.i. helemaal niet zoveel geld aan onderzoeken te worden uitgegeven. Nadat dit punt en het extra budget als beslispunt geschrapt was, hebben wij ingestemd met het voorstel.

Het collegevoorstel tot aanpassing van de APV was tot stand gekomen op verzoek van de raad. Deze had gevraagd om vermindering en vereenvoudiging van regels en procedures om lasten voor inwoners en ondernemers te beperken. Dat leidde tot het voorstel tot intrekking van 21 artikelen uit de APV, maar dat ging, zo bleek in de vergadering, een groot aantal fracties in een keer toch weer veel te ver! En zo zijn 5 artikelen (o.a. over het betreden van plantsoenen, het hinderlijk plaatsen van fietsen en het hinderlijk parkeren van voertuigen door autobedrijven) met een breed gesteund amendement toch weer in de APV terug gekomen. DSN heeft dit amendement niet gesteund. Want alles verbieden en niet kunnen handhaven is volgens ons erger dan de betutteling uit de APV te halen en af en toe een hartig woordje met iemand te spreken.

BUITEN DE GEMEENTERAAD

[in de Soester Courant van 20 januari 2016 stond een artikel over twee fractievoorzitters, die afzonderlijk van elkaar het Comité Lange Brinkweg op de vingers getikt hebben n.a.v. de door dit comité gevoerde actie inzake de besluitvorming rondom verbouwing en uitbreiding van de massagesalon aan de Lange Brinkweg. Wij voelden naar aanleiding daarvan een niet te stuiten aandrang om met een ingezonden brief in de Soester Courant ons standpunt hierover kenbaar te maken]r kenbaar te maken. En dit is wat er in stond:

 SCHANDE!

Het Comité Lange Brinkweg heeft in de afgelopen weken van twee fractievoorzitters te horen gekregen dat ze moet ophouden met het sturen van brieven n.a.v. de verbouwing en uitbreiding van de massagesalon aan de Lange Brinkweg. Boks (LAS) en Baks (van de partij die de naam Burgerbelangen (!) draagt) vinden dat de woordvoerder van het actiecomité Bob Smiet de grens van het betamelijke heeft bereikt. En alsof dat niet genoeg is, wil Baks ook nog dat de gemeente paal en perk gaat stellen aan verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Democraten Soest Natuurlijk (DSN) wil op deze plaats luid en duidelijk afstand nemen van het standpunt van die twee raadsfracties. Wij zijn namelijk van mening dat je inwoners die zich niet gehoord voelen nooit het zwijgen op mag leggen. Integendeel! Brieven, klachten en vragen van inwoners moeten juist reden zijn om nog beter te luisteren, om nog beter je best te doen om te begrijpen wat er nu echt speelt en om als overheid open en eerlijk te antwoorden op de zaken die voorgelegd worden.

Het terugfluiten van briefschrijvers, het indammen van WOB-mogelijkheden of het als lokale overheid in beroep gaan tegen uitspraken van de Raad van State als een inwoner in het gelijk is gesteld, is machtsvertoon uit een feodaal tijdperk. Wat DSN betreft, ligt die tijd ver achter ons!

Yolande Gastelaars

Fractievoorzitter Democraten Soest Natuurlijk

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

In 2016 hebben we 7 keer schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders. De onderwerpen daarvoor kwamen meestal voort uit vragen uit de samenleving en hoewel de beantwoording van het college stelselmatig teleurstellend is, zullen wij dit middel wel blijven gebruiken.

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Op 27 januari 2016 hebben wij schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de stand van zaken Wob-verzoeken in Soest. Zo wilden we weten hoeveel verzoeken er in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur in de afgelopen 5 jaar (2010-2015) waren ontvangen, door wie die verzoeken waren ingediend, welke onderwerpen het betrof, hoe er op die verzoeken was besloten en hoe vaak Wob-verzoeken naar andere instanties waren doorgestuurd i.h.k.v. de actieve doorzendplicht.

Onze vragen waren aanleiding voor de burgemeester om fractievoorzitter Gastelaars te vragen wat we als DSN met deze vragen beoogden en/of we ze wilden handhaven: beantwoording van de vragen zou heel veel tijd in beslag nemen omdat de gemeente WOb-verzoeken niet apart registreert. Gastelaars heeft, na raadpleging van de partijleden, aan Metz geantwoord dat DSN de vragen handhaafde en ‘wacht op antwoord’.

 • Het college-antwoord rolde op 11 maart bij ons binnen en dat was (gechargeerd) als volgt:
 • Het aantal geregistreerde Wob-verzoeken 2011-2015:
 • 2011: 13 verzoeken
 • 2012: 15 verzoeken
 • 2013: 48 verzoeken
 • 2014: 73 verzoeken
 • 2015: 55 verzoeken
 • de gemeente weet niet door wie de verzoeken zijn ingediend omdat het gemeentelijk informatiesysteem geen mogelijkheid biedt een (deugdelijk) overzicht te verstrekken van Wob-verzoeken, onderwerpen en besluiten;
 • de gemeente weet niet welke onderwerpen deze Wob-verzoeken betroffen;
 • de gemeente weet niet waarom de Wob-verzoeken zijn afgewezen;
 • de gemeente weet niet wat er verder met de Wob-verzoeken is gedaan.
 • Het was een antwoord van niets. Op 17 mei 2016 stellen we het college daarom opnieuw schriftelijke vragen over dit onderwerp:

 We laten weten uitermate teleurgesteld te zijn over de beantwoording en wijze van behandeling. Wij vinden dat het onderwerp Wob-verzoeken namelijk veel meer aandacht verdient dan het van het college krijgt. Openheid en openbaarheid van bestuur zijn niet voor niets wettelijk geregeld, waarbij het uitgangspunt is dat informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar is. Het is een democratisch recht en DSN vindt dat de overheid niet alleen desgevraagd informatie openbaar moet maken, maar dit ook uit eigen beweging behoort te doen. Maar uit berichten van inwoners die wij met enige regelmaat ontvangen, blijkt dat Soest ontvangen Wob-verzoeken slechts beperkt honoreert en dat creëert volgens ons een ongewenst beeld. Het is reden om de al eerder gestelde vragen opnieuw in te dienen.

Nadat de gemeente ons eerst op 17 mei bericht dat beantwoording van onze vragen niet binnen de gestelde termijn van vier weken mogelijk is, ontvangen we uiteindelijk eind juni 2016 een document van 21 pagina’s met de gevraagde informatie. Het is een onduidelijk, onoverzichtelijk en oncontroleerbaar geheel en we besluiten het er maar bij te laten zitten. Hopelijk heeft onze actie wel geleid tot de invoering van een systeem, waarmee Wob-informatie met een druk op de knop inzichtelijk is!

 RUITERBEWIJS EN RUITERPENNING

Door de berichtgeving in de lokale kranten op en rondom 1 april jl. over de afschaffing van het ruiterbewijs en de invoering van de ruiterpenning, dachten we in eerste instantie aan een goede grap. Maar de berichtgeving bleek helemaal correct: omdat ruiters in groten getale het in Soest verplichte ruiterbewijs ad € 76 NIET aanschaffen, werd er per 1 mei een 50% (!) goedkopere ruiterpenning ingevoerd.

Alle reden dus om op 7 april een aantal schriftelijke vragen aan het college te stellen over dit besluit. Cruciale vraag daarbij is: loont ontduiken in Soest? En zo ja: wordt de hondenbelasting dan ook gehalveerd als de meeste hondenbezitters geen belasting meer betalen?

De beantwoording die we op 28 april per mail ontvingen, kwam erop neer dat de BOA’s controleren zoals vastgesteld in het handhavingsbeleid en dat er geen sprake was van beloningsgedrag voor ontduiken: ‘naar onze mening is hier geen sprake van beloning, maar sprake van invulling geven aan de participatie door de inwoners dan wel belangengroepen….’ aldus het cryptische antwoord. En nee, de hondenbelasting werd ook niet aangepast of gehalveerd, want: ‘de aanleiding, het doel en het beoogde resultaat van de ruiterpenning verschilt dermate van die van de hondenbelasting, dat geen sprake is van enig vergelijk. Daarnaast is de hoogte van de hondenbelasting door uw raad vastgesteld.’

OVER KAPPEN IN HET BROEDSEIZOEN

Op 13 april hebben we schriftelijke vragen gesteld over de kaalslag aan de Dr. de Voslaan, ter hoogte van het voormalige zusterhuis. Daar werden in een keer midden in het broedseizoen in opdracht van de gemeente bomen en bosschages verwijderd, omdat er later in het jaar een wadi aangelegd zou worden. Natuurlijk wilden we weten waarom er uitgerekend in deze periode zo grof ingegrepen moest worden in dit broed- en foerageergebied. Had dat nu echt niet even kunnen wachten?

Nee dus, zo blijkt uit het antwoord dat we vier weken later van de gemeente ontvingen. En waarom dan niet? Nou, omdat er in de Flora- en Faunawet geen specifieke datum genoemd wordt voor het broedseizoen, aldus de behandelend ambtenaar.

 Dit is wel zo’n ontzettend flauw antwoord! Want de gemeente weet ook dat heel veel vogelsoorten tussen 15 maart en 15 juli broeden. En ze weet ook dat de algemeen geldende vuistregel is verstorende werkzaamheden zoveel mogelijk tussen half augustus en half februari te plannen; dat is de minst kwetsbare periode voor broedvogels. Maar daar heeft Soest duidelijk lak aan.

WAAROM HUURT SOEST EXTERNE ADVOCATEN IN?

Op 15 augustus hebben we schriftelijke vragen ingediend over het inzetten van de Haagse advocaat Van der Feltz door de gemeente Soest. Deze advocaat bleek namelijk namens de gemeente op te treden in het beroep dat omwonenden van het veldje Dr. de Voslaan hebben ingediend tegen het raadsbesluit dat de bouw van een woning daar mogelijk maakte. Over dat raadsbesluit is een heleboel te doen geweest. In voorgaande jaren had de raad al twee keer NEE gezegd tegen bouwen op dat terrein, maar dat besluit moest van de Raad van State beter beargumenteerd worden. Dus kwam het onderwerp in deze raad met een ander college voor de derde maal op tafel. Ditmaal ging e.e.a. gepaard met externe adviezen, besloten vergaderingen en geheime documenten. Maar uiteindelijk, zo verzekerde Soest2002-wethouder Janne Pijnenborg iedereen, lag er een Raad-van-State-proof besluit op tafel.

Nou ja … en als dat laatste dan het geval was, waarom zou Van der Feltz dan moeten aantreden? De gemeente heeft immers zelf meerdere juristen in dienst die normaal gesproken de belangen behartigen in procedures bij rechtbank en Raad van State? Tegelijkertijd wilden we weten voor hoeveel andere zaken externe advocaten worden ingeschakeld en wat dat allemaal kost.

Het antwoord liet niet lang wachten en het werd duidelijk dat we als gemeente al vele jaren gebruik maken van externe gerenommeerde advocatenkantoren zoals Van der Feltz (voor projecten, voor ruimtelijke plannen en voor algemene juridische vraagstukken). En omdat we met het plan Dr. de Voslaan al tweemaal bakzeil hadden gehaald bij de Raad van State werd Van der Feltz ingeschakeld als extra slagkracht. Deze advocaat had tussen begin 2014 en 30 augustus 2016 inmiddels € 100.000 gekost. Daarnaast worden regelmatig ook andere externe advocaten ingeschakeld en die hadden in de tijdspanne begin 2014 – eind augustus 2016 bij elkaar ook al ruim een ton gekost. Allemaal gemeenschapsgeld!!!

 

KAPVERGUNNING GEZONDE BEUKEN SCALMEIJERPAD

De gemeente had zichzelf vergunning verleend voor de kap van 6 kolossale, gezonde beuken op het Scalmeijerpad. De reden? Volgens de afdeling was ‘de veiligheid in het geding vanwege wortelopdruk’. De 6 bomen stonden op de nominatie om in november 2016 geveld te worden, terwijl herplant van 3 bomen pas voor 2018 op de agenda staat.

Wij vroegen ons af of de gemeente niet een veel te gemakkelijke weg gekozen had. De bomen stonden niet op het voetpad en er zijn alternatieven waarbij bomen behouden kunnen blijven en de eventuele overlast van wortelopdruk opgelost kan worden. Reden waarom we eind september een aantal schriftelijke vragen hebben ingediend: wat was er gedaan om de overlast van wortelopdruk te verhelpen, waren alternatieven onderzocht en wat waren de meerkosten van nu al rooien en pas in 2018 herplanten?

Uit het antwoord van de gemeente werd duidelijk dat sinds 2005 diverse malen het zandbed rondom de bomen was opgehoogd en dat verder ophogen niet mogelijk was omdat er dan waterafvoerproblemen zouden ontstaan. De kosten voor het in 2016 kappen, de gaten dichtstraten en in 2018 drie bomen terugplaatsen bedroegen in totaal € 4000 (ruim 1000 euro meer dan wanneer het werk in een keer werd uitgevoerd).

KANKERVERWEKKEND RUBBERGRANULAAT IN SOEST

Op 6 oktober lagen de vragen klaar voor het college over Soester kunstgrasvelden, het gebruikte rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidsrisico’s, toen er een mail van wethouder Janne Pijnenborg binnenrolde. Daarin berichtte ze dat er in Soest meerdere kunstgrasvelden met rubberen instrooikorrels liggen, dat de uitkomsten van het betwijfelde RIVM-onderzoek voor de gemeente nog steeds leidend zijn en dat het college de gevoerde discussie over het gebruik van rubbergranulaat met belangstelling volgt.

GroenLinks reageerde daarop met de vraag aan het college om de in Soest gebruikte korrels te laten analyseren op schadelijke stoffen, zodat op basis daarvan besloten kan worden wat eventuele noodzakelijke vervolgstappen zijn.

Als Democraten Soest Natuurlijk hebben wij de wethouder laten weten de oproep van GroenLinks te steunen en bovendien een stap verder te willen gaan. Namelijk het spelen op kunstgrasvelden opschorten tot er meer duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s, zoals deskundigen momenteel bepleiten. Bovendien, zo hebben we de wethouder gemeld, vragen we ons af of het wel zin heeft om een discussie tussen KNVB, RIVM en leveranciers af te wachten, nu minister Schippers het RIVM diezelfde dag opdracht had gegeven het onderzoek naar gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat over te doen.

Eind februari 2017 liet wethouder Janne Pijnenborg aan de raad weten dat uit alle onderzoeken was gebleken dat rubbergranulaat veilig is, dat het de beste eigenschappen voor voetbal heeft en dat SO Soest net als het college gekozen heeft voor een kunstgrasveld met rubberkorrels. Wij hebben daarop laten weten dat onze zorgen over rubbergranulaat niet verdwenen waren en dat wij tégen het gebruik van rubberkorrels bleven.