De fractie van DSN is in 2017 in totaal 11 maal bij elkaar geweest om actuele ontwikkelingen, lopende zaken, vragen uit de samenleving te bespreken en raadsbijeenkomsten te behandelen.

Daarnaast vond tussentijds regelmatig overleg plaats tussen fractievoorzitter en fractieassistenten c.q. -leden. De Facebookpagina van DSN is bijgehouden door Yolande Gastelaars, terwijl fractie-assistent Ingrid Koomen-Beerman de website verzorgde.

In dit politiek jaarverslag 2017 leest u kort over de activiteiten en ingenomen standpunten in het afgelopen jaar.

IN DE GEMEENTERAAD

Door de ligging nabij winkels en voorzieningen is locatie Orlando bij uitstek geschikt voor (senioren)woningbouw. DSN staat al heel lang op dit standpunt en zegt dit ook als enige op het moment (2016) dat het college naar buiten komt met het plan om precies dáár een nieuwe sporthal te bouwen. Volgens ons is Beukendal de meest geschikte locatie voor een nieuwe sporthal. In 2017 herhalen we ons standpunt nog een aantal keer en zien dan dat college en de collegepartijen onder druk van het grote protest van omwonenden ook langzaam van mening veranderen.

In 2017 zeggen we meerdere keren dat we als DSN voorstander zijn van duurzame energie, maar niet van windturbines in de polder. Wij willen het open polderlandschap niet vervuilen met metershoge zwaaipalen. Bovendien vinden we dat het duurzaam energievraagstuk in regioverband opgepakt zou moeten worden ~ vanuit de gedachte van samen sterk en samen weten we meer. We denken vanuit die gezamenlijkheid veel meer te kunnen bereiken dan dat alle gemeenten afzonderlijk een oplossing zoeken voor de energietransitie.

Terwijl de bewoners van Soest-Zuid verwachtten dat ze zouden worden betrokken bij de verkeersplannen in Soest-Zuid, gebeurde dat toch niet en in 2017 werden ze overdonderd door een raadsvoorstel: slimme verkeerslichten op de kruising Soesterbergsestraat, opheffen afslagverbod Bartolottilaan én opheffen van de spitsafsluiting Foekenlaan. Bezwaren en protesten hielpen niets. De meerderheid van de raad stemde voor; DSN kón niet instemmen met het opheffen van het afslagverbod en de spitsafsluiting Foekenlaan, zolang de hele wijk nog niet ‘duurzaam veilig’ is ingericht. Wij voorzien dat er een sluiproute met verkeersonveilige situaties gaat ontstaan en om die reden hebben wij tegen gestemd.

Bij de behandeling van het eerste synergieplan van Soest (= een verzameling bouwplannen van één ontwikkelaar, waarover de raad in een keer moet besluiten) hebben wij ons uitgesproken tégen de bouwplannen Chalonhof (omdat er geen zekerheid bestaat over voortbestaan monumentale beuk en ander groen) en tégen de flat aan de Weegbreestraat op de plaats van Dansschool Sepp (omdat dit ten koste gaat van lichtinval, privacy, egels, eekhoorns en zonlicht). In beide gevallen heeft de ontwikkelaar ná besluitvorming in overleg met omwonenden zijn plannen enigszins aangepast: bij de Chalonhof zijn er speciale maatregelen getroffen voor bescherming van de monumentale beuk en bij de nieuwbouw Weegbreestraat zijn de ramen in een zijgevel geschrapt om inkijk bij de achterburen te voorkomen.

In 2016 hebben we sámen met GroenLinks, D66 en Burgerbelangen een initiatiefvoorstel ingediend om een verkenning uit te voeren naar de noodzaak van gemeentelijk LHBT-beleid. Dit voorstel werd bijna raadsbreed aangenomen en de uitvoering van verkenning werd in handen gelegd van een tijdelijke raadswerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van DSN, GL, D66 en BBS. Het  voorzitterschap kwam in handen van Yolande Gastelaars (DSN).

De werkgroep ging voortvarend aan de slag met de voorbereiding van een avond Samenleving, waar LHBT-emancipatie, veiligheid, respect en beleid  centraal stonden. In 2017 leidde dit tot twee drukbezochte avonden in het gemeentehuis, waar Soester LHBT’ers  de noodzaak van gemeentelijk LHBT-beleid benadrukten. De input van deze avonden plus de verzamelde kennis van o.a. expertisecentrum Artikel 1 Midden-Nederland en COC Midden-Nederland leidde in het najaar van 2017 tot een raadsvoorstel LHBT+ . Daarin werd het college van B&W verzocht om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2018 een programma op te stellen met acties op het terrein van LHBT+ die ondernomen zullen worden om ervoor zorg te dragen dat LHBT+ inwoners zich gehoord, gezien en gesteund weten. Dit voorstel werd raadsbreed aangenomen.

In de laatste raadsvergadering van 2017 stonden drie kluiven op de agenda:

  1. het LOP (Landschaps- en Natuurontwikkelingsplan) waarvoor DSN de ambitie uitsprak om de groenste gemeente van Nederland te worden ~ de raadsmeerderheid koos echter voor minder groen;
  2. de RRV (de Regionale Ruimtelijke Visie, die gaat dienen als leidraad voor ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Amersfoort met daarin een grote bouwopgave voor Soest), waarvan wij vinden dat dit bij uitstek een visie is die eerst met de inwoners besproken moet worden. We hebben geprobeerd om met een amendement alle zaken over bouwopgave voor Soest uit het voorstel te halen, zodat we wél konden instemmen met de andere onderdelen van de Ruimtelijke Visie, maar daar kregen we geen meerderheid voor. Het was voor DSN reden om niet in te stemmen met de RRV;
  3. het bestemmingsplan Oude Tempel (in gang gezet onder het college GGS, GroenLinks en CDA) dat ten koste gaat van prachtig bosgebied met enorm hoge natuur- en cultuurhistorische waarde. De bouwplannen gaven geen enkele zekerheid over het behoud van de waardevolle bomenlanen en plaats voor o.a. dassen, hazelwormen, buizerds en meerdere soorten vleermuizen. Om deze reden kon DSN niet instemmen met dat bestemmingsplan.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

In 2017 hebben we schriftelijke vragen gesteld over onder meer het niet-overleggen met omwonenden inzake bouwplannen voor het Don Bosco terrein Heideweg, over het kappen van bomen bij de Banninghal voor de jaarlijkse kermis, over de parkeerplaatsen van Sabrosa (horeca Soest-Zuid), over de mogelijke komst van een B&B met theehuis en vergaderruimte aan de Jachthuislaan en over de gemeentelijke binnen-kunstcollectie (waarom stukken vernietigen en niet schenken aan bijv. de Kunstuitleen, zo wilden wij weten). Het laatste leidt ertoe dat de Kunstleen toch een aantal stukken voor de collectie krijgt.

We hebben bewoners bijgestaan (en waar nodig schriftelijke vragen aan het college gesteld) waar het ging om verleende kapvergunningen en het verdwijnen van groen: bomen op de Beetzlaan, monumentale eik op de Oranjelaan, groot aantal bomen van het karakteristieke eikenlaantje Soesterberg en vier monumentale lindes aan de Beatrixlaan.  De vier lindes zijn  dankzij onze interventie gered, terwijl de kap van het eikenlaantje is uitgesteld tot aanvullend vleermuizenonderzoek is gedaan.

Op het landelijk werkende platform www.bomenmakelaar.nl worden gezonde volwassen bomen aangeboden, die niet behouden kunnen worden op hun huidige plaats.  Gemeenten, aannemers of derden die volwassen bomen willen planten, kunnen uit het online aanbod geschikte bomen selecteren. Op deze manier hoeven gezonde bomen niet gekapt te worden, maar kunnen ze behouden blijven.

DSN heeft gelijktijdig met de schriftelijke vragen over de kap van de bomen bij de Banninghal aan het college van B&W gevraagd om als gemeente aan te sluiten bij dat bomenplatform. Ons voorstel werd afgewezen. Volgens de gemeente stond de vitaliteit van die bomen niet in verhouding tot de kosten voor onderzoek, verplanten en bomenmakelaar. En dus verdwenen er drie gezonde bomen voor een kermis die één keer per jaar plaatsvindt!

Soest, 10 juli 2018

Yolande Gastelaars

Fractievoorzitter