Op de valreep van een bizar jaar. Een jaar dat we nooit zullen vergeten. Een jaar waarvan we over heel veel jaar nog zullen zeggen ‘ja, daar was ik bij’. Een jaar waarin afstand het nieuwe normaal werd en een handdruk via het beeldscherm of een kus via het raam het meest dichtbij was wat je kon komen.

Op de valreep van dát jaar (en op weg naar het verkiezingsjaar) even een terugblik. Want in 2020 is er nog meer gebeurd dan alleen corona:

 • Januari 2020

De gemeente begon het nieuwe jaar op maandagavond 6 januari met de Soester Nieuwjaarsontmoeting: een feestelijke start van 2020 met dit jaar een podium vol jongerencultuur. Muziek, zang, rap, street art en meer. Alles onder motto ‘Samen leven is ook samen vieren!’ en bedoeld om de Soesters elkaar beter te leren kennen.

Het was een sfeervolle en drukbezochte bijeenkomst, maar het heeft helaas niet de toon gezet voor de rest van het jaar ….

Op de raadsagenda stond het besluit over nieuwbouw aan de Ferd. Huycklaan (tussen de nrs. 9 en 11 buiten de rode contour!) in ruil voor gedeeltelijke afbraak van opstallen aan de Peter van den Breemerweg 6 en verkoop van grond aan Amersfoort voor het aanplanten van een bos ter compensatie van de kap van duizenden bomen voor de aanleg van de westelijke rondweg om Amersfoort. DSN heeft tégen het raadsvoorstel gestemd.

In januari verscheen ook de eerste Raadgever van DSN:

https://gemeenteraad.soest.nl/nieuws/2020/01/08/yolande-gastelaars-dsn-soest-in-relatie-tot-de-wereld

 • Februari 2020

In februari hebben wij ingestemd met het Programma Energietransitie 2020 – 2025. Daarin zijn de doelstellingen m.b.t. de energietransitie tot en met 2025 vastgelegd.

Ik heb in de raad ingestemd met de doelstellingen, maar niet zonder eerst een kritisch geluid te hebben laten horen:

‘Duurzame’ energie

Toen ik donderdagavond in de gemeenteraad zei dat mijn partij Democraten Soest Natuurlijk de noodzaak van duurzame energiewinning onderschrijft, maar dat we ons wel moeten realiseren dat de transitie pas écht duurzaam is als we ook kijken naar de rechten van mens, dier en milieu in de hele keten, kreeg ik een sneer van de VVD: ‘mevrouw Gastelaars, we zitten hier in Soest! …’ Met andere woorden: de wereld houdt op bij Soest.

Kennelijk betekent dát dat we ons niet druk hoeven te maken over duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid en over het feit dat het bereiken van onze klimaatdoelen hier ten koste gaat van mens, dier en milieu in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en China. Want daarvandaan komen de noodzakelijke grondstoffen voor de bouw van windturbines. Daar ook zijn al de nodige misstanden aangetoond: grondwatervervuiling bij een Zambiaanse kopermijn, kinderarbeid bij kobaltwinning in Congo, andere mijnbouwschandalen in Brazilië en Zuid-Afrika en een enorm gifmeer in China als gevolg van de winning van zeldzame aardmetalen t.b.v. de magneten die in windturbines zitten.

Global Goals

Aan het eind van hun levenscyclus blijven we bovendien met een enorme afvalberg zitten, omdat windturbines (net zoals zonnepanelen trouwens!) niet of nauwelijks te recyclen zijn. Dus hoe duurzaam is dan die ‘duurzame’ energie? En hoe past deze in de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?
Global Goal 8 – eerlijk werk en economische groei (duurzame, inclusieve en bestendige economische groei, fatsoenlijk werk voor iedereen)
Global Goal 9 – industrie, innovatie en infrastructuur
Global Goal 12 – verantwoorde consumptie (duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzaam/circulair inkopen, verantwoord beheer van afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging)

Ik ben van mening dat dit deel van de klimaatdiscussie te veel onderbelicht blijft.

OOK IN FEBRUARI 2020:

Een zeer geslaagde, goed bezochte middag over 5G

Een goed gevulde filmzaal bij Artishock, inspirerende sprekers en betrokken bezoekers: zie hier het resultaat van de 5G-informatiemiddag die Democraten Soest Natuurlijk (DSN) samen met Amersfoort Alert op Straling afgelopen zaterdag organiseerde.

In het drie uur durende programma werden alle facetten van de nieuwe technologie behandeld. Zo sprak Robin Dorsman (voorzitter CDA Woerden en in het dagelijks leven senior consulent bij Intermedius met specialisatie privacy en informatiebeveiligingsbeleid) over smart cities, de enorme hoeveelheid data die verzameld wordt, de belanghebbenden en wat je zelf kunt doen. Een oud-journalist en voormalig D66-raadslid uit Voorschoten nam de toehoorders vervolgens mee naar alle ontwikkelingen rondom 5G, naar de commerciële belangen die er spelen en naar het effect van wifi en GSM-straling op bijen, bomen en gewassen. Tot slot behandelde Anne Bressers (psycholoog, medeoprichter van de expertgroep Let’s Talk About Tech en lid van Amersfoort Alert op Straling) het onderwerp elektrohypersensitiviteit (overgevoeligheid voor elektromagnetische straling), hoe mensen zich tegen straling kunnen beschermen en de vele acties in het land tegen de uitrol van 5G.

Een paar reacties na afloop:

Eigenlijk is het onthutsend om te zien dat de gemeente Soest zo weinig interesse heeft voor deze problematiek, die weliswaar landelijk wordt afgetikt maar ieder burger in NL raakt…”

“Ik heb nooit beseft dat de overheid zoveel krijgt voor het veilen van die frequenties. Daar is dus duidelijk een belangenconflict. In onze samenleving is helaas alles gestuurd. In de gezondheidszorg gaat het ook altijd over geld, nooit over (lange termijn) visie.”

“Nou, ik hoop dat ze in Soest ook een keer wakker worden en dat de raad het onderwerp 5G oppakt!”

Naschrift: de raad heeft het onderwerp 5G nog altijd niet opgepakt, ze zijn niet geïnteresseerd in het onderwerp en ze lijken ook niet in beweging te krijgen over dit onderwerp …..

In juni 2020 heeft Manda-Marieke Schuurer, 5G-specialiste van DSN, via het antenneregister geïnventariseerd hoeveel zendmasten er eigenlijk staan in de gemeente Soest en met welke antennes/voor welke frequentie (2G, 3G, 4G en 5G). Zij telde zo’n 26 zendmasten in Soest en Soesterberg met in totaal circa 92 antennes, waarvan 8 voor 5G, 46 antennes voor 4G (LTE), 17 voor 3G en 28 voor 2G.

En in juli van dit jaar zijn op ons verzoek veldmetingen gedaan op 10 locaties rond zendmasten en antennes op daken in Soest. Er is daarbij tevens gekeken naar eventuele afwijkingen aan bomen in de buurt van zendmasten, omdat diverse studies aangeven dat er schade aan boombasten en -kruinen kan optreden als gevolg van elektromagnetische straling. Dit was de uitkomst:

* Rond een aantal masten en antennes op daken waren hoge uitschieters te meten, tot wel 6300 microwatt per m2. Bijvoorbeeld bij de hockeyvelden (Bosstraat), nabij BP tankstation ‘De grachten’ en ook op de van Lenneplaan/Birkstraat, achter Pronto Wonen en bij de Hoogvliet/Honsbergen. Dit is dan een optelsom van alle antennes (3G, 4G en soms ook al 5G) die aan één zendmast hangen of op één dak staan (van een flat of appartementen/kantoorgebouw). De meetwaardes fluctueren, een meter omhoog, omlaag of opzij en je krijgt andere waarnemingen. Volgens de normen die de overheid hanteert zijn zelfs de hoogst gemeten waarden nog ver beneden de vastgestelde limieten en dus geen probleem. Volgens de normen van bouwbiologen zijn deze piekwaardes ‘extreem hoog’, ver boven de grens waarop je er klachten van kunt krijgen.

*Op een aantal plekken in Soest was schade aan bomen te zien, die overeenkomt met studies uit Duitsland, Wageningen en Alpen a/d Rijn; kale takken boven in de boom, bladkronen die plaatselijk dunne/kale plekken plekken laten zien en knobbels en scheuren op de bast van de boom, aan de kant van de zendmast. Bijvoorbeeld bij de bomen langs de Koningsweg/hoek Klein Engendaalweg, in de middenberm, vlakbij de antennes op het dak van Advisie. Of de schade ook daadwerkelijk door de zendmasten komt, kunnen we zo niet vaststellen, maar opmerkelijk is het wel.

 • Maart 2020

Maart was niet alleen de maand waarin corona realiteit werd, we hebben ook nog fysiek vergaderd. Op de agenda stonden onder meer de Correctie van de APV m.b.t. de geluidsnormen van Cabrio en het bestemmingsplan Houtsnip.

We hebben niet ingestemd met het oprekken van de geluidsnorm van Cabrio, omdat het betekent dat omwonenden het hele seizoen te maken hebben met een geluidsbelasting die vergelijkbaar is met categorie-2 evenementen: kermis, circus, oude ambachtenmarkt, braderie, kerstmarkt en sportevent. Elk feest in Cabrio betekent een geluidsbelasting van minimaal 60dB, waardoor ‘de buren’ tijdens wat bezoekers een prachtige voorstelling noemen niet in alle stilte buiten kunnen zitten als zij dat zouden willen. Ze kunnen ook niet vroeg gaan slapen met de ramen open, want ook dan horen ze Cabrio.

Ook het bestemmingsplan Houtsnip kreeg niet onze instemming. De raad van State had het bestemmingsplan in 2018 Houtsnip vernietigd omdat er onvoldoende was nagedacht over het groen houden van de omgeving (er werden volgens de RvS zelfs onvoldoende garanties gegeven dat het groen/de groene uitstraling van het gebied behouden zou worden). Daarvoor was nu een oplossing bedacht: een nieuw bestemmingsplan Houtsnip met nog steeds een bouwplan voor 5 woningen, maar dan inclusief de omkadering van de houtwallen uit de visie Bosstraat. En dát zou het groene karakter moeten garanderen. Maar de Bosstraat is inmiddels ook niet groen meer, omdat er niet wordt vastgehouden aan de aanleg en behoud van robuuste houtwallen van minimaal 12 meter breed (zoals destijds vastgelegd in de visie Bosstraat). En omdat we dus geen vertrouwen hadden in de oplossing van het college, hebben wij niet ingestemd.

De besluitvormende raadsvergadering van 19 maart 2020 was de eerste bijeenkomst in coronatijd. Er waren slechts 19 (i.p.v. 29) raadsleden aanwezig en we vergaderden op 1,5 meter afstand.

 • April

De maand april stond helemaal in het teken van corona. Er waren géén fysieke vergaderingen meer in het gemeentehuis, de raadsfracties werkten vanuit huis en maakten filmpjes over hoe zij invulling gaven aan hun raadswerk en het gemeentebestuur plaatste een paginagrootte advertentie in de Soester Courant om de inwoners een hart on der riem te steken

Ons filmpje, met de titel ‘DSN is ook nu dichtbij’ verscheen in mei:

https://www.facebook.com/RaadSoest/videos/557542954901073/

In april werd de raad ook geïnformeerd door het college over de zoektocht naar een locatie voor de agrariër André van Dorresteijn. Dit kreeg de raad te horen van het college: ‘Alles overwegende zijn beide partijen, gemeente Soest en Van Dorresteijn c.s. gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat alles voldoende en genoegzaam onderzocht is en er nergens een kans is gemist. Dat betekent dat er geen alternatieve locatie is gevonden zoals in het raadsbesluit onder 2 a, b en c bedoeld.’

 • Mei 2020

De zoektocht naar een locatie voor Van Dorresteijn stond in mei opnieuw op de agenda. En het eind van het liedje was dat er wéér een onderzoek Van Dorresteijn ging komen.

Dit is wat wij over die avond op Facebook en onze website hebben geplaatst:

Moet je nu wél of niet nog een keer gaan uitzoeken of de Soester agrariër André van Dorresteijn met een kleiner bedrijf aan de Peter van den Breemerweg kan overleven? Of moet je hem gaan helpen zijn familiebedrijf buiten Soest te vestigen? Deze vragen stonden gisteravond centraal in de besluitvormende raad over (zoals het formeel genoemd werd) de “zoektocht locatie agrariër”.

Op het raadsvoorstel, waarin het niet-meewerken aan het verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan PvdB-weg centraal stond, was een amendement ingediend door 7 van de 8 oppositiepartijen; zij bepleitten juist wél aanpassing van het bestemmingsplan PvdB-weg om daarmee uitvoering te geven aan het in 2013 genomen raadsbesluit tot verplaatsing van het boerenbedrijf naar de PvdB-weg. Daarnaast was in zowel het raadsvoorstel als in het amendement opgenomen dat uitgezocht moest worden tot hoever de eventuele nieuwbouw aan de PvdB-weg verkleind moest worden om acceptabel te zijn.

Duidelijk NEE van DSN

Wij hebben gisteravond als enige partij tégen allebei de voorstellen gestemd. En dat is niet omdat wij niet dolgraag een oplossing voor deze langlopende onverkwikkelijke situatie willen vinden of omdat wij niet geloven in de boer en lokale voedselproductie. Maar wél omdat Van Dorresteijn volgens ons helemaal niet geholpen is met wéér een onderzoek. Dit keer naar de maximaal acceptabele bouwgrootte op het terrein aan de PvdB-weg zuidzijde. Dat gaat dus direct om de maximale omvang van zijn bedrijf, terwijl met name de tegenstanders van zijn boerderij aan de PvdB-weg al jaren roepen dat hij niet eens een levensvatbaar bedrijf heeft met 150 vleeskoeien! Dus hoezo de omvang beperken of wellicht zelfs uitsluitend herbouw van zijn nu al bestaande veldschuur? In onze ogen worden met een dergelijk onderzoek opnieuw rookgordijnen opgetrokken en is de boer nog steeds niet geholpen. Dus vandaar met pijn in de buik een duidelijk NEE van DSN.

 • Juni 2020

Deze maand stonden zowel Veenzoom 6 als het bestemmingsplan Oude Tempel op de agenda.

De meerderheid van de raad stemde naar verwachting ‘gewoon’ in met de bouwplannen voor zo’n 250 – 300 woningen op het cultuurhistorisch waardevolle landgoed Oude Tempel in Soesterberg. Onvoorstelbaar, want het is een prachtig beschermwaardig bosgebied dat niet alleen gedomineerd wordt door indrukwekkend oude bomen, maar ook nog eens minstens 11 rode lijstsoorten telt. Zoiets moois mag je toch niet opofferen voor stenen? Wij hebben daarom, net als in 2017, NEE gezegd tegen het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan Veenzoom 6 draaide om de bouw van een nieuwe woning áchter de bestaande woning. In ruil voor toestemming zou de eigenaar nieuwe natuur moeten ontwikkelen op zijn terrein en dat via een klompenpad openstellen voor recreatief medegebruik. Dat pad was ingetekend langs de sloot achteraan het terrein Veenzoom, direct langs de tuinen van de bewoners aan het Reespoor. Wij hadden grote moeite met dit al jaren lopende bouwplan, omdat de nieuwe woning buiten de rode contour geprojecteerd is en de verstening onomkeerbare gevolgen zal hebben voor het kwetsbare veengebied in het Soesterveen. Daarnaast steunden wij de omwonenden Reespoor die niet alleen ageerden tegen de aantasting van de natuur, maar ook onveiligheid en overlast vreesden van het wandelpad achter hun tuinen.

Tijdens de behandeling van het plan heeft de raad besloten het wandelpad voorlopig slechts gedeeltelijk aan te laten leggen en niet open te stellen; na die aanpassing stemde de overgrote meerderheid van de raad in met het bouwplan. Wij hebben tegengestemd.

 • Juli 2020

In juli verscheen de tweede Raadgever van DSN:

/nieuws/2020/07/01/raadgever-holger-van-gorkum-dsn-niemand-voortrekken-of-buitensluiten

In het voorjaar hebben we ook geprobeerd de bewoners van de Sloothaak te helpen bij hun pogingen om de gemeente te bewegen een oplossing te vinden voor de meer dan overmatige overlast die zij ondervinden van verkeer en geluid door de uitbreiding van het bedrijventerrein langs de Dorresteinweg richting Vaarderhoogt. Daarnaast zien de bewoners regelmatig verkeersonveilige situaties door af- en aanrijdend transportverkeer van de bedrijfsunits langs de Dorresteinweg en wordt er ook vaak te hard gereden over de Dorresteinweg. Het college staat echter op het standpunt dat de bouw van de bedrijven langs de Dorresteinweg past binnen het bestemmingsplan Soestdijkse Grachten uit 2013. Daarom wil ze ook niet meewerken aan door de Sloothaak-bewoners aangedragen oplossingen. Er zullen dan ook geen extra maatregelen worden getroffen, anders dan het aanplanten van een aantal struiken in de groenstrook tussen Dorresteinweg en Sloothaak.

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2069379/?fbclid=IwAR1UGq_ziJCfGv1mJNMDNIPMV5hkonJl0XxLPviG3bQh9lyTwOnuOgUVLWw

 • September 2020

Nadat we in de raadsvergadering van februari besloten hadden dat we géén consumentenvuurwerk meer in Soest willen toestaan (na een motie van Gemeentebelangen Groen Soest, GroenLinks, PvdA en Democraten Soest Natuurlijk), werd dit in september geformaliseerd met een raadsbesluit en aanpassing van de APV.

En burgemeester Rob Metz verbaasde iedereen door in de laatste week van september een persbericht uit te sturen met de mededeling dat Soest voortaan op 11 oktober (internationale Coming Out Dag) de Regenboogvlag hijst op het gemeentehuis van Soest. Hij had daartoe besloten in het kader van corona: “Juist in een tijd als deze is het belangrijk om de verbinding te maken in plaats van tegenover elkaar te staan”, aldus Metz in zijn persbericht. 

De burgemeester maakte zijn besluit bekend precies 5 jaar nadat DSN voor de allereerste keer gevraagd had om de regenboogvlag ook in Soest te hijsen: daarmee geven gemeenten immers het overduidelijk signaal af dat iedere inwoner zichzelf moeten kunnen zijn en zich geaccepteerd en (sociaal) veilig moet kunnen voelen. Met zijn besluit maakte de burgemeester de motie Regenboogvlag, die we dit keer samen met GroenLinks hadden voorbereid voor de raadsvergadering van 24 september, overbodig.

 • Oktober 2020

Een kleine twee jaar nadat wij voor de eerste maal aandacht hadden gevraagd voor de Global Goals (de duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties), lezen we het volgende in de bestuurlijke inleiding van de Begroting 2021:

“Duurzaamheid is een thema dat allang niet meer is voorbehouden aan klimaat en energie, maar betrekking heeft op nagenoeg alle gemeentelijk beleidsterreinen. Om het belang ervan te onderstrepen willen we ons als gemeente aansluiten bij Gemeenten4GlobalGoals. Hiermee geven we een signaal af dat we willen handelen in de geest van de sustainable development goals (SDG’s), oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het predicaat is een kapstok om onze bijdrage aan de global goals zichtbaar te maken, ook voor onze inwoners. Bovendien doen we dat in verbondenheid met de internationale gemeenschap: alle VN-lidstaten hebben immers de global goals geadopteerd.”

In de raadsbehandeling over de begroting hebben we aangegeven blij te zijn dat Soest zich aansluit bij de Global Goals. Tegelijkertijd hebben we gezegd het te betreuren, dat het college in de begroting niet heeft aangeven aan welke van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen het beleid al raakt of waar al invulling aan gegeven wordt: “Hopelijk maakt u dat volgend jaar meer dan goed, want aan de slag gaan met de Global Goals is niet vrijblijvend. In ieder geval betekent dit voor volgend jaar nog een vlag erbij. Niet alleen de Regenboogvlag op Coming Out Day 11 oktober, maar ook de Global Goals vlag op nationale Global Goals vlaggendag 25 september. We krijgen het er maar druk mee 😊

 • November 2020

Dit was de maand waarin de niet-collegepartijen op zoek zijn gegaan naar de waarheid achter dossier Van Dorresteijn. Het was ook de maand waarin besluiten zijn genomen over al dan niet verplaatsing van en ruimte geven aan deze Soester agrariër. Als DSN hebben we er nooit een geheim van gemaakt dat we niet buiten de rode contouren van Soest willen bouwen. Maar speel het spel dan wel eerlijk, open en betrouwbaar.

Drijfveer in deze hele zoektocht én besluitvorming was (en is) voor DSN het begrip ‘fair play’: een bestuursorgaan moet taken vervullen zonder vooringenomenheid en dient zich daarbij open en eerlijk te gedragen. En fair play daagt uit/dwingt na te denken over je eigen handelen.

Op het eind van de raadsagenda stond het punt Bekrachtiging Geheimhouding Ontwikkelstrategie De Meent. Wij hebben hier aangegeven in te kunnen stemmen met de opgelegde geheimhouding, maar dat wil niet zeggen dat we gelukkig zijn met de bouwplannen. Reden dus om een stemverklaring af te geven: “omdat u in uw publicatie aangeeft dat het perceel tussen Meent, Koninginnelaan en Regentesselaan bedoeld is voor woningbouw en bijbehorende voorzieningen, grijp ik toch de kans aan te geven dat dit gebied helaas tien jaar geleden binnen de rode contouren terecht is gekomen. Het ligt direct naast een kwetsbaar ecologisch gebied, de ecologische verbindingszone Praamgracht – landgoed Pijnenborg, en we zullen daar toch heel zorgvuldig mee om moeten gaan.

Wat DSN betreft, betekent dat dat er niet gemorreld mag worden aan de huidige rode contour, dat de bouwontwikkeling niet ten koste mag gaan van de ecologische waarde en dat er heel goed nagedacht zal moeten worden over de verkeersafwikkeling: de Jachthuislaan is een provinciale fietsverbinding, die een grote recreatieve rol vervult en waar autoverkeer eigenlijk verboden zou moeten worden. En Park Vredehof/Regentesselaan en Koninginnelaan zijn ook geen wegen waar je erg veel autoverkeer doorheen kunt jassen.

We dringen dus aan op de grootste omzichtigheid hier bij deze historische rafelrand van Soest, die ook nog eens direct aansluit aan het Natuur Netwerk Nederland.” 

 • December 2020

Het politieke jaar werd afgesloten met een lange vergadering over tal van onderwerpen. Onder meer de Gebiedsvisie Dalweg (wij hebben wél ingestemd met de gedachtegang voor wonen op deze locatie, maar we hebben nee gezegd tegen de grondexploitatie omdat deze bij voorbaat al sloot met een tekort van 6 ton).

We hebben ook niet ingestemd met het raadsvoorstel Van Afval naar Grondstof omdat het college vasthoudt aan bronscheiding; ze wil het afvalinzamelingsysteem ná 2023 evalueren en dan mogelijk overgaan op diftar (gedifferentieerd inzamelen en betalen per hoeveelheid restafval per huishouden). Wij zijn al heel lang behoorlijk kritisch op de wijze van afvalinzameling in Soest en hebben samen met CDA een amendement ingediend om de voordelen van nascheiding te laten onderzoeken. Dit amendement heeft het niet gehaald.

We hebben wél ingestemd met de voorgestelde wijziging van de APV om in Soest het carbidschieten te verbieden (leek ineens heel populair te worden nu er geen vuurwerk afgeschoten mag worden).

En we hebben in deze laatste vergadering van het jaar samen met POS e.a. een motie vreemd ingediend om woningbouw mét bedrijfsruimte mogelijk te maken op het TBS-terrein (hoek Beckeringhstraat/Koningsweg). We gaan qua werken echt niet meer terug naar wat het was vóór corona en in Soest is er grote behoefte aan woningen. Dus appeltje~eitje: niet allemaal nieuwe bedrijven op het vrijgekomen TBS-terrein in de hoek Beckeringstraat/Koningsweg, maar woningen mét bedrijfsruimte. De Soester Zakenkring vond het een goed idee, de makelaar vond het een prima idee, de Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten stond achter het idee en ook de ontwikkelaar van het TBS-terrein wilde graag meedenken.

Máár … wethouder Harrie Dijkhuizen (CU-SGP) vond het géén goed idee en dus stemden alle collegepartijen tégen deze motie.